Jsou inhibitory SGLT2 vhodné pouze pro léčbu diabetu?

19. 2. 2020

Inhibitory SGLT2 neboli glifloziny jsou účinná antidiabetika, která mají u diabetiků nefroprotektivní a kardioprotektivní efekt opakovaně prokázaný v klinických studiích. Na Evropském kardiologickém kongresu v září 2019 v Paříži byly prezentovány výsledky studie DAPA-HF, v níž dapagliflozin jako první inhibitor SGLT2 prokázal přínos u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory, bez ohledu na to zda trpěli diabetem 2. typu, či nikoliv. Studie tak nabídla zcela novou perspektivu léčby srdečního selhání.

Kardioprotektivní účinky antidiabetik

Diabetes mellitus 2. typu je závažným kardiovaskulárním rizikovým faktorem, a je tedy nezbytné mít prokázané kardioprotektivní účinky nejen u nových antidiabetik, ale také u stávajících. Nově designované studie s antidiabetiky jsou proto zaměřeny jak na sledování parametrů souvisejících s hyperglykémií, tak na kardiovaskulární bezpečnost terapie. Příkladem klasického antidiabetika s prokázaným snížením kardiovaskulárního rizika je metformin, který je dlouhodobě a právem lékem 1. volby u diabetu 2. typu, což bylo opět potvrzeno i v aktuální revizi terapeutických guidelines z prosince 2019.

Rovněž dosavadní studie s glifloziny prokázaly, že kardiovaskulární riziko u diabetiků nejen nezvyšují, ale dokonce jej redukují. Toto snížení bylo do velké míry dáno ovlivněním srdečního selhání, a tak vyvstala jednoznačná otázka, zda mohou glifloziny ovlivňovat srdeční selhání i u pacientů bez diabetu. Na tuto otázku nám poskytla odpověď právě zmiňovaná studie DAPA-HF.

Studie DAPA-HF

Sledovaná populace, průběh a cíle studie

DAPA-HF (Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Heart Failure) byla multicentrická randomizovaná studie, do níž bylo zařazeno 4744 pacientů z 20 zemí světa včetně České republiky. Všichni měli diagnostikované srdeční selhání dle NYHA (New York Heart Association) třídy II, III nebo IV se sníženou ejekční frakcí LK (< 40 %) a zvýšenou hodnotou NT-proBNP. Průměrný věk účastníků činil 66 let, většinou šlo o muže (zhruba 77 %), o nemocné ve stadiu NYHA II, průměrná EF LK činila 31 % a hodnota NT-proBNP při zařazení do studie se pohybovala okolo 1400 pg/ml.

Pacienti s diabetem i bez něj byli randomizováni do skupiny s dapagliflozinem (10 mg 1× denně) nebo s placebem po přidání k optimální léčbě srdečního selhání dle aktuálně platných doporučení.

Primární sledovaný parametr byl složený a zahrnoval kardiovaskulární mortalitu a zhoršení srdečního selhání, jež bylo definováno jako neplánovaná hospitalizace nebo urgentní návštěva ambulance s nutností zavedení intravenózní léčby pro srdeční selhání.

Výsledná zjištění

Pacienti byli sledováni v průměru 18,2 měsíce a primární sledovaný parametr se vyskytl ve skupině s dapagliflozinem u 16,3 % a ve skupině s placebem u 21,2 % pacientů (poměr rizik [HR] 0,74; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,65–0,85; p < 0,001), což znamená významné snížení (o 26 %) při léčbě dapagliflozinem. U pacientů s dapagliflozinem byl zjištěn významně nižší výskyt všech jednotlivých sledovaných parametrů – zhoršení srdečního selhání (10,0 vs. 13,7 %; HR 0,70; 95% CI 0,59–0,83), kardiovaskulární mortality (9,6 vs. 11,5 %; HR 0,82; 95% CI 0,69–0,98) i celkové mortality (11,6 vs. 13,9 %; HR 0,83; 95% CI 0,71–0,97). Důležité je, že pozitivní efekt dapagliflozinu byl zaznamenán ve skupině nemocných jak s diabetem, tak bez něj.

Dapagliflozin byl velmi dobře tolerován. Počet účastníků, kteří léčbu přerušili, byl v obou skupinách srovnatelný: 249 léčených dapagliflozinem a 258 ve skupině s placebem.

Diskuse a závěr

Dapagliflozin ukázal, že glifloziny nejsou jen velmi účinná antidiabetika, ale jde o léčiva, která bude možné v budoucnu úspěšně používat i v dalších oblastech medicíny. Poznatky ze studie DAPA-HF by mohly být, v blízké budoucnosti, implementovány do schémat léčby srdečního selhání u pacientů se sníženou EF LK v reálné klinické praxi.

Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, zda se tento efekt léčby projeví i u pacientů se zachovanou EF LK a zda jde o tzv. efekt třídy (class effect). K zodpovězení těchto otázek bude třeba několika dalších let, protože v současné době probíhají další studie s glifloziny, a to u pacientů se sníženou i zachovanou EF LK.

(jvi)

Zdroj: McMurray J. J. V., Solomon S. D., Inzucchi S. E. et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2019; 381: 1995−2008, doi: 10.1056/NEJMoa1911303.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se