Účinnost panitumumabu v léčbě refrakterního mCRC

20. 8. 2021

Metaanalýza 7 klinických hodnocení ukázala, že terapie panitumumabem vykazuje oproti kontrolám vyšší celkovou míru léčebné odpovědi u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC).

Terapie refrakterního mCRC panitumumabem

Panitumumab, plně humánní monoklonální protilátka proti lidskému receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR), vykazuje dobrou účinnost proti mCRC u pacientů bez mutací v genu KRAS. Výsledky studií u pacientů s refrakterním onemocněním jsou však nejednoznačné. Autoři prezentované metaanalýzy si proto dali za cíl zhodnotit účinnost panitumumabu právě v této pacientské populaci.

Metodika analýzy

Do analýzy byly zahrnuty randomizované kontrolované klinické studie publikované do října 2018. Pacienti ve všech zahrnutých studiích prodělali předchozí chemoterapii a jednalo se o hodnocení, jež srovnávala účinnost panitumumabu s chemoterapií, cílenou léčbou a kombinací chemoterapie a cílené léčby (s výjimkou jedné studie, jejíž kontrolní skupina dostávala pouze nejlepší podpůrnou péči).

Tab. Terapeutické režimy v klinických hodnoceních zahrnutých do metaanalýzy

Klinické hodnocení*)

Studijní rameno

Srovnávací rameno

Shitara 2016

FOLFIRI + panitumumab

FOLFIRI + bevacizumab

Jerzak 2017

panitumumab

irinotekan + cetuximab

Hecht 2014

FOLFIRI + panitumumab

FOLFIRI + bevacizumab

Kim 2016

panitumumab + nejlepší podpůrná péče

nejlepší podpůrná péče

Hayashi 2018

panitumumab

cetuximab

Peeters 2015

FOLFIRI + panitumumab

FOLFIRI

Yamaguchi 2016

irinotekan + panitumumab

irinotekan + cetuximab

Pozn.: *) Reference jednotlivých studií jsou uvedeny v seznamu citací přímo ve zdrojovém textu. FOLFIRI – kombinovaná chemoterapie leukovorinem, 5-fluorouracilem a irinotekanem.

Výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 7 randomizovaných studií se střední až vysokou kvalitou důkazů. Souhrnné výsledky 6 studií ukázaly, že přežití bez progrese onemocnění (PFS) skupiny léčené chemoterapií bylo srovnatelné se skupinou léčenou panitumumabem (poměr šancí [OR] 0,78; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,62−1,00; p = 0,05). Do analýzy celkového přežití (OS) bylo zahrnuto všech 7 studií a výsledky obou skupin byly opět srovnatelné (OR 1,01; 95% CI 0,81−1,27; p = 0,90).

Celková míra léčebné odpovědi (ORR) se však u obou skupin signifikantně lišila − pacienti léčení panitumumabem dosahovali léčebné odpovědi signifikantně častěji oproti nemocným z kontrolních skupin (OR 3,71; 95% CI 1,34−10,31; p = 0,01).

Analýza podskupin ukázala, že účinnost kombinované léčby panitumumabem byla srovnatelná s účinností kombinované terapie založené na cetuximabu. Dále se ukázalo, že přidání panitumumabu k irinotekanové chemoterapii nepřineslo signifikantní benefit z hlediska OS ani PFS.

Závěr

Prezentovaná metaanalýza naznačuje, že ačkoliv terapie panitumumabem neměla vliv na přežití pacientů s refrakterním mCRC, dosažená míra léčebné odpovědi byla vyšší. Další výzkum by se tak měl snažit o co nejpřesnější identifikaci biomarkerů, které by umožnily vybrat pacienty, u nichž je největší pravděpodobnost, že budou z této cílené terapeutické modality profitovat.

(este)

Zdroj: Duan K. F., Wang H. The efficacy of panitumumab in refractory metastatic colorectal cancer: a meta-analysis. J BUON 2019; 24 (4): 1457−1463.Štítky
Onkologie Radioterapie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se