Význam primární lokalizace tumoru u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem pro přínos anti-EGFR léčby

17. 1. 2017

Metaanalýza klinických studií hodnotících první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu publikovaná v European Journal of Cancer se zabývala významem primární lokalizace tumoru pro prognózu onemocnění a predikci účinku cílené terapie.

Úvod

U metastatického kolorektálního karcinomu se mohou nádory vznikající v odlišných částech střeva lišit klinicky i molekulárně. Tumory vycházející z pravé strany tračníku (přičemž za hranici je považovaná lienální flexura) jsou častější u žen, bývají diagnostikované v pokročilejším stadiu dle klasifikace TNM, histologicky jde častěji o mucinózní karcinomy, mají vyšší imunogenicitu, vysokou mikrosatelitovou nestabilitu a častější přítomnost aktivačních mutací genů RAS, BRAF a PIK3CA. U tumorů vycházejících z levé strany je proti tomu častější výskyt chromozomální nestability a profil genové exprese odpovídá aktivaci signální cesty EGFR.

Cílem metaanalýzy německých autorů bylo vyhodnotit vliv primární lokalizace tumoru (PTL) pro prognózu onemocnění a pro predikci účinnosti protilátek proti EGFR a VEGF v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Metodika metaanalýzy

Byly vyhledány klinické studie, které byly publikované v odborných časopisech nebo jejichž výsledky byly prezentované na předních onkologických konferencích do října 2016. Do analýzy bylo zařazeno 13 randomizovaných klinických studií a jedna prospektivní farmakogenetická studie. Primárním cílem bylo vyhodnotit vliv PTL na celkovou dobu přežívání (OS) a dobu přežití bez progrese (PFS). V případě, že byla k dispozici odpovídající data, byla hodnocena i celková četnost odpovědí. 

Výsledky

Pravostranná PTL byla v porovnání s levostrannou spojena s významně horší prognózou (poměr rizik [HR] pro OS = 1,56; 95% CI 1,43–1,70; p < 0,0001). Metaanalýza studií s anti-EGRF protilátkami panitumumabem a cetuximabem v 1. linii léčby ukázala, že u pacientů metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem (wild-type) onkogenu RAS (wt RAS) predikuje PTL přínos podání anti-EGRF protilátek ke standardní chemoterapii v porovnání se samotnou chemoterapií (HR pro OS při levostranné lokalizaci = 0,69; 95% CI 0,58–0,83; p < 0,0001; HR pro OS při pravostranné lokalizaci = 0,96; 95% CI 0,68–1,35; p = 0,802). U pacientů s wt RAS a levostrannou PTL byla také významně přínosnější kombinace chemoterapie s anti-EGFR protilátkami v porovnání s kombinací s anti-VEGF léčbou (HR pro OS = 0,71; 95% CI 0,58–0,85; p = 0,0003). V případě 2. a dalších linií léčby zatím prognostický význam PTL pro OS a PFS nebyl jednoznačně stanoven.

Závěr

Metaanalýza potvrdila, že PTL je u metastatického kolorektálního karcinomu významným prognostickým faktorem onemocnění a predikuje i úspěšnost použití cílené terapie. Pravostranná PTL je v porovnání s levostrannou spojena s horší prognózou onemocnění. U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s wt RAS a s levostrannou PTL by měla být v 1. linii léčby použita kombinace chemoterapie s anti-EGFR protilátkou, která vede významnému prodloužení OS. U pravostranné PTL není podání této kombinace přínosem.

(blu)

Zdroj: Holch J. W., Ricard I., Stintzing S. et al. The relevance of primary tumour location in patients with metastatic colorectal cancer: a meta-analysis of first-line clinical trials. Eur J Cancer 2017; 70: 87–98, doi: 10.1016/j.ejca.2016.10.007.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se