Účinnost, bezpečnost a farmakokinetika emicizumabu u dětských pacientů s hemofilií A a inhibitorem faktoru VIII – studie HAVEN 2

21. 11. 2018

Následující článek přináší nové závěry fáze III studie HAVEN 2, která zkoumala efekt emicizumabu u dětských pacientů s hemofilií A a inhibitorem faktoru VIII. V průběžné analýze dat provedené k 8. květnu 2017 byly zpracovány výsledky získané během 6 dodatečných měsíců studie oproti první analýze.

Úvod

Emicizumab je bispecifická humánní monoklonální protilátka, která přemosťuje aktivovaný faktor IX (FIXa) a faktor X (FX) a tím nahrazuje funkci chybějícího aktivovaného faktoru VIII (FVIII), jenž je jinak nutný k efektivní hemostáze. Tento přípravek byl vyvinut k prevenci krvácení u pacientů s hemofilií A a inhibitorem FVIII. Jeho podávání je subkutánní.

Prozatímní analýza studie HAVEN 2, zahrnující 20 pacientů s hemofilií ve věku od 2 do 12 let, ukázala, že profylaxe emicizumabem podávaným 1× týdně subkutánně u léčených dětí úspěšné zabránila krvácení nebo jej redukovala, přesvědčivě snížila roční míru krvácení a byla dobře tolerována.

Další aktualizovaná průběžná analýza multicentrické otevřené studie fáze III HAVEN 2 byla zaměřena na zhodnocení účinnosti, bezpečnosti a farmakokinetiky emicizumabu podávaného 1× týdně většímu souboru pediatrických pacientů s hemofilií A (n = 60) s přítomností inhibitoru.

Metodika a průběh studie

Do studie byli zařazeni pacienti s hemofilií A a inhibitorem ve věku 2–12 let, popřípadě i pacienti ve věku 12–17 let, pokud byla jejich hmotnost < 40 kg. Současně byli zařazeni hemofilici mladší 2 let s předchozí léčbou bypassovými přípravky (BPA). Profylaxe emicizumabem byla aplikována po dobu 52 týdnů.

V rámci zkoumání efektivity přípravku byla srovnávána roční míra krvácení (ABR – annualized bleeding rate) s ABR při předchozím podávání bypassových přípravků z prospektivní neintervenční studie (NIS; NCT02476942). Hodnocena byla rovněž i kvalita života pacientů, aspekty zátěže poskytovatelů péče a parametry bezpečnosti přípravku.

Hodnocená populace

Do hodnocení efektivity emicizumabu bylo zařazeno 60 pacientů s hemofilií A a inhibitorem ve věku 1–15 let (medián 7 let); 57 pacientů bylo mladších než 12 let, z nich 2 byli mladší než 2 roky. Tři pacienti starší 12 let s hmotností pod 40 kg byli rovněž součástí studijní skupiny. Medián sledování pacientů činil 9 týdnů (rozmezí 1,6–41,6), 20 pacientů bylo sledováno déle než 24 týdnů.

Výsledky

Z podrobného sledování účinnosti u 23 pacientů léčených emicizumabem po dobu minimálně 12 týdnů (n = 23) vyplývá, že celkem 87 % pacientů nemělo v průběhu studie žádné krvácení vyžadující léčbu. Ze 41 zaznamenaných krvácení u 15 pacientů vyžadovaly pouze 3 krvácivé epizody léčbu (1× do kloubu, 1× do svalu, 1× do kyčle), z nich pouze jediná byla spontánní. Epizody byly úspěšně zvládnuty podáním rekombinantního FVIIa.

Hodnocení účinnosti léčby u 57 pacientů mladších 12 let ukázalo, že 94,7 % mělo v průběhu studie nulový počet léčených krvácení. 

18 pacientů mladších 12 let se současně zúčastnilo prospektivní neintervenční studie zmíněné výše, jež předcházela zařazení do studie. U 13 z nich bylo možné porovnání ABR po obou typech léčby a byla zjištěna významná (99%) redukce roční míry krvácení po aplikaci emicizumabu ve srovnání s podáváním bypassových přípravků.

Získaná data rovněž potvrdila zřetelné zlepšení kvality života pacientů.

Emicizumab byl obecně dobře tolerován. Mezi nejčastěji zaznamenané nežádoucí příhody patřily virové záněty HCD. Nežádoucí příhody spojené s podáváním emicizumabu představovaly mírné reakce v místě aplikace (16,7 %). U 6 pacientů byly zjištěny závažnější zdravotní komplikace hodnocené jako závažné nežádoucí příhody, z nichž žádná pravděpodobně nebyla spjata s aplikací léku (2× krvácení do svalu, 1× bolesti oka, 2× katétrová infekce, 1× krvácení v dutině ústní, 1× apendicitida). Během terapie nebyly pozorovány žádné známky tromboembolické či trombotické mikroangiopatie. U žádného pacienta nebyly prokázány protilátky proti emicizumabu.

V dlouhodobém sledování byly udrženy stabilní průměrné nejnižší hodnoty (trough) koncentrace emicizumabu okolo 50 μg/ml.

Závěr

Studie HAVEN 2 představuje v současné době největší studii u dětských pacientů s hemofilií A a inhibitorem faktoru VIII. Z jejích výsledků vyplývá, že profylaxe emicizumabem zabraňuje krvácení nebo jej významně redukuje a je dobře tolerována.

Výsledky studie jsou konzistentní se závěry pozorovanými u adolescentních či dospělých pacientů s hemofilií A a inhibitorem FVIII. Jedenkrát týdně subkutánně aplikovaný emicizumab má potenciál redukovat celkovou léčbu a mírnit její dopad na život pacientů. Tato terapie reprezentuje nový standard managementu péče o pediatrické pacienty s hemofilií A a inhibitorem.

(moa)

Zdroj: Young G., Sidonio R. F., Liesner R. et al. HAVEN 2 updated analysis: multicenter, open-label, phase 3 study to evaluate efficacy, safety and pharmacokinetics of subcutaneous administration of emicizumab prophylaxis in pediatric patients with hemophilia A with inhibitors. Blood 2017; 130 (Suppl. 1): 85.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se