Pozoruhodné zjištění ze subanalýzy účinnosti a bezpečnosti teriflunomidu v čínské populaci s RS ve vztahu ke globálním výsledkům

24. 9. 2020

Teriflunomid ze skupiny léčiv modifikujících onemocnění (DMDs), určený k terapii pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), inhibuje proliferaci lymfocytů. Díky tomu projde hematoencefalickou bariérou nižší počet lymfocytů, které by mohly poškozovat CNS. Účinnost a bezpečnost teriflunomidu v rámci světové populace zkoumala mnohonárodnostní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie TOWER, jejíž zajímavou subanalýzu publikovali čínští autoři.

Hodnocená populace pacientů

Do studie bylo zařazeno celkem 1165 pacientů ve věku 18–55 let s diagnostikovanou relabující RS, kteří měli skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) ≤ 5,5. Součástí studie byla také podskupina čínských pacientů.

Účastníci byli randomizováni do 3 skupin v poměru 1 : 1 : 1 k podávání teriflunomidu 7 mg a 14 mg nebo placeba. V čínské podskupině bylo 148 pacientů, z nichž 54 užívalo placebo, 51 teriflunomid v nižší dávce a 43 teriflunomid v dávce vyšší.

Sledované parametry a cíle

Primárním cílem bylo posoudit účinnost obou dávek ve srovnání s placebem z hlediska snížení počtu relapsů během 1 roku. Účinnost byla vyjádřena roční mírou relapsů (ARR − annualized relapse rate). Sekundárním cílem bylo posouzení účinnosti obou dávek vzhledem k placebu na základě potvrzeného zhoršení invalidity během 12 týdnů (CDW − 12-week confirmed disability worsening). Dále byla sledována také bezpečnost a snášenlivost léčiva.

Výsledná zjištění v čínské kohortě

Účinnost

Ve skupině s placebem dosáhla hodnota ARR 0,63 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,44–0,92), ve skupině se 7 mg teriflunomidu 0,48 (95% CI 0,33–0,70) a ve skupině se 14 mg teriflunomidu 0,18 (95% CI 0,09–0,36). S tím korespondovalo signifikantní snížení rizika relapsu ve skupině s vyšší dávkou teriflunomidu v porovnání s placebem (–71,2 %; p = 0,0012). Teriflunomid v této dávce snížil také CDW o 68,1 % ve srovnání s placebem (poměr rizik [HR] 0,319; p = 0,1184).

Za pozornost stojí, že teriflunomid prokázal v čínské subpopulaci numericky vyšší účinnost než v celkové populaci. Ve skupině se 14 mg teriflunomidu ARR klesla o 71,2 % u čínských pacientů, zatímco u celkové populace to bylo o 36,3 %. Také CDW byla snížena výrazněji u čínské subpopulace než v celkové populaci. K vyššímu účinku mohly přispět genetické polymorfismy v genech pro efluxní transportéry u asijských pacientů, které vedou k mírně zvýšené koncentraci teriflunomidu v krevní plazmě, a tedy ke zvýšené expozici léčivu. Čínská podskupina také měla kratší dobu od stanovení diagnózy RS ve srovnání s celkovou populací, což může naznačovat výhody včasné léčby.

Bezpečnostní profil

Ve skupinách nebyly významné rozdíly v podílu pacientů s nežádoucími příhodami (AEs) během léčby. Výskyt závažných AEs spojených s léčbou byl obdobný ve skupinách s placebem a 14 mg teriflunomidu (11,1 %, resp. 11,6 %), a výrazně nižší ve skupině se 7 mg teriflunomidu (3,9 %). Nežádoucí příhody, jež vedly k přerušení léčby, se vyskytly častěji u pacientů léčených teriflunomidem než v placebové skupině. 

K nejčastějším AEs spojeným s léčbou patřily neutropenie, zvýšená hladina alaninaminotransferázy a vypadávání vlasů. Ve skupině s placebem byla hlášena nazofaryngitida, infekce močových cest, zácpa a svědění.

Závěr

Teriflunomid prokázal v dobrou účinnost, bezpečnost a snášenlivost v celkové populaci pacientů ve studii TOWER. V podskupině čínských pacientů byla jeho účinnost numericky vyšší než v celkové populaci. Nejlepšího poměru přínosů a rizik bylo dosaženo s teriflunomidem v dávce 14 mg, a to jak v čínské podskupině, tak v celkové populaci.

(lkt)

Zdroj: Qiu W., Huang D.-H., Hou S.-F. et al. Efficacy and safety of teriflunomide in Chinese patients with relapsing forms of multiple sclerosis: a subgroup analysis of the phase 3 TOWER study. Chin Med J (Engl) 2018; 131 (23): 2776–2784, doi: 10.4103/0366-6999.246067.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se