Postavení lipegfilgrastimu v prevenci neutropenie v podmínkách reálné klinické praxe

6. 2. 2018

Chemoterapií způsobená neutropenie je běžnou závažnou komplikací u pacientů léčených myelosupresivními cytostatiky. U pacientů se středním až vysokým rizikem febrilní neutropenie guidelines doporučují použití růstových faktorů stimulujících kolonie granulocytů (G-CSF). Jedním z těchto faktorů je lipegfilgrastim, jehož účinnost a bezpečnost v podmínkách běžné klinické praxe zkoumaly studie NADIR a LEOS.

Febrilní neutropenie − diagnostika a léčba

O febrilní neutropenii mluvíme u nemocného tehdy, klesne-li počet neutrofilů v periferní krvi pod 0,5 × 109/l a je naměřena tělesná teplota jednorázově > 38,5 °C nebo 2× či častěji v rozmezí 12 hodin > 38,0 °C. Při vstupním vyšetření je třeba cíleně pátrat po známkách možné infekce. Odebraný biologický materiál je nutné mikrobiologicky vyšetřit a podle citlivosti nasadit vhodné antibiotikum a/nebo antimykotikum.

Ke zkrácení trvání neutropenie, snížení výskytu febrilní neutropenie, ale také zvýšení léčebné odpovědi na antibiotický režim se používají růstové faktory myeloidní řady. Jedním z těchto faktorů je lipegfilgrastim, což je dlouze působící glykopegylovaný G-CSF.

Studie NADIR

Neintervenční prospektivní multicentrická studie NADIR probíhající v Německu hodnotila účinnost a bezpečnost lipegfilgrastimu u nemocných s karcinomem (ca) prsu a u pacientů s nehodgkinským lymfomem (NHL). Ve skupině pacientek s ca prsu byla zvláštní pozornost věnována výsledkům těch, které byly léčeny dávkově denzními režimy (DDR). Ve skupině nemocných s NHL byla navíc analyzována skupina léčená režimy chemoterapie označovanými jako (R-)CHO(E)P-14 (R-CHOP). Výsledky interim analýzy studie shrnuje tab. 1.

Nejčastěji byl lipegfilgrastim podán následující den po chemoterapii, a to buď v rámci primární, nebo sekundární prevence neutropenie. O účinnosti lipegfilgrastimu vypovídá relativně nízká incidence těžké neutropenie i febrilní neutropenie a také údaj o nutnosti redukovat dávku cytostatik. Léčba lipegfilgrastimem byla dobře snášena, profil nežádoucích příhod byl ve shodě s dosud publikovanými údaji. Nejčastější nežádoucí příhodou spojenou s podáním lipegfilgrastimu byla kostní bolest.

Tab. 1: Účinnost a bezpečnost lipegfilgrastimu ve studii NADIR a míra redukce dávky cytostatik

 

Ca prsu

Ca prsu s DDR

NHL

NHL s R-CHOP

Počet pacientů

741

274

205

66

Těžká neutropenie (stupeň 3/4, v %)

29,4

33,9

37,1

36,4

Febrilní neutropenie (%)

2,2 (všechny stupně)

1,8 (všechny stupně)

2,0 (stupeň 3)

3,0 (stupeň 3)

Redukce dávky cytostatik (%)

17,0

15,7

22,4

27,3

Kostní bolest (%)

11,1

18,6

4,4

1,5

Závažné nežádoucí účinky spojené s lipegfilgrastimem (%)

2,6

3,3

0,5

0,0

Studie LEOS

Mezinárodní prospektivní neintervenční studie se zúčastnili pacienti léčení cytotoxickou chemoterapií, kteří dostávali lipegfilgrastim v primární (PP) nebo sekundární profylaxi (SP). Část pacientů byla také z Česka, další pak např. z Rakouska, Belgie či Polska. Interim analýza zhodnotila údaje 524 pacientů. Většina nemocných se léčila pro ca prsu (39,8 %) a pro lymfom (24,0 %), dále byly zastoupeny nádory GIT, pohlavních orgánů, plic a krevní malignity. Výsledky analýzy účinnosti a bezpečnosti shrnuje tab. 2.

Lipegfilgrastim prokázal svou účinnost a bezpečnost i v této studii s pacienty z běžné klinické praxe. Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly myalgie, bolest kostí a bolest hlavy. U 4,8 % pacientů se vyskytla závažná nežádoucí příhoda.

Tab. 2: Účinnost lipegfilgrastimu ve studii LEOS a míra redukce či oddálení dávky cytostatik

 

PP

SP

Těžká neutropenie (stupeň 4, v %)

2,9

4,8

Febrilní neutropenie (%)

2,4

1,2

Redukce dávky cytostatik (%)

4,8

7,6

Oddálení dávky cytostatik (%)

10,2

15,2

Závěr

I v podmínkách reálné klinické praxe se potvrzuje, že je lipegfilgrastim dobře tolerovaným léčivem, které je účinné v prevenci neutropenických komplikací chemoterapie solidních i hematologických malignit. 

(mkd)

Zdroje:

  1. Fietz T., Wolff T., Schulz H. et al. Prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia with lipegfilgrastim in patients with non-Hodgkin lymphoma (NHL): results from an interim analysis of the non-interventional study NADIR. DGHO 2016 Oct 14−18; P950.
  2. Kurbacher C. M., Fietz T., Trarbach T. et al. Prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia with lipegfilgrastim in patients with breast cancer: results from an interim analysis of the non-interventional study NADIR. ESMOcongress 2016 Oct 7−11; 1457P.
  3. Pichler P., Claes N., Mazza P. et al. Use of lipegfilgrastim in clinical practice for the prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia: interim results of a pan-European non-interventional study. ESMO congress 2016 Oct 7−11; 1459P.
  4. Standardy podpůrné péče: Febrilní neutropenie. KOC 1. LF UK. Dostupné na: www.koc.cz/pro-lekare/standardy-podpurne-pece/febrilni-neutropenie


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se