Účinnost a bezpečnost enoxaparinu u hospitalizovaných pacientů s těžkou renální insuficiencí

13. 6. 2022

Studie hodnotící efekt tromboprofylaxe enoxaparinem v dávce 20 mg/den u dospělých pacientů s renálním selháním porovnávala výskyt žilní tromboembolie (VTE) s výsledky publikovanými u pacientů bez renální insuficience, kteří byli léčeni profylakticky enoxaparinem v dávce 40 mg/den. Autoři se zaměřili rovněž na výskyt krvácení.

Hodnocená populace pacientů a cíle studie

Do této retrospektivní kohortové studie byli zařazeni dospělí pacienti s aktuální clearance kreatininu (CLcr) < 30 ml/min, kteří byli léčení mimo chirurgické oddělení a jimž byl předepsán subkutánní enoxaparin po dobu nejméně 3 dnů. Jednalo se o nemocné s profylaxí hluboké žilní trombózy (DVT) dle doporučení ACCP. Dalšími primárními sledovanými parametry byly výskyt VTE (DVT nebo plicní embolie /PE/) a krvácení (mírného i významného) během hospitalizace.

Hodnoceno bylo 160 pacientů průměrného věku 77 let, z nichž 62 % tvořili muži. Jejich průměrná tělesná hmotnost činila 71 kg, 23 % mělo CLcr < 15 ml/min a 34 % docházelo na hemodialýzu. Většina (79 %) pacientů byla přijata na interní oddělení, 21 % na jednotku intenzivní péče. Průměrná délka hospitalizace činila 10 dní. Důvody tromboprofylaxe byly imobilizace (97,5 %), VTE/PE v anamnéze (3,1 %), infarkt myokardu/cévní mozková příhoda/městnavé srdeční selhání (33,1 %), revmatická horečka/infekční onemocnění (31,9 %), maligní onemocnění nebo imunosupresivní léčba (6,9 %), respektive věk > 75 let (73,8 %).

Výsledky

VTE byla během hospitalizace zjištěna u 9 (5,6 %) pacientů, ve všech případech se jednalo o DVT. V multivariační analýze souvisel se zvýšeným rizikem VTE její předchozí výskyt. Ke krvácení došlo u 37 (23,1 %) pacientů, přičemž v 16 (10 %) případech se jednalo o závažné krvácení (potřeba transfuze nebo pokles koncentrace hemoglobinu o ≥ 20 g/l). Vyšší riziko krvácení bylo zjištěno u pacientů starších 75 let, nižší naopak u pacientů s CLcr 15–29 ml/min.

Závěr

U pacientů s renální insuficiencí hospitalizovaných na interním oddělení nebo JIP, kteří potřebují tromboprofylaxi, je podávání enoxaparinu v dávce 20 mg/den s.c. spojeno s incidencí VTE 5,6 %, což odpovídá výsledkům, které byly publikovány u pacientů s normální renální funkcí při léčbě enoxaparinem v dávce 40 mg/den s.c. Incidence velkého krvácení dosáhla při této léčbě 10 %.

(zza)

Zdroj: Karaoui L. R., Tawil S., Salameh P., Chamoun N. Enoxaparin 20 mg for thromboprophylaxis in severe renal impairment. J Int Med Res 2019; 47 (1): 225−234, doi: 10.1177/0300060518799896.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se