Srovnání účinnosti léčby kolorektálního karcinomu pravostranné a levostranné lokalizace

17. 1. 2017

Na 41. kongresu ESMO (The European Society for Medical Oncology), který se uskutečnil v říjnu 2016 v Kodani, byly prezentovány výsledky retrospektivní analýzy, která se zaměřila na účinnost léčby kolorektálního karcinomu porovnávané dle lokalizace primárního tumoru.

Úvod

Již v minulosti se ukázalo, že umístění primárního ložiska kolorektálního karcinomu má prognostický význam a může rovněž ovlivnit účinnost cílené léčby, neboť pravostranné a levostranné tumory mohou mít odlišné biologické vlastnosti. Autoři z Belgie, Spojených států amerických a Velké Británie analyzovali výsledky tří klinických studií a zaměřili se právě na asociaci lokalizace primárního tumoru a účinnosti léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovanou formou onkogenů RAS a BRAF. Za pravostranné nádory byly považovány tumory nacházející se v oblasti od céka po příčný tračník, za levostranné tumory lokalizované od flexura splenica po rektum.

Analyzované studie

Studie fáze III PRIME srovnávala účinnost kombinace panitumumab + FOLFOX s léčbou pouze režimem FOLFOX v 1. linii. Celkem byla z této studie analyzována data 362 pacientů, z čehož 58 mělo pravostrannou lokalizaci nádoru. Studie fáze II PEAK srovnávala kombinaci panitumumab + FOLFOX s kombinací bevacizumab + FOLFOX v 1. linii léčby. Z této studie byly shromážděny údaje celkem 131 pacientů, z nich 26 s pravostranným postižením. Poslední studie, s označením 181, porovnávala kombinaci panitumumab + FOLFIRI s léčbou pouze režimem FOLFIRI ve 2. linii. Do analýzy byly zahrnuty údaje 335 pacientů z této studie, nádor pravostranné lokalizace mělo 48 pacientů.

Výsledky

Lokalizace primárního ložiska byla potvrzena u více než 80 % pacientů. Levostranné postižení bylo přítomno v 80−85 % případů. Z hlediska celkového přežití (OS), přežití bez progrese onemocnění (PFS) i míry celkové odpovědi (ORR) dosahovali pacienti s pravostranným postižením horších výsledků. Ve všech studiích vedla léčba panitumumabem u pacientů s levostranným karcinomem k lepším výsledkům než srovnávací léčba. O účinnosti u pravostranných nádorů nelze z analýzy vyvozovat jednoznačné závěry, neboť tuto lokalizaci mělo poměrně malé množství subjektů. Přesto se ukázalo, že panitumumab má i u těchto nemocných určitou účinnost.

Účinnost panitumumabu u nádorů pravostranné lokalizace

Například ve studii 181 léčba panitumumabem + FOLFIRI u pacientů s pravostranným karcinomem prodloužila medián PFS oproti léčbě pouze FOLFIRI (6,8 vs. 3,7 měsíce) a více pacientů také dosáhlo kompletní nebo částečné remise (19 vs. 3,8 %). Obdobně ve studii PRIME došlo k prodloužení PFS u skupiny pacientů léčených panitumumabem a FOLFOX oproti pacientům léčeným pouze režimem FOLFOX (8,9 vs. 7,3 měsíce) i k lepší odpovědi pacientů (dosažení kompletní nebo částečné remise 52,0 vs. 41,2 %).  

Závěr

Retrospektivní analýza tří klinických studií potvrdila, že pacienti s kolorektálním karcinomem pravostranné lokalizace mají horší prognózu. U nádorů levostranného umístění je panitumumab účinnější než chemoterapie nebo kombinace chemoterapie a bevacizumabu. Účinnost u pravostranných karcinomů zatím nebyla vyloučena, k jejímu přesnějšímu vyjádření je však potřeba studií s větším počtem subjektů z této specifické subpopulace nemocných.

(jam)

Zdroj: Boeckx N., Toler A., Op de Beeck K. et al. Primary tumor sidedness impacts on prognosis and treatment outcome: results from three randomized studies of panitumumab plus chemotherapy versus chemotherapy or chemotherapy plus bevacizumab in 1st and 2nd line RAS/BRAF WT mCRC. Ann Oncol 2016; 27 (Suppl. 6): vi15–vi42, doi: 10.1093/annonc/mdw363.37.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se