Lipegfilgrastim v léčbě chemoterapií indukované neutropenie

6. 2. 2018

Chemoterapií indukovaná neutropenie (CIN) je jedním z hlavních rizikových faktorů pro výskyt febrilní neutropenie, závažné infekce, morbidity a mortality u onkologických pacientů. Analýza nákladů a užitku srovnávající pegfilgrastim a lipegfilgrastim u nemocných s nádorem prsu stadia II–IV prokázala, že pacientky léčené lipegfilgrastimem mají očekávanou délku života v důsledku sníženého výskytu infekcí o 21 dnů delší. Snížené riziko infekce a těžké neutropenie je také důvodem nižších nákladů na léčbu lipegfilgrastimem ve srovnání s pegfilgrastimem.

Rizika chemoterapií indukované neutropenie a její léčba

Výrazná a perzistující neutropenie zvyšuje riziko rozvoje febrilní neutropenie (FN), a navíc často vede k nutnosti přerušení onkologické léčby nebo potřebě snížit její intenzitu. Potenciálním negativním důsledkem CIN tedy kromě snížení kvality života v důsledku těžkých infekcí může být také snížená efektivita onkologické léčby.

V prevenci potenciálně fatálních důsledků CIN se využívají faktory stimulující kolonie granulocytů (G-CSF – granulocytes-colony stimulating factors), které indukují proliferaci, maturaci a diferenciaci neutrofilů. Výsledky dosavadních studií naznačují vyšší efektivitu dlouhodobě působících G-CSF ve srovnání s krátkodobě účinkujícími preparáty. Mezi aktuálně schválené a dostupné preparáty patří pegfilgrastim a lipegfilgrastim. Glykopegylovaný lipegfilgrastim má ve srovnání s pegfilgrastimem odlišný farmakokinetický profil (clearance lipegfilgrastimu je pomalejší) při zachování stejné efektivity. Recentní studie naznačují nižší incidenci FN a vyšší absolutní počty neutrofilů u pacientů léčených lipegfilgrastimem ve srovnání s pegfilgrastimem.

Metodika studie

Cílem prezentované práce belgických autorů (Akpo et al., 2017) byla analýza nákladů a užitku (CUA – cost-utility analysis) srovnávající pegfilgrastim a lipegfilgrastim u pacientek s nádorem prsu stadia II–IV. Na rozdíl od dosud publikovaných analýz nákladů a užitku, srovnávajících pouze incidenci FN u jednotlivých preparátů, byly v této studii zohledněny také další komplikace CIN jako těžká neutropenie, infekce a přerušení chemoterapie, které významně ovlivňují morbiditu a mortalitu nemocných.

Pro analýzu nákladů a užitku byl vyvinut Markovův model, který poskytuje matematický rámec pro modelování náhodně se měnících situací. Ten byl aplikován na data týkající se komplikací souvisejících s probíhající chemoterapií a dále na období po podání chemoterapie. Podkladem pro vytvoření modelu byly tři sady dat: klinická data byla získána z dosud publikovaných klinických studií, data ohledně klinických postupů a hodnocení kvality života vycházela ze strukturovaného průzkumu mezi belgickými lékaři a zdrojem dat ohledně nákladů na léčbu byly veřejně dostupné vládní zdravotnické databáze.

Výsledky a závěr

Model vycházel z relativního rizika (RR) 0,34 a poměru šancí (OR – odds ratio) 0,98 pro výskyt FN při profylaxi lipegfilgrastimem ve srovnání s pegfilgrastimem (jednalo se o hodnoty vypočítané z dříve publikované metaanalýzy − Bond et al., 2015). Délka života byla u pacientek léčených lipegfilgrastimem o 21 dnů delší, náklady na léčbu představovaly 9845 eur (vs. 10 208 eur při léčbě pegfilgrastimem). Podkladem delšího přežívání a nižších nákladů na léčbu lipegfilgrastimem bylo nižší riziko těžké neutropenie a infekce u pacientů léčených lipegfilgrastimem.

Analýza nákladů a užitku konstatovala efektivitu lipegfilgrastimu v léčbě pacientek s karcinomem prsu stadia II–IV.

(alz)

Zdroje:

  1. Akpo E. I. H., Jansen I. R., Maes E., Simoens S. Cost-utility analysis of lipegfilgrastim compared to pegfilgrastim for the prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia in patients with stage II–IV breast cancer. Front Pharmacol 2017 Sep 13; 8: 614, doi: 10.3389/fphar.2017.00614.
  2. Bond T. C., Mueller U., Barnes G. et al. Lipegfilgrastim for reduction of chemotherapy-induced neutropenia related events: a meta-analysis. Value Health 2015; 18: A434, doi: 10.1016/j.jval.2015.09.1041.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se