Valproát v lékové formě s prodlouženým uvolňováním v léčbě epilepsie

31. 5. 2016

Prospektivní otevřená 6 měsíců trvající studie hodnotila účinnost valproátu v lékové formě s prodlouženým uvolňováním, který byl podáván jako monoterapie nebo jako přídatná terapie ke stávající léčbě antiepileptiky.

Inzerce

Valproát je širokospektré antiepileptikum účinné na všechny typy epileptických záchvatů. V současnosti se dává přednost lékové formě s prodlouženým uvolňováním, kterou je možné podávat méně často. Její výhodou je však především snížení fluktuací plazmatických koncentrací valproátu, k nimž dochází při použití klasických lékových forem a které jsou důsledkem malého distribučního objemu valproátu, jeho rychlé absorpce a relativně krátkého poločasu. Dalším přínosem lékové formy s prodlouženým uvolňováním je v důsledku nižších maximálních koncentrací nižší riziko hepatotoxicity, která je s vysokými plazmatickými koncentracemi spojována, a také nižší produkce hepatotoxického metabolitu 4-en-valproátu.

Design a metodika studie

Prospektivní otevřená 6 měsíců trvající studie zveřejněná v roce 2011 hodnotila účinnost a bezpečnost valproátu v lékové formě s prodlouženým uvolňováním a jeho vliv na kvalitu života pacientů s epilepsií. Valproát byl podáván jako iniciální léčba nebo jako přídatná terapie ke stávající farmakoterapii. Do studie byli zařazeni pacienti ve věku 6–65 let s jakýmkoliv typem epilepsie s alespoň jedním záchvatem v průběhu posledních 3 měsíců. V případě žen bylo před zařazením do studie vyloučeno těhotenství a během léčby byla pacientkám, které mohly otěhotnět, indikována vhodná antikoncepční metoda. Do studie nebyli zařazeni pacienti užívající kombinaci více než dvou antiepileptik nebo valproát ve formě s prodlouženým uvolňováním.

Studie se zúčastnilo celkem 958 pacientů (průměrný věk 17,6 roku), z toho 61,6 % mužů. Doba sledování byla 6 měsíců, základní vyšetření bylo provedeno při zařazení do studie a opakováno spolu s hodnocením účinnosti a bezpečnosti léčby po 1, 3 a 6 měsících od vstupu do studie. Porovnání kvality života pacientů před zahájením podávání valproátu a po 6 měsících léčby bylo provedeno u pacientů ve věku 18 let a starších pomocí dotazníku Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31), který obsahuje 31 otázek rozdělených do oblastí: emotional well-being (emoční pohoda), social functioning (sociální fungování), energy/fatigue (energie/únava), cognitive functioning (kognitivní funkce), seizure worry (obavy ze záchvatů), medication effects (účinky léčby) a overall quality of life (celková kvalita života); otázka 31 cílila na subjektivní hodnocení celkového zdravotního stavu.

O dávkování valproátu, velikosti počátečních i udržovacích dávek a jejich případné úpravě rozhodovali ošetřující lékaři. Měnit dávky ostatních podávaných antiepileptik nebylo v průběhu studie povoleno. Cílem léčby byla kontrola záchvatů s podáváním co možná nejnižších dávek valproátu.

Výsledky

Primárním cílem studie bylo zhodnotit účinnost léčby pomocí porovnání změny frekvence záchvatů za měsíc, podílu pacientů, u kterých se snížil počet záchvatů aspoň o 50 %, a podílu pacientů bez záchvatů. Průměrný počet záchvatů na začátku studie dosahoval 8,56 za měsíc. Medián dávky valproátu na začátku léčby činil 500 mg/den (125−2000 mg/den) a v průběhu studie byl postupně zvýšen na 750 mg/kg. Frekvence záchvatů se významně snížila a na konci léčby byl počet záchvatů za měsíc o 88,3 % nižší než před léčbou. U 90,1 % pacientů se snížil počet záchvatů o ≥ 50 % a 50,5 % pacientů bylo bez záchvatů. Podle subjektivního hodnocení pacientů došlo v porovnání se stavem před začátkem studie ke zlepšení v oblasti obavy ze záchvatů (p = 0,000), celkové kvality života (p = 0,000), sociálního fungování (p < 0,01) a „otázky 31“ (p = 0,000). Pacienti však pociťovali ztrátu energie (p = 0,000).

Na začátku léčby byly hlavními nežádoucími účinky závratě, zvýšení chuti k jídlu, pokles kognitivních funkcí, nauzea (uvádělo je 9,2 % pacientů). Po 6 měsících to byly především nárůst tělesné hmotnosti, alopecie a třes (6,7 % pacientů). Sedm pacientů (0,7 %) bylo ze studie vyřazeno pro nežádoucí účinky.

Nebyl rozdíl v účinku na generalizované a fokální záchvaty, medián dávky podávané u pacientů s fokální epilepsií však byl významně (p < 0,05) vyšší (1000 mg/den) než u generalizovaných záchvatů (750 mg/den). Nebyl zjištěn rozdíl v účinnosti valproátu u nově diagnostikovaných pacientů a u těch, kteří v době zařazení do studie již užívali antiepileptika a u nichž záchvaty přetrvávaly.

Závěr

Valproát v lékové formě s prodlouženým uvolňováním podávaný jako monoterapie nebo jako přídatná terapie ke stávající léčbě antiepileptiky je dobře tolerován, významně snižuje frekvenci všech typů záchvatů bez ohledu na typ epilepsie a zlepšuje subjektivní kvalitu života epileptiků.

(blu)

Zdroj: Yu P. M. A 6-month prospective study on efficacy safety and QOL profiles of extended-release formulation of valproate in patients with epilepsy. Seizure 2011 Jan; 20 (1): 23−26; doi: 10.1016/j.seizure.2010.09.014.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více