Efekt a bezpečnost podávání MgSO4 v roli neuroprotektiva pro nedonošené děti

14. 4. 2016

Metanalýza zveřejněná letos v lednu v časopisu Medicine se zabývá vyhodnocením asociace antenatálního podávání MgSO4 ženám s vysokým rizikem předčasného porodu a možností neuroprotekce závažných postižení CNS u jejich potomků.

Inzerce

Metanalýza zveřejněná letos v lednu v časopisu Medicine se zabývá vyhodnocením asociace antenatálního podávání MgSO

Úvod

Předčasné porody představují jeden z nejzávažnějších problémů současného porodnictví. Nezralí novorozenci, porození v období mezi 2 + 0 a < 37 + 0 gestačními týdny, jsou ohroženi řadou komplikací, mezi něž řadíme dětskou mozkovou obrnu, poruchy psychomotorického vývoje, hluchotu, slepotu a poruchy intelektu. Studie publikovaná v roce 201 udává, že průměrně 1 dítě ze  narozených před 3. týdnem gestace má neurologické vývojové poškození. Přední místo v těchto případech zaujímá dětská mozková obrna (DMO), která je definovaná jako neprogredující dlouhodobé neurologické postižení hybnosti a postury způsobené poškozením vyvíjejícího se mozku v prenatálním, perinatálním a časném postnatálním období.

Díky výrazným pokrokům v perinatologické a neonatální péči (antenatální aplikace kortikoidů pro maturaci plic plodů, aplikace surfaktantu, nové ventilační techniky) se zvyšuje počet přežívajících silně nezralých novorozenců, kteří vzhledem neurologickému postižení vyžadují intenzivní postnatální péči. Z tohoto důvodu se intenzivně hledají látky schopné ovlivnit a redukovat riziko neurologického deficitu u těchto dětí.

Diskuse o efektu MgSO u novorozenců

Podávání síranu hořečnatého (MgSO) a jeho efekt na novorozené, především nedonošené děti se ve vědecké literatuře diskutuje již dlouhá léta. Původní názor Kubana et al. z roku 1992, že antenatální aplikace MgSO matkám signifikantně redukuje intraventrikulární krvácení u nezralých novorozenců, byl vyvrácen následující studiemi. Podobné kontroverze jsou spojovávány s prenatálním podáváním MgSO a jeho protektivním vlivem z hlediska rozvoje DMO u nedonošených dětí. Metaanalýza v Cochranově databázi na téma asociace snížení mortality a DMO u nezralých dětí neprokázala neuroprotektivní benefit antenatálního podávání MgSO. U matek byly nalezeny vedlejší účinky MgSO: palpitace, hypotenze, oligurie či snížené vybavení šlachových reflexů.

Metaanalýza a její výsledky

Autoři metaanalýzy recentně publikované v časopisu Medicine si dali za cíl získat ucelený názor na možný neuroprotektivní vliv MgSO u velké kohorty nedonošených novorozenců, jejichž matky byly antepartálně léčeny síranem hořečnatým. Metaanalýza byla prováděna podle doporučení Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Primárně byly hodnoceny následující proměnné: úmrtí novorozence, DMO, přítomnost intraventrikulárního krvácení III. a IV. stupně a periventrikulární leukomalacie.

Celkem bylo analyzováno 11 vědeckých studií, kterých se zúčastnilo celkem 18 655 předčasně narozených dětí. U středních až závažných případů DMO se podávání MgSO ukázalo jako přínosné ve snížení rizika vzniku DMO (odds ratio [OR] 0,61; 95% CI 0,2–0,89; p = 0,01). Při hodnocení aplikace MgSO ve spojitosti s úmrtím nezralých novorozenců nebyly mezi skupinami s MgSO a placebem nalezeny statisticky významné rozdíly. Analýza vedlejších účinků MgSO na novorozence neprokázala statistické rozdíly v porovnání se skupinou bez této terapie. U matek s MgSO byly pozorovány obvyklé nežádoucí účinky (nauzea, respirační deprese, palpitace), jejichž výskyt může být omezen snížením dávky.

Závěr

Závěrem metaanalýzy je konstatováno, že podávání MgSO ženám s vysokým rizikem předčasného porodu redukuje riziko vzniku střední až závažné formy dětské mozkové obrny a nemá závažné vedlejší účinky na novorozence. Autoři konstatují, že MgSO může být považován za účinný a bezpečný antenatální neuroprotektivní preparát pro nedonošené děti.

(moa) 

Zdroj: Zeng X., Xue Y., Tian Q. et al. Effects and safety of magnesium sulfate on neuroprotection: a meta-analysis based on PRISMA guidelines. Medicine (Baltimore) 2016 Jan; 95 (1): e251; doi: 10.1097/MD.000000000000251.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se