Účinnost brigatinibu u pacientů s metastatickým NSCLC − data z reálné klinické praxe

29. 11. 2021

V časopisu Lung Cancer byly publikovány výsledky retrospektivní analýzy účinnosti brigatinibu u pacientů s ALK-pozitivním metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří se účastnili evropského programu časného přístupu k léčbě.

Brigatinib v cílené léčbě NSCLC

Inhibitor kinázy anaplastického lymfomu (ALK) 2. generace brigatinib je schválen k použití u pacientů s dosud neléčeným ALK-pozitivním pokročilým NSCLC i u nemocných se stejnou diagnózou, u nichž došlo k progresi po léčbě krizotinibem.

V rámci klinického hodnocení fáze II dosáhl brigatinib u pacientů s metastatickým onemocněním předléčeným krizotinibem mediánu přežití bez progrese onemocnění (PFS) 16,7 měsíce s mírou léčebné odpovědi 56 % a mediánem celkového přežití (OS) 34,1 měsíce. Ještě před schválením evropskou regulační autoritou byl v roce 2016 zahájen program časného přístupu k léčbě v 9 evropských zemích. Cílem prezentované analýzy bylo zhodnotit efektivitu léčby brigatinibem v podmínkách běžné klinické praxe.

Metodika studie a pacientská populace

Bylo provedeno retrospektivní hodnocení zdravotnické dokumentace pacientů, kteří zahájili léčbu brigatinibem mezi červnem 2016 a prosincem 2017 v onkologických centrech v Itálii, Norsku, Španělsku a Velké Británii.

Do analýzy byla zahrnuta data nemocných s ALK-pozitivním metastatickým NSCLC, včetně pacientů s mozkovými metastázami, kteří byli rezistentní nebo intolerantní vůči léčbě nejméně jedním inhibitorem ALK a se stavem výkonnosti ≤ 3 dle kritérií ECOG. Pacientům byl po 7 dnech zahajovací léčby s denní dávkou 90 mg podáván brigatinib v dávce 180 mg 1× denně.

Cílem analýzy bylo popsat charakteristiky pacientů, jejich klinické příznaky, použité léčebné režimy a jejich výsledky.

Výsledky

Do analýzy byla zahrnuta data 104 pacientů (43 % mužů, medián věku 53 let, 63 % mělo metastázy v CNS). Před zahájením léčby brigatinibem pacienti prošli průměrně 2 liniemi systémové terapie (37,5 % nemocných nejméně 3 liniemi). 83,6 % pacientů podstoupilo předchozí léčbu krizotinibem, 50,0 % pacientů ceritinibem, 6,7 % alektinibem a 4,8 % nemocných bylo léčeno lorlatinibem.

Sledování trvalo 16,5 měsíce (medián). K datu provedení analýzy 77 pacientů léčbu brigatinibem ukončilo, z toho 4 pacienti kvůli nežádoucím příhodám. Celková míra léčebné odpovědi dosáhla 39,8 % s mediánem PFS 11,3 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 8,6−12,9). Medián celkového přežití činil 23,3 měsíce (95% CI 16,0 až nedosaženo).

Po ukončení léčby brigatinibem bylo 53 pacientů dále léčeno systémovou terapií, z toho 42 inhibitorem ALK (34 lorlatinibem).

Závěr

Prezentovaná data z reálné klinické praxe ukazují robustní aktivitu a snášenlivost brigatinibu i u pacientů s metastatickým ALK-pozitivním NSCLC, kteří byli podstatně více předléčeni než účastníci klinických studií.

(este)

Zdroj: Popat S., Brustugun O. T., Cadranel J. et al. Real-world treatment outcomes with brigatinib in patients with pretreated ALK+ metastatic non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2021; 157: 9−16, doi: 10.1016/j.lungcan.2021.05.017.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se