Farmakoterapie osteoartrózy kyčle nezmýdelnitelným olejem ze sóji a avokáda – co ukázala studie ERADIAS

27. 2. 2020

Nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda je indikovaný k symptomatické terapii osteoartrózy kyčle a kolene. Výzkumy se soustředí především na efektivitu léčiva u pacientů s osteoartrózou kolene; prací zaměřujících se na oblast kyčle je podstatně méně a jejich výsledky nejsou konzistentní. I z tohoto důvodu proběhla rozsáhlá studie francouzských autorů hodnotící vliv podávání léku na progresi osteoartrózy kyčle u několika stovek pacientů ve střednědobém horizontu.

Úvod

Osteoartróza kyčelního kloubu postihuje přibližně 10 % populace ve věku 65–73 let. Její prevalence přitom dramaticky narůstá s postupujícím věkem. Vzhledem ke stárnutí populace se očekává výrazný nárůst nemocných trpících osteoartrózou kyčle a dalších kloubů. Již v současnosti přitom implantace totální endoprotézy kyčle představuje u pacientů ve vyspělých zemích téměř 50 % výdajů na léčbu osteoartrózy.

V současné době stále neexistuje kauzální terapie onemocnění. Nezmýdelnitelný olej ze sóji a avokáda patří mezi hojně užívané symptomatické léky řadící se do kategorie pomalu působících léků v terapii osteoartrózy (SYSADOA). Většina dosud publikovaných výzkumů s pozitivním výsledkem se však zaměřovala na efekt léku v terapii osteoartrózy kolene. Studie francouzských autorů hodnotila vliv podávání léku na symptomy onemocnění a radiologickou progresi u téměř 400 pacientů s osteoartrózou kyčle.

Metodika a průběh studie

Do prospektivní randomizované placebem kontrolované dvojitě zaslepené studie s paralelními skupinami byli zahrnuti pacienti trpící primární neboli idiopatickou formou osteoartrózy kyčle. Mezi kritéria přijetí patřila doba trvání obtíží ≥ 1 rok a minimální šíře kloubní štěrbiny v kloubu 1–4 mm. Pacienti byli randomizováni k terapii nezmýdelnitelným olejem ze sóji a avokáda v dávce 300 mg 1× denně nebo k podávání placeba. Celková doba terapie činila 3 roky, přičemž po tuto dobu byly pacientům léky podávány nepřetržitě.

Během terapie bylo povoleno užití nesteroidních antiflogistik po nezbytně nutnou dobu; instilace kortikosteroidů intraartikulárně a užívání jiných léků z kategorie SYSADOA však byly striktně zakázány, stejně tak i užívání indometacinu.

Primárním cílem bylo zhodnocení šíře kloubní štěrbiny na počátku a po 3 letech terapie, v průběhu studie však toto kritérium bylo zpochybněno vzhledem k asymetrické distribuci zužování prostoru kloubní štěrbiny a obtížnosti sledování pomocí běžných statistických metod. Proto byl jako další primární cíl zvolen počet jedinců, u nichž dojde k progresi nálezu o ≥ 0,5 mm po 3 letech terapie. Mezi sekundární cíle patřilo zhodnocení nežádoucích příhod v průběhu sledování a efektu na symptomy onemocnění pomocí parametrů jako Lequesne Index, WOMAC nebo skóre VAS.

Sledovaná populace pacientů

Randomizováno bylo celkem 399 pacientů, kompletní analýza byla provedena u 345 z nich (166 v terapeutické skupině, 179 na placebu). Průměrný věk zúčastněných činil 62,2 roku, průměrná hodnota BMI 27 kg/m2, průměrná doba trvání symptomů 4 roky. Ve zkoumaném souboru tvořily nadpoloviční většinu ženy, konkrétně 54 %.

Výsledky 

Počáteční průměrná hodnota šíře kloubní štěrbiny činila 2,8 ± 0,9 mm. Po 3 letech terapie nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v průměrné redukci šíře kloubní štěrbiny mezi terapeutickou skupinou a pacienty na placebu (−0,638 mm vs. −0,672 mm; p = 0,72). Statisticky signifikantní rozdíl však byl zaznamenán v počtu jedinců, u nichž byla zaznamenána progrese redukce kloubní štěrbiny. V terapeutické skupině bylo pozorováno 40,4 % těchto pacientů, při podávání placeba 50,3 % (p = 0,040). Relativní riziko redukce progrese tak bylo při podávání nezmýdelnitelného oleje ze sóji a avokáda 20 % v porovnání s placebem.

V rámci sekundárních cílů terapie včetně nežádoucích příhod nebyl pozorován žádný statisticky signifikantní rozdíl mezi aktivní terapií a placebem.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že terapie nezmýdelnitelným olejem ze sóji a avokáda může u některých jedinců vést ke zpomalení progrese osteoartrózy kyčelního kloubu. Dlouhodobá terapie je přitom bezpečná, s mírou výskytu nežádoucích příhod srovnatelnou s placebem.

(holi)

Zdroj: Maheu E., Cadet C., Marty M. et al. Randomised, controlled trial of avocado-soybean unsaponifiable (Piascledine) effect on structure modification in hip osteoarthritis: the ERADIAS study. Ann Rheum Dis 2014; 73 (2): 376–384, doi: 10.1136/annrheumdis-2012-202485.Štítky
Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Terapie osteoartrózy v praxi
Autoři: MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se