Vliv primární lokalizace a časné regrese tumoru na přežívání pacientů s metastazujícím CRC

15. 9. 2020

Výsledky recentních klinických studií naznačují prognostický význam lokalizace primárního tumoru na přežívání pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Retrospektivní analýza dat z jednoramenné open-label klinické studie fáze II sledovala vliv lokalizace primárního tumoru a jeho časné regrese (ETS – early tumour shrinkage) na přežívání pacientů s mCRC, kteří dostávali kombinaci chemoterapie (režim FOLFIRI) a cílené biologické léčby (panitumumab).

Metodika analýzy

V jednoramenné klinické studii fáze II byla pacientům s mCRC podávána v 1. linii léčby kombinace chemoterapie FOLFIRI (5-fluorouracil, leukovorin, irinotekan) a panitumumabu (v dávce 6 mg/kg) ve 2týdenních intervalech až do progrese onemocnění. Do retrospektivní analýzy byli zařazeni pacienti z této studie, u kterých byla potvrzena nepřítomnost mutace v genu RAS (wt-RAS). Údaje o lokalizaci primárního tumoru byly získány z operačních protokolů nebo ze zpráv z patologie. Nádory lokalizované v oblasti od céka po colon transversum byly označeny jako pravostranné, tumory v oblasti od flexura lienalis po rektum jako levostranné. 

Data ze zobrazovacích metod (CT či MRI) byla použita ke zhodnocení ETS a progrese onemocnění. Statisticky byl analyzován vliv lokalizace nádoru na ETS, míra objektivních odpovědí (ORR), doba do progrese onemocnění (PFS) a podíl resekcí. ETS byla definována jako zmenšení součtu největších průměrů nádorových lézí o ≥ 30 % v průběhu prvních 8 týdnů od zahájení léčby. Analyzován byl také vliv ETS na PFS a ORR.

Výsledky

U 69 pacientů zařazených do hodnocení byla potvrzena nepřítomnost mutace genu RAS (wt-RAS), u 9 z nich byla potvrzena mutace genu BRAF. Lokalizace primárního nádoru byla známá u 52 z těchto pacientů. Levostranný nádor byl přítomen u 45 z nich (87 %). Medián PFS byl u pacientů s levostranným nádorem delší než v případě pravostranné lokalizace (11,2 vs. 7,2 měsíce, poměr rizik [HR] 1,45; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,56–3,77). U pacientů s levostranným nádorem došlo častěji k ETS (53 vs. 29 %). ORR a podíl resekcí se v obou analyzovaných skupinách signifikantně nelišily. Dosažení ETS bylo asociováno s delším PFS bez ohledu na lokalizaci primárního nádoru (levostranné nádory: HR 0,53; 95% CI 0,22–1,29; pravostranné: HR 0,35; 95% CI 0,03–3,54). 

Závěr

Tato analýza potvrdila prognostický význam lokalizace primárního tumoru na výsledky pacientů s mCRC, kterým byla v 1. linii léčby podávána kombinace panitumumabu a chemoterapeutického režimu FOLFIRI. ETS ≥ 30 % byla asociována s delším PFS a lepší odpovědí na léčbu bez ohledu na lokalizaci primárního nádoru. Tyto výsledky naznačují, že ETS by mohla pomoci identifikovat podskupinu pacientů s pravostranným CRC, kteří mají potenciál dobře reagovat na terapii panitumumabem. 

(alz)

Zdroj: Köhne C.-H., Karthaus M., Mineur L. et al. Impact of primary tumour location and early tumour shrinkage on outcomes in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer following first-line FOLFIRI plus panitumumab. Drugs R&D 2019; 19 (3): 267–275, doi: 10.1007/s40268-019-0278-8.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se