Režim mFOLFOXIRI v kombinaci s panitumumabem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem onkogenu RAS

8. 10. 2018

Chemoterapie režimem zahrnujícím 3 účinné látky v kombinaci s anti-EGFR monoklonální protilátkou prokázala ve studii fáze II VOLFI (AIO KRK 0109) slibnou aktivitu. Studie porovnávala modifikovaný režim FOLFOXIRI (mFOLFOXIRI) + panitumubab s režimem FOLFOXIRI v 1. linii léčby u pacientů se stavem výkonnosti dle ECOG 0–1, s primárně neresekovatelným metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Výsledky byly prezentované na konferenci ASCO (American Society of Clinical Oncology) Annual Meeting 2018.

Metodika a cíle studie

V této prospektivní randomizované (v poměru 2 : 1) multicentrické klinické studii fáze II byl porovnáván režim mFOLFOXIRI (oxaliplatina 85 mg/m2, irinotekan 150 mg/m2, 5-fluorouracil 3000 mg/m2 kontinuálně 48 hod., leukovorin 200 mg/m2) + panitumumab 6 mg/kg (rameno A) s režimem FOLFOXIRI (oxaliplatina 85 mg/m2, irinotekan 165 mg/m2, 5-fluorouracil 3200 mg/m2 kontinuálně 48 hod., leukovorin 200 mg/m2; rameno B); v obou ramenech byly látky podávány 1× za 2 týdny.

Kohorta 1 byla tvořena pacienty s neresekovatelným mCRC, do kohorty 2 byli zařazeni pacienti se šancí na sekundární resekci metastatických ložisek.

Primárním cílem byla četnost objektivní léčebné odpovědi (ORR objective response rate), sekundárními cíli pak četnost sekundárních resekcí (kohorta 2), četnost dosažení kontroly choroby (DCR – disease control rate), přežití bez progrese (PFS – progression free survival