Vliv telmisartanu a losartanu na markery kostního obratu u pacientů s nově diagnostikovanou hypertenzí stadia I

12. 8. 2021

Telmisartan, blokátor receptoru AT1 pro angiotenzin II a parciální agonista receptoru PPAR-γ, je široce užívané antihypertenzivum. Receptor PPAR-γ hraje roli v genezi osteoblastů a osteoklastů a antidiabetické léky ze skupiny thiazolidindionů, jež působí jako agonisté tohoto receptoru, mají známý inhibiční efekt na kostní metabolismus a zvyšují riziko netraumatických fraktur. Znalosti stran potenciálního obdobného působení telmisartanu jsou však limitované. Následující studie srovnávala vliv telmisartanu a losartanu (blokátoru AT1 bez agonistického účinku na PPAR-γ) na markery kostního obratu u pacientů s nově diagnostikovanou hypertenzí.

Metodika a průběh studie

Do studie bylo zařazeno celkem 42 pacientů s nově diagnostikovanou hypertenzí I. stadia (definované dle klasifikace JNC 7 jako systolický tlak krve [TK] 140–159 mmHg nebo diastolický TK 90–99 mmHg). Celkem 22 pacientů (průměrný věk 54,2 roku; 50 % žen) užívalo 12 týdnů telmisartan v dávce 80 mg/den, zbylých 20 (průměrný věk 49,3 roku; 40 % žen) bylo zařazeno do skupiny užívající losartan v dávce 100 mg/den. Vylučovací kritéria byla následující:

  • užívání látek ovlivňujících metabolismus kalcia (tj. přípravků obsahující kalcium nebo vitamin D, bisfosfonátů, levothyroxinu, kortikosteroidů, antidepresiv, fibrátů, nesteroidních antirevmatik, selektivních modulátorů estrogenových receptorů, antiepileptik)
  • sérová hladina kreatininu > 132 µmol/l pro muže a 124 µmol/l pro ženy;
  • maligní nádorové onemocnění a jiné stavy ovlivňující metabolismus kalcia nebo vitaminu D (malabsorpční nebo Cushingův syndrom, onemocnění ledvin či jater, primární hyperparatyreóza, sarkoidóza)
  • hormonální léčba v posledních 3 měsících
  • těhotenství nebo laktace
  • kouření nebo abúzus drog
  • premenopauzální ženy

Pacientům byla před zahájením antihypertenzní terapie odebrána krev po celonočním lačnění. Stanoveny byly sérové hladiny kalcia, fosforu, 25-hydroxyvitaminu D (25-OHD), kostní formy alkalické fosfatázy (Bs-ALP), parathormonu (PTH), osteokalcinu (OC), interleukinu 6 (IL-6) a N-terminálního telopeptidu (NTx) v moči za 24 hodin. Po 12 týdnech užívání sartanů byla laboratorní vyšetření zopakována.  

Výsledky

V obou skupinách pacientů bylo po 12 týdnech pozorováno statisticky významné zvýšení sérové hladiny 25-OHD a snížení parathormonu. Hladiny Bs-ALP, OC, NTx v moči a IL-6 byly rovněž snížené. Sérové hladiny kalcia a fosforu se však ve srovnání s výchozími hodnotami významně nelišily. V analýzách kovariance po odstranění vlivu 25-OHD a PTH nebyly po 12 týdnech léčby pozorovány významné změny v žádném ze sledovaných parametrů kostního obratu.

Změny ve sledovaných parametrech kostního metabolismu byly podobné v obou skupinách. Snížení průměrné hladiny IL-6 však bylo významné pouze ve skupině pacientů užívající losartan. Snížení NTx v moči za 24 hodin bylo statisticky významné v obou skupinách.

Průměrné vstupní hodnoty tlaku krve se mezi pacienty užívajícími telmisartan a losartan významně nelišily. Po 12 týdnech užívaní byl průměrný systolický tlak krve 126,5 a 124,4 mmHg a diastolický TK 79,8 a 78,9 mmHg ve skupinách pacientů užívajících telmisartan, resp. losartan.

Diskuse a závěr

Po eliminaci vlivu změn hladin 25-OHD nebyl po 12 týdnech užívání u nově diagnostikovaných pacientů pozorován významný vliv telmisartanu ani losartanu na markery kostního obratu.

Studie je však limitována relativně krátkou dobou užívání sartanů, malou velikostí sledované populace a absencí měření kostní denzity. Do sledování také nebyli zahrnuti zdraví pacienti coby „kontroly“ a studie nebyla randomizovaná. Jelikož studie probíhala od konce zimy do konce jara, mohly změny hladin parathormonu a 25-OHD souviset i se sezónními výkyvy.

K posouzení účinků blokátorů receptoru AT1 na kostní denzitu a riziko zlomenin zvláště u postmenopauzálních žen je třeba v budoucnu zrealizovat randomizovanou kontrolovanou klinickou studii.

(mafi)

Zdroj:

Aidoğan I. B., Ererslan E., Ünlütürk U. et al. Effects of telmisartan and losartan treatments on bone turnover markers in patients with newly diagnosed stage I hypertension. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2019 Jul-Sep; 20 (3): 1–6, doi: 10.1177/1470320319862741.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se