Tromboprofylaxe enoxaparinem snižuje mortalitu pacientů hospitalizovaných s COVID-19

11. 3. 2021

Těžký akutní respirační syndrom způsobený onemocněním COVID-19 je spojen s hyperkoagulačním stavem a zvýšeným rizikem trombotických příhod. U těchto pacientů tak byla od počátku pandemie doporučována tromboprofylaxe navzdory prvotním nedostatečným důkazům. Na podzim roku 2020 byla publikována observační studie, která potvrdila příznivý vliv enoxaparinu na snížení mortality a rizika příjmu na jednotku intenzivní péče u pacientů s těžkým průběhem onemocnění COVID-19.

Úvod

Hyperkoagulační stav je u onemocnění COVID-19 nejspíše způsoben kombinací přímého poškození endotelových buněk napadených u virem a vyplavením prozánětlivých cytokinů. Je spojen se  zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy a plicní embolie, cévní mozkové příhody, akutního infarktu myokardu, mikrovaskulárních trombóz a akutních arteriálních trombóz.

V dubnu 2020 vydala Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu (ISTH) doporučení zahrnující tromboprofylaxi u pacientů s onemocněním COVID-19. Vzhledem k absenci důkazů z randomizovaných studií jsou přínosem data z observačního klinického hodnocení.

Sledovaná populace pacientů

Do observační kohortové studie byli zahrnuti pacienti hospitalizovaní ve Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero v italské Brescii v období od 20. února do 10. května 2020. Zařazovací kritéria zahrnovala potvrzení infekce pomocí RT-PCR a věk nad 18 let.

Porovnáni byli pacienti, kterým byla během hospitalizace podána alespoň 1 dávka enoxaparinu (n = 799), a pacienti, kteří enoxaparin nedostali (n = 604). Primárním sledovaným parametrem byla mortalita během hospitalizace, mezi sekundární sledované parametry patřily délka hospitalizace a příjem na jednotku intenzivní péče (JIP).

Medián dávky enoxaparinu činil 40 mg (40–80 mg), medián délky terapie 6 dnů (3–9 dnů). Pacienti s enoxaparinem měli vyšší průměrný věk (p = 0,01) a častěji se jednalo o muže (n = 545; p = 0,04). Mezi kohortami nebyl statisticky významný rozdíl ve výskytu komorbidit. 

Výsledky

V kohortě s enoxaparinem byla zjištěna nižší mortalita během hospitalizace než v kontrolní kohortě (poměr šancí [OR] 0,53; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,40–0,70). Mortalita byla srovnatelná u pacientů s profylaktickou i terapeutickou dávkou enoxaparinu. U 194 pacientů s léčbou enoxaparinem kratší než 2 dny ovšem nebylo snížení mortality oproti kontrolní skupině významné. Terapie enoxaparinem byla také spojena s nižším rizikem přijetí na JIP (OR 0,48; 95% CI 0,32–0,69). Délka hospitalizace byla u pacientů s enoxaparinem zřejmě z důvodu nižší mortality větší (poměr míry výskytu [IRR] 1,45; 95% CI 1,36–1,54).

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že podávání enoxaparinu u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 snižuje mortalitu během hospitalizace a riziko nutnosti přijetí na JIP. Ačkoliv bude potřeba tyto výsledky potvrdit v randomizovaných klinických studiích, citovaná observační studie podporuje doporučenou rutinní tromboprofylaxi u pacientů hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19.

(holi)

Zdroj: Albani F., Sepe L., Fusina F. et al. Thromboprophylaxis with enoxaparin is associated with a lower death rate in patients hospitalized with SARS-CoV-2 infection. A cohort study. EClinicalMedicine 2020 Oct 5; 27: 100562, doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100562.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se