Prediabetes jako rizikový faktor celkové mortality a rozvoje KV chorob

16. 9. 2022

Prediabetes představuje poruchu metabolismu glukózy s vysokým rizikem rozvoje diabetu. Podle expertního panelu Americké diabetologické asociace (ADA) je toto riziko až 70%. Recentně publikovaná metaanalýza potvrzuje, že prediabetes je významný rizikový faktor mortality a rozvoje kardiovaskulárních (KV) chorob nejen u obecné populace, ale také u pacientů se známým KV onemocněním, a jeho léčba by proto měla být součástí kardiovaskulární prevence.

Dosavadní poznatky

Přesná definice prediabetu se napříč odbornými společnostmi různí, avšak obecně je definován glykémií nad hranicí normy, která nedosahuje prahu pro diagnózu diabetu. Podle odhadů bude mít v roce 2030 na světě prediabetes více než 470 milionů lidí.

V předchozí metaanalýze stejných autorů zahrnující přes 1,6 milionu pacientů byla prokázána souvislost mezi prediabetem a zvýšením celkové mortality i výskytu aterosklerotických KV onemocnění po úpravě pro mnohočetné rizikové faktory. Studie zahrnovala obecnou populaci. Výsledky pozdějších studií ohledně asociace prediabetu s mortalitou a KV chorobami jsou však nekonzistentní, chybějí také údaje u podskupiny pacientů s prediabetem a přítomným KV onemocněním.

Metaanalýza a sledované parametry

Nedávno byla provedena aktualizovaná metaanalýza publikovaných klinických studií s cílem ozřejmit vztah mezi prediabetem a celkovou mortalitou, respektive rizikem výskytu KV chorob u pacientů s prediabetem bez anamnézy a s anamnézou KV onemocnění. Do metaanalýzy byly zahrnuty vhodné prospektivní kohortové studie a post hoc analýzy klinických studií s datem publikace do 25. dubna 2020. Primárním sledovaným parametrem byla celková mortalita a riziko vzniku KV onemocnění. Mezi sekundární sledované parametry patřilo riziko akutního infarktu myokardu (AIM) a cévní mozkové příhody (CMP).

Zařazeno bylo 129 studií s celkovým počtem 10 069 955 pacientů.

Výsledná zjištění

Zvýšení mortality a rizika KV chorob u obecné populace s prediabetem

U obecné populace byl prediabetes během mediánu sledování 9,8 roku asociován se zvýšením celkové mortality (relativní riziko [RR] 1,13; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,10–1,17), rizika vzniku KV chorob (RR 1,15; 95% CI 1,11–1,18), ischemické choroby srdeční (ICHS; RR 1,16; 95% CI 1,11–1,21) a CMP (RR 1,14; 95% CI 1,08–1,20). V porovnání s normoglykemickými jedinci činil v případě prediabetu absolutní rozdíl rizika na 10 000 osob a rok 7,36 u celkové mortality, 8,75 u KV chorob, 6,59 u ICHS a 3,68 u CMP. U osob s poruchou glukózové tolerance byl nárůst celkové mortality i rizika vzniku ICHS a CMP vyšší než u osob s poruchou glykémie nalačno.

Zvýšení mortality a rizika KV chorob u osob s prediabetem a KV onemocněním

U pacientů s aterosklerotickým KV onemocněním byl prediabetes během mediánu sledování 3,2 roku spojen se zvýšením celkové mortality (RR 1,36; 95% CI 1,21–1,54), rizika vzniku KV chorob (RR 1,37; 95% CI 1,23–1,53) a ICHS (RR 1,15; 95% CI 1,02–1,29), nikoli však CMP (RR 1,05; 95% CI 0,81–1,36). V této populaci činil v porovnání s normoglykemickými jedinci absolutní rozdíl rizika na 10 000 osob a rok u pacientů s prediabetem 66,19 u celkové mortality, 189,77 z hlediska vzniku KV chorob, 40,62 u ICHS a 8,54 u CMP.

U populace s KV onemocněním nebyla zjištěna významná heterogenita rizika žádného ze sledovaných parametrů v závislosti na definici prediabetu (všechna p > 0,10).

Závěr

Z výsledků studie vyplynulo, že prediabetes je provázen zvýšenou celkovou mortalitou a zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárního onemocnění, a to v obecné populaci i u pacientů s anamnézou aterosklerotického KV onemocnění. Diagnostika a management prediabetu by se tak měla podle autorů studie stát nedílnou součástí primární a sekundární prevence KV chorob.

(holi)

Zdroj: Cai X., Zhang Y., Li M. et al. Association between prediabetes and risk of all cause mortality and cardiovascular disease: updated meta-analysis. BMJ 2020; 370: m2297, doi: 10.1136/bmj.m2297.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se