Dupilumab v léčbě atopické dermatitidy – výsledky klinických studií

19. 5. 2021

Cílená biologická léčba je nejnovějším trendem nejen v terapii atopické dermatitidy (AD). Následující text stručně shrnuje výsledky 2 klinických studií, jež hodnotily účinnost a bezpečnost monoklonální protilátky dupilumabu (Dupixent) v kombinaci s topickými kortikosteroidy (TKS) u dospělých pacientů neadekvátně kontrolovaných cyklosporinem (studie CAFE) a v monoterapii u dospívajících pacientů (studie AD-1526).

Studie CAFE

Do randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie fáze III bylo zařazeno celkem 325 dospělých pacientů (61,2 % mužů; průměrný věk 38,4 roku) se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou, kteří nedosáhli adekvátní kontroly při léčbě cyklosporinem, netolerovali jej nebo u nich byla tato léčba kontraindikovaná. Pacienti byli randomizováni do 3 skupin a spolu s TKS užívali subkutánně placebo (n = 108) nebo dupilumab 300 mg 1× za týden (n = 110) či 1× za 2 týdny (n = 107) po dobu 16 týdnů.

75% zlepšení skóre EASI (Eczema Area and Severity Index − užívaný k hodnocení rozsahu a závažnosti AD) dosáhlo 59,1 a 62,6 % pacientů užívajících dupilumab 1× za týden, respektive 1× za 2 týdny. V placebové skupině bylo takové zlepšení pozorováno jen u 29,6 % pacientů. 

Dupilumab měl pozitivní vliv také na redukci svědění a bolesti, zlepšení kvality života (QoL) a spánku a zmírnění úzkosti a deprese.

Celková incidence nežádoucích příhod byla u pacientů užívajících dupilumab 1× za týden nebo 1× za 2 týdny ve srovnání s placebem podobná (69,1 vs. 72,0 vs. 69,4 %). Závažná nežádoucí reakce byla hlášena téměř shodně u 1,8, 1,9 a 1,9 % účastníků. Konjunktivitida byla o něco častější u pacientů užívajících dupilumab, kožní infekce byly naopak častěji udávány v placebové skupině.

Studie AD-1526

Do randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie fáze III bylo zařazeno celkem 251 dospívajících pacientů ve věku od 12 do 17 let (59,0 % mužů; průměrný věk 14,5 roku) se středně těžkou až těžkou dermatitidou, kteří nedosáhli adekvátní kontroly při lokální léčbě nebo u kterých byla tato kontraindikovaná.

Pacienti byli randomizováni do 3 skupin. První skupina dostala úvodní dávku dupilumabu 400 mg a poté vždy 1× za 2 týdny dávku 200 mg (při výchozí tělesné hmotnosti < 60 kg) (n = 43) nebo úvodní dávku 600 mg a následně vždy 1× za 2 týdny dávku 300 mg (při výchozí tělesné hmotnosti ≥ 60 kg) (n = 39). Druhá skupina dostala úvodní dávku 600 mg, poté 300 mg každé 4 týdny bez ohledu na výchozí tělesnou hmotnost (n = 84). Třetí skupina dostávala placebo (n = 85).

Skóre EASI se zlepšilo alespoň o 75 % u 41,5 % pacientů užívajících dupilumab každé 2 týdny, u 38,1 % užívajících dupilumab každé 4 týdny a pouze u 8,2 % v placebové skupině.

Skóre IGA (Investigator Global Assessment) 0 či 1 (= „čistá“ nebo „téměř čistá“ kůže) při současném snížení o ≥ 2 body dosáhlo 24,4 % pacientů, kteří užívali dupilumab každé 2 týdny, respektive 17,9 %, jimž byla medikace aplikována 1× za 4 týdny, v porovnání s 2,4 % nemocných, jimž bylo podáváno placebo.

Opět byl pozorován také pozitivní vliv dupilumabu na zmírnění svědění a zlepšení spánku i kvality života.

Konjunktivitida (a reakce v místě vpichu) byla opět hlášena častěji u pacientů, kterým byl podáván dupilumab, kožní neherpetické infekce byly častěji udávány v placebové skupině.

Závěr

Dupilumab v kombinaci s TKS redukuje závažnost a rozsah atopické dermatitidy a zlepšuje kvalitu života u dospělých pacientů neadekvátně léčených cyklosporinem, stejně jako u nemocných, kteří cyklosporin netolerovali nebo u nich byl kontraindikovaný.

V monoterapii byl pozorován podobný trend rovněž u adolescentů, u nichž nebylo dosaženo adekvátní kontroly AD lokální léčbou.

Kam odeslat pacienty s těžkým astmatem a/nebo těžkou AD?

Pacienty s těžkou atopickou dermatitidou nebo astmatem je vhodné odeslat do jednoho ze specializovaných center. Odborníci na diagnostiku a léčbu těchto onemocnění zde vyšetří komplikující faktory a komorbidity, potvrdí diagnózu a navrhnou nejvhodnější léčebný postup. Tím může být i výše zmíněná biologická léčba, ke které se pacienti u svého ošetřujícího lékaře nedostanou. Aktuálně je dupilumab v Česku podáván ve 27 takových centrech. 

(mafi)

Zdroje:

  1.  Bruin-Weller M., Thaçi D., Smith C. H. et al. Dupilumab with concomitant topical corticosteroid treatment in adults with atopic dermatitis with an inadequate response or intolerance to ciclosporin A or when this treatment is medically inadvisable: a placebo-controlled, randomized phase III clinical trial (LIBERTY AD CAFÉ). Br J Dermacol 2018; 178: 1083–1101, doi: 10.1111/bjd.16156.
  2. Simpson E. L., Paller A. S., Siegfried E. C. et al. Efficacy and safety of dupilumab in adolescents with uncontrolled moderate to severe atopic dermatitis. JAMA Dermatol 2020; 156 (1): 44–56, doi: 10.1001/jamadermatol.2019.3336.
  3. SPC Dupixent. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_cs.pdf
  4. Sedlák V. Obtížně léčitelné astma. Česká iniciativa pro astma, 2019. Dostupné na: www.cipa.cz/tezke-a-obtizne-lecitelne-astma-bronchiale


Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se