Emicizumab v reálné klinické praxi − nejčerstvější zkušenosti prezentované na 61. kongresu ASH

17. 12. 2019

Posterové sdělení prezentované na 61. konferenci Americké hematologické společnosti (ASH) v prosinci 2019 v Orlandu shrnuje reálnou zkušenost s podáváním emicizumabu v klinické praxi, tedy mimo velmi úzce definované studie a v rámci velmi heterogenní populace nemocných.

Úvod

Emicizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka, která svojí speciální konstrukcí navzájem přibližuje koagulační faktory IXa a X a nahrazuje tak funkci faktoru VIII jakožto kofaktoru v aktivaci koagulační kaskády. Emicizumab je schválený pro léčbu pacientů s hemofilií A (HA) s inhibitorem i bez něj.

Cíle a průběh studie

Primárním cílem prezentované práce bylo srovnání krvácivosti pacientů dle roční míry krvácení (ABR) před zahájením léčby emicizumabem a po něm. V rámci sekundárních cílů byly sledovány závažné nežádoucí příhody (úmrtí, trombóza, přerušení léčby).

Jednalo se multicentrickou studii probíhající ve 3 velkých amerických hemofilických centrech. Zařazeni byli nemocní s HA, u nichž bylo podávání emicizumabu zahájeno před 15. květnem 2019. Zaznamenána byla data týkající se krvácivých či trombotických epizod v rámci 6 měsíců předcházejících převedení na emicizumab a dále data po změně léčby.

Výsledná zjištění

Zařazeno bylo 92 pacientů, z nich 89 s těžkou HA a 3 se středně těžkou HA. Věk v době zahájení léčby emicizumabem činil 5−55 let, celkem 62 pacientů bylo mladších 12 let. 19 jich mělo v době zahájení léčby detekovatelný inhibitor. 86 % nemocných dostávalo před zahájením aplikace emicizumabu profylaktickou terapii. Medián trvání léčby emicizumabem činil 38 měsíců pro pacienty s HA a inhibitorem a 22 týdnů pro hemofiliky bez inhibitoru. Celková doba sledování dosáhla 53,3 pacientoroku.

Všichni pacienti podstoupili iniciální 4týdenní nasycovací fázi s emicizumabem v dávce 1,5 mg/kg podávaným 1× týdně. Následně 27 % nemocných dostávalo udržovací dávku 1× týdně, 70 % každých 14 dnů a 3 % 1× za 4 týdny. U nemocných s inhibitorem byla pozorována vyšší pravděpodobnost aplikace léku 1× týdně.

  • U nemocných s HA a inhibitorem dosahovala roční míra léčených krvácení před zahájením léčby emicizumabem 6,2 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,98−11,4) oproti 0,3 (95% CI 0−0,73) při podávání emicizumabu (p = 0,002). Podíl pacientů bez léčeného krvácení stoupl ze 46 na 74 %.
  • U nemocných s HA bez inhibitoru činila roční míra léčených krvácení před zahájením terapie emicizumabem 1,8 (95% CI 0,66−2,96) oproti 0,22 (95% CI 0,05−0,39) při aplikaci emicizumabu (p < 0,002). Podíl pacientů bez léčeného krvácení stoupl ze 60 na 78 %.  

U žádného z nemocných nebyl pozorován rozvoj neutralizačních protilátek a žádný účastník léčbu emicizumabem neukončil. Nebyly zaznamenány žádné trombotické komplikace, žádný výskyt trombotické mikroangiopatie a žádný pacient nezemřel.

Závěr

Tato postlicenční zkušenost s léčbou emicizumabem z reálné klinické praxe je velmi podobná zkušenosti pozorované v kontrolovaných klinických studiích. 67 % pacientů z celé sledované skupiny navíc tvořily děti mladší 12 let, bez prokázaného inhibitoru, jejichž zastoupení v klinických studiích jinak bylo spíše nižší. Sledovaná zkušenost tak potvrdila stejný přínos léčby u malých dětí jako u dospělých. Bezpečnostní profil emicizumabu v běžné praxi zůstává excelentní.

(eza)

Zdroj: McCary I., Gulecher Ch., Kuhn J. et al. Real-world use of emicizumab in patients with hemophilia with and without inhibitors. Poster 1137. 61st ASH annual meeting, Orlando, Florida, 2019 Dec 7.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se