Dlouhodobá účinnost a bezpečnost ustekinumabu a dalších cílených léčiv používaných v terapii psoriázy − data z reálné praxe

10. 8. 2017

Využitím registrů pacientů k vyhodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti cílených (biologických) léčiv v terapii psoriázy se zabývá nová studie amerických autorů publikovaná letos v květnu v Journal of Dermatological Treatment.

Registry vs. klinická hodnocení

Registry pacientů jsou databáze, které shromažďují standardizovaná klinická data týkající se pacientů s určitým typem onemocnění a představují reálný obraz klinické praxe. Zahrnují širokou škálu pacientů, kteří jsou sledováni po dlouhou dobu, a umožňují tak dlouhodobé postmarketingové sledování opožděných a zejména vzácných nežádoucích účinků léčiv. Nevýhodou studií vycházejících z registrů pacientů je absence randomizace pacientů, nižší adherence k léčbě, náchylnost ke zkreslení výsledků a jejich ovlivnění dalšími faktory, jako jsou přidružená onemocnění a jiná medikace.

Klinická hodnocení léčiv mají díky randomizaci nižší incidenci bias, zahrnují homogenní skupiny pacientů a umožňují průkazně stanovit účinek léčebné intervence. Přísná vstupní kritéria však zároveň vedou k tomu, že spektrum pacientů je užší, než jaké je léčeno v reálné praxi. Také doba sledování je v porovnání s registry kratší a počet pacientů je nižší. Všechny tyto faktory limitují vliv randomizovaných klinických hodnocení na rozhodování v klinické praxi. Výsledky studií využívajících registry pacientů tedy umožňují lépe generalizovat výsledky pro účely běžné praxe.

Metodika studie

Studie publikovaná v Journal of Dermatological Treatment se zabývala využitím dat z registrů pacientů k posouzení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti systémové léčby psoriázy. Byly využity registry zahrnující pacienty s psoriázou žijící na území USA a vyhodnoceny výsledky studií z nich vycházejících.

Výsledky

Adalimumab a etanercept: registry ESPRIT a OBSERVE-5

ESPRIT je mezinárodní postmarketingový observační registr, který slouží k hodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti adalimumabu v léčbě psoriázy. V rámci tohoto registru je plánován sběr dat po dobu 10 let. OBSERVE-5 byl postmarketingový observační registr, jehož cílem bylo zhodnotit dlouhodobou bezpečnost etanerceptu u pacientů s ložiskovou psoriázou v průběhu 5letého sledování. Studie vycházející z obou registrů, které zhodnotily data po 5 letech sledování, ukázaly slibné léčebné výsledky adalimumabu i etanerceptu. Zároveň nepřinesly žádné nové obavy týkající se bezpečnosti těchto léčiv a potvrdily, že jejich bezpečnostní profil je shodný s výsledky předchozích studií.

Ustekinumab, ostatní biologická a nebiologická léčba: registr PSOLAR

Registr PSOLAR byl navržen k 8letému longitudinálnímu sledování pacientů s psoriázou léčených systémovou konvenční nebo cílenou terapií.

Výskyt závažných infekcí

Studie zveřejněná v roce 2015 se u pacientů z tohoto registru zabývala výskytem závažných infekcí. V průběhu sledování bylo 9 154 nemocných léčeno cílenou léčbou, 490 methotrexátem a 1 610 jinou formou terapie. Celkem bylo zaznamenáno 323 případů závažných infekcí (1,45/100 pacientoroků). Nejnižší četnost závažných infekcí byla zaznamenána v kohortě pacientů léčených ustekinumabem (0,83/100 pacientoroků). U etanerceptu, adalimumabu a infliximabu to bylo 1,47, 1,97 a 2,49/100 pacientoroků. Pacienti léčení methotrexátem a ti, kteří nebyli léčeni ani methotrexátem, ani cílenou léčbou, měli četnost výskytu závažných infekcí 1,28/100 a 1,05/100 pacientoroků.

