Liposomální pegylovaný irinotekan v léčbě nádorů pankreatu

11. 5. 2021

Kombinovaná léčba liposomálním pegylovaným irinotekanem, 5-fluorouracilem (5-FU) a leukovorinem (LV) signifikantně zlepšuje celkové přežití pacientů s metastatickým duktálním karcinomem slinivky břišní. Analýza klinické studie NAPOLI odhalila prognostické markery dlouhodobého přežití takto léčených pacientů.

Úskalí léčby nádorů pankreatu

Medián přežití pacientů se zhoubným nádorem slinivky břišní se pohybuje v intervalu 1−6 měsíců (dle analýzy 12 observačních studií medián činí 4,6 měsíce). 1 roku od stanovení diagnózy se dožívá přibližně 10−23 % pacientů. U pacientů s pokročilým či metastatickým onemocněním léčených v 1. linii režimem chemoterapie založeným na gemcitabinu se podařilo dosáhnout míry 1letého přežití 23−35 %. Léčba ve 2. a dalších liniích dosud neposkytovala konzistentní přínos z hlediska přežití pacientů.

Liposomální pegylovaná forma inhibitoru topoizomerázy I irinotekanu (nal-IRI) pro intravenózní podání vykázala v rámci klinické studie NAPOLI v kombinaci s 5-FU/LV signifikantní zlepšení celkového přežití (OS) pacientů s metastatickým duktálním karcinomem pankreatu předléčeným gemcitabinovým režimem. Kombinace nal-IRI + 5-FU/LV získala na základě této studie schválení pro léčbu v této indikaci.

Metodika studie NAPOLI

NAPOLI-1 byla mezinárodní nezaslepená klinická studie fáze III, v níž byli pacienti randomizováni do 3 ramen:

  • nal-IRI (80 mg/m2 každé 2 týdny) + 5-FU (2400 mg/m2) a LV (400 mg/m2) každé 2 týdny (n = 117)
  • monoterapie nal-IRI v dávce 120 mg/m2 každé 3 týdny (n = 151)
  • 5-FU (2000 mg/m2) + LV (200 mg/m2) týdně po dobu prvních 4 týdnů 6týdenního cyklu (n = 149)

Klinická a demografická data a účinnost terapie v celé studijní populaci byly porovnány s daty pacientů, kteří dosáhli přežití nejméně 1 rok.

Konečné výsledky

Kombinovaná léčba s nal-IRI dosáhla oproti terapii 5-FU/LV signifikantního benefitu z hlediska OS (6,2 vs. 4,2 měsíce; poměr rizik [HR] 0,75; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,57−0,99; p = 0,039). Nebyl pozorován přínos monoterapie nal-IRI (OS 4,9 měsíce). Odhadovaná míra 1letého přežití činila 26 % v rameni s nal-IRI + 5-FU/LV vs. 16 % v kontrolním rameni s 5-FU/LV.

Obdobné trendy byly pozorovány i pro přežití bez progrese onemocnění (PFS 3,1 vs. 1,5 měsíce), objektivní míru odpovědi na léčbu (ORR 17 vs. 1 %) a míru kontroly onemocnění (dosažení celkové či parciální remise nebo stabilizace onemocnění: 52 vs. 24 % pacientů).

Bezpečnostní profil

Konečné výsledky nepřinesly oproti předběžné analýze nové bezpečnostní signály. Nejčastějšími nežádoucími příhodami stupně ≥ 3 v rameni nal-IRI + 5-FU/LV byly neutropenie, průjem, zvracení a únava.

Markery dlouhodobého přežití

Celkem 25 % pacientů v rameni s nal-IRI + 5-FU/LV, 13 % z kontrolní skupiny léčené 5-FU/LV a 10 % léčených monoterapií nal-IRI se dožilo nejméně 1 roku od zahájení terapie. Medián OS v těchto skupinách dosahoval 23,4, resp. 13,7, resp. 19,1 měsíce.

Mezi demografické a klinické charakteristiky pojící se s dosažením delšího přežití patřil věk ≤ 65 let, Karnofského skóre ≥ 90, poměr neutrofilů vůči lymfocytům ≤ 5 a nižší hladina CA19-9. Déle přežívající pacienti také měli nižší výskyt jaterních metastáz.

Závěr

Kombinovaná terapie nal-IRI + 5-FU/LV představuje nový standard péče následující po selhání gemcitabinové terapie. Tato modalita oproti léčbě 5-FU/LV signifikantně prodlužuje medián OS i PFS a její bezpečnostní profil je relativně příznivý, s dobře zvladatelnými nežádoucími účinky.

(este)

Zdroje:
1. Wang-Gillam A., Hubner R. A., Siveke J. T. et al. NAPOLI-1 phase 3 study of liposomal irinotecan in metastatic pancreatic cancer: Final overall survival analysis and characteristics of long-term survivors. Eur J Cancer 2019; 108: 78−87, doi: 10.1016/j.ejca.2018.12.007.
2. SPC Onivyde. Dostupné na: www.servier.cz/documents/SPC/Onivyde_SPC.pdfŠtítky
Gastroenterologie a hepatologie Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se