Diagnostika získané trombotické trombocytopenické purpury (aTTP)

12. 9. 2023

Získaná trombotická trombocytopenická purpura (aTTP) je vzácná trombotická mikroangiopatie (TMA) s vysokou mortalitou, pokud není adekvátně a včas léčena. Diagnóza aTTP je definitivně potvrzena deficitem aktivity ADAMTS13 (< 10 %) a přítomností autoprotilátek proti ADAMTS13. Terapii je nutné zahájit co nejdříve, již při suspektní TTP, protože jakékoliv zdržení může vést ke komplikacím a úmrtí. Pro spolehlivé určení pravděpodobnosti, že se jedná o aTTP, lze ještě před získáním výsledku aktivity ADAMTS13 využít validované skórovací systémy.

aTTP

Podstatou aTTP je závažný deficit metaloproteázy štěpící multimery von Willebrandova faktoru (ADAMTS13) v důsledku tvorby autoprotilátek.1 Za typický nález u pacienta bývala považována takzvaná pentáda příznaků – trombocytopenická purpura, mikroangiopatická hemolytická anémie, horečky, těžká renální dysfunkce a neurologické příznaky. Úplná pentáda je přítomná pouze u malého procenta pacientů, vždy ale nacházíme trombocytopenii a hemolytickou anémii (tzv. MAHA – microangiopathic hemolytic anemia).2

Vznik aTTP byl popsán v souvislosti s některými autoimunitními onemocněními, infekcemi (HIV, cytomegalovirus), malignitami, těhotenstvím či expozicí některým léčivům (např. cyklosporin, chinin).2 Onemocnění postihuje 2× častěji ženy a má tendenci k relapsům.3 Vzhledem k tomu, že pro přežití je rozhodující včasná terapie a stanovení aktivity ADAMTS13 nebývá dostupné ihned, využívají se skórovací systémy.1, 3

Vyšetření

Základní panel vyšetření u pacienta s klinickým obrazem TMA zahrnuje:3

  • stanovení krevního obrazu (včetně diferenciálního rozpočtu, schistocytů a retikulocytů)
  • vyšetření koagulace (aPTT, protrombinový čas, tromboplastinový čas, antitrombin III, fibrinogen, D-dimery)
  • Coombsův test
  • určení krevní skupiny
  • biochemické vyšetření – mineralogram, renální a jaterní testy, CRP, markery hemolýzy (bilirubin, haptoglobin, laktátdehydrogenáza), vyšetření moči a močového sedimentu, Astrup
  • ADAMTS13 – aktivita, antigen, protilátky
  • doplňující testy – stanovení troponinu I, vyšetření hepatitid, HIV, těhotenský test, stanovení antinukleárních protilátek (ANA), protilátek proti dvouřetězcové DNA (anti-dsDNA), proti ribonukleoproteinovému komplexu Ro/SS-A a antifosfolipidových protilátek (APLA)
  • diferenciální diagnostika hemolyticko-uremického syndromu (HUS) – stanovení složek komplementu C3/C4 a v případě průjmu kultivace stolice
  • EKG, echokardiografické vyšetření
  • neurologické vyšetření

Skórovací systémy

Již při záchytu nespecifikované TMA je vhodné využít některý z validovaných skórovacích systémů, které ukazují pravděpodobnost TTP. Mezinárodně akceptovaná jsou skóre PLASMIC (viz tab. 1) a skóre French (viz tab. 2).3

   

Tab. 1  Skóre PLASMIC3

Počet trombocytů < 30 × 109/l

1

Kreatinin v séru < 177 µmol/l

1

Laboratorní známky hemolýzy: retikulocyty > 2,5 %, nedetekovatelný haptoglobin nebo nepřímý bilirubin > 34,2 µmol/l

1

Nepřítomnost aktivní malignity

1

Pacient bez anamnézy transplantace (orgánu nebo hematopoetické tkáně)

1

INR < 1,5

1

Střední objem erytrocytů < 90 fl

1

Pravděpodobnost ADAMTS13 < 10 %

0 %

5 %

62–82 %

Skóre:

0–4

5

6–7

   

Tab. 2  Skóre French3

Pacient s TMA bez malignity a transplantace

Počet trombocytů < 30 × 109/l

1

Kreatinin v séru < 177 µmol/l

1

Pravděpodobnost ADAMTS13 < 10 %

0 %

70 %

94 %

Skóre:

0

1

2

   

Používání obou skórovacích systémů v praxi usnadní mobilní aplikace (pro iPhone i Android), která je zdarma ke stažení (viz QR kód pod článkem).

Diferenciální diagnostika

Odlišit od aTTP je třeba HUS (při infekci S. dysenteriae nebo E. coli 0157) a atypický HUS, kde zpravidla dominuje renální postižení. Dále polékovou trombotickou mikroangiopatii, kterou může způsobit protinádorová chemoterapie (gemcitabin, oxaliplatina, mitomycin), imunosupresiva (cyklosporin, takrolimus), inhibitory VEGF (bevacizumab, sirolimus) či kokain. Ná­lez mikroangiopatické hemolytické anémie plus trombocytopenie je i součástí diseminované intravaskulární koagulace (DIC), kde ale dominuje patologický koagulační nález.2

Potvrzení diagnózy aTTP

Diagnózu aTTP potvrdí aktivita ADAMTS13 < 10 % a záchyt protilátek proti ADAMTS13.1−3

Aktivita ADAMTS13 se stanoví z plaz­my či séra pacienta. V případě, že nejsou přítomné protilátky proti ADAMTS13, jedná se o vrozenou formu TTP. Aby byl výsledek vyšetření ­spolehlivý, je třeba provést odběr krve před zahájením léčby.3 Důležitá je časová dostupnost výsledku, která by dle doporučení Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (ISTH) měla být do 72 hodin. Za akceptovatelný se ale považuje výsledek do 7 dní.4 V Česku je testování ADAMTS13 dostupné na 8 pracovištích.

Léčba

Léčbou volby v případě získané trombotické trombocytopenické purpury je bezodkladné zahájení výměnné plazmaferézy, souběžně je podávána imunosupresivní léčba kortikosteroidy.2 Od roku 2018 je v EU schválen kaplacizumab k léčbě pacientů s epizodou získané trombotické trombocytopenické purpury (aTTP) ve spojení s výměnou plazmy a imunosupresí.5 Po dosažení remise je nutná dlouhodobá dispenzarizace pacientů pro trvalé riziko relapsu onemocnění.2

Stáhněte si Mediately aplikaci PLASMIC a French skóre. Je ZDARMA.

(zza)

Zdroje:
1. Lánská M., Radocha J., Víšek B., Žák P. Kaplacizumab v léčbě získané trombotické trombocytopenické purpury. Acta Medicinae 2022; 11 (4): 66–69.
2. Geierová V. Trombotická trombocytopenická purpura. Remedia 2017; 27 (4): 368–371.
3. Pohlreichová V. Aktuální diagnostika a léčba imunitně mediované trombotické trombocytopenické purpury. Farmakoterapie 2021; 17 (2): 194–199. 
4. Zheng X. L., Vesely S. K., Cataland S. R. et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost 2020; 18 (10): 2486–2495, doi: 10.1111/jth.15006.
5. SPC Cablivi. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cablivi-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se