MACE, malignity, závažné infekce a mortalita

Studie publikovaná v roce 2014 vyhodnotila incidenci celkové mortality, MACE (major adverse cardiovascular events, závažných kardiovaskulárních příhod), malignit s výjimkou NMSC (nemelanomových karcinomů kůže) a závažných infekcí u 12 095 pacientů. Celkem bylo zaznamenáno 145 úmrtí (0,46/100 pacientoroků). Vyšší mortalita byla zjištěna u kohorty pacientů s konvenční terapií (0,70/100 pacientoroků) oproti pacientům s cílenou terapií. U pacientů léčených ustekinumabem, infliximabem a ostatními cílenými léčivy činila mortalita 0,43, 0,35 a 0,42/100 pacientoroků.

Významně vyšší riziko MACE v porovnání s cílenou léčbou bylo zjištěno u methotrexátu a cyklosporinu (HR 2,0; 95% CI 1,2–3,1; p = 0,005).

Incidence malignit byla v kohortách s infliximabem, ustekinumabem a ostatní cílenou i konvenční léčbou obdobná (0,58; 0,53; 0,74; 0,81/100 pacientoroků).

Celkem bylo hlášeno 478 případů závažných infekcí (1,50/100 pacientoroků). Ve skupině léčené infliximabem byla zjištěna vyšší frekvence závažných infekcí (2,73/100 pacientoroků) než u ostatních cílených léčiv (1,80/100 pacientoroků), ustekinumabu (1,00/100 pacientoroků) a konvenční léčby (1,26/100 pacientoroků).

Další studie hodnotící bezpečnost léčby u pacientů v registru PSOLAR, publikovaná v roce 2015, zjistila, že u nemocných léčených ustekinumabem byla v porovnání s ostatní konvenční i cílenou terapií nejnižší incidence MACE, malignit, závažných infekcí a mortality.

Perzistence na léčbě

Studie zveřejněná v roce 2016 sledovala u jednotlivých cílených léčiv dobu od začátku léčby do jejího přerušení. Z pacientů léčených ustekinumabem, infliximabem, adalimumabem a etanerceptem v 1. linii léčby došlo k ukončení terapie u 8,6 %, 25,4 %, 37,6 % a 43,9 % a křivka doby užívání anti-TNF léčiv (ve 2. a 3. linii léčby) klesala v porovnání s ustekinumabem celkově rychleji.

Výsledek po 12 měsících léčby

Účinnost cílených léčiv po 6 a 12 měsících terapie porovnávala studie publikovaná v roce 2016. K hodnocení bylo použito PGA (Physician Global Assessment, celkové hodnocení lékařem), míra postižení BSA (Body Surface Area) a DLQI (Dermatology Life Quality Index). Ve 12. měsíci bylo skóre PGA v porovnání s výchozím stavem sníženo o 2 nebo více bodů u 55,3 %, 40,0 %, 42,4 % a 47,0 % pacientů léčených ustekinumabem, adalimumabem, etanerceptem a infliximabem. Průměrný pokles BSA oproti výchozímu stavu byl u ustekinumabu, infliximabu, etanerceptu a adalimumabu –16,3, –17,3, –13,8 a –12,3. Průměrný pokles skóre DLQI byl nejvyšší u ustekinumabu a zároveň byl významně vyšší v porovnání s etanerceptem (p = 0,0002) i adalimumabem (p = 0,042).

Závěr

Registry pacientů s psoriázou obsahují epidemiologická data získaná z reálné praxe. Studie, které z nich vycházejí, poskytují důležité informace o dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti léčiv. Výsledky z registru PSOLAR ukázaly dobrou účinnost, nízký výskyt nežádoucích účinků a dobrou perzistenci na léčbě u pacientů léčených ustekinumabem.

(blu)

Zdroj: Amin M., No D. J., Wu J. J. Review of U.S. registries for psoriasis. J Dermatolog Treat 2017 May 8: 1–19, doi: 10.1080/09546634.2017.1328549 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Partneři sekce
UCB

Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se