Postavení sartanů v léčbě hypertenze u dětí

6. 10. 2017

Prevalence hypertenze se u dětí zvyšuje téměř souběžně s nárůstem obezity. Níže prezentované cochraneovské review jako první shrnuje účinky antihypertenziv podávaných dětem a srovnává vliv jednotlivých účinných látek a skupin na hodnoty krevního tlaku.

Hypertenze u dětí

Hypertenze je u dětí definována jako průměrná hodnota systolického a/nebo diastolického tlaku, která je vyšší nebo rovna 95. percentilu pro daný věk, pohlaví a výšku a je zjištěna během nejméně 3 různých měření. Léčba by měla být zahájena nefarmakologickými postupy, v případě sekundární hypertenze je nutná okamžitá farmakologická intervence. Hypertenze dospělých je hlavním rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních příhod, mrtvice i poškození ledvin. U dětí není, kromě poškození cílových orgánů a rizika hypertenze v dospělosti, o jejích důsledcích dostatek údajů.

Metodika review a výsledná zjištění

Do přehledu bylo zahrnuto 21 randomizovaných kontrolovaných studií, kterých se celkem účastnilo 3454 dětí. Autoři hodnotili efekt monoterapie i kombinací antihypertenziv vůči placebu nebo jiné medikaci a sledovali závislost účinku na dávce v rámci jedné farmakologické skupiny.

Při porovnání kandesartanu s placebem se prokázalo snížení systolického tlaku o 6,5 mmHg (95% CI −9,44 až −3,56) a diastolického tlaku o 5,5 mmHg (95% −9,62 až −1,38). Telmisartan ve vysoké dávce redukoval systolický tlak oproti placebu o 8,50 mmHg (95% CI −13,79 až −3,21), na diastolický tlak vliv neměl. Metoprolol snížil v porovnání s placebem systolický tlak o 4,2 mmHg (95% CI −8,12 až −0,28), diastolický tlak na dávku nereagoval. Kombinace beta-blokátoru (bisoprolol) s diuretikem (hydrochlorothiazid), stejně jako samotný blokátor kalciového kanálu (felodipin) neprokázaly signifikantní ovlivnění hodnoty TK.

Nežádoucí příhody spojené s podáním antihypertenziv byly minimální a zahrnovaly bolest hlavy, závratě a infekce horních cest dýchacích.

Závěr

I když většina studií vykazovala nízkou míru kvality důkazů, bylo doloženo, že sartany (kandesartan, telmisartan) snižují ve srovnání s placebem jak systolický, tak diastolický tlak nejméně o 5 mmHg. Redukce tlaku se prokázala i u dětí mladších 6 let. Nebyly nalezeny důkazy o závislosti účinku na zvyšující se dávce. V krátkodobém sledovaném časovém horizontu se sartany jevily jako bezpečná skupina. Pro potvrzení dalších účinků antihypertenziv by bylo vhodné provést dlouhodobější studie zaměřené nejen na sledování hodnot krevního tlaku, ale také na orgánové změny, jež perzistující hypertenzi doprovází.

(zemt)

Zdroj: Chaturvedi S., Lipszyc D. H., Licht C. et al. Pharmacological interventions for hypertension in children. Cochrane Database Syst Rev 2014; 2: CD008117, doi: 10.1002/14651858.CD008117.pub2.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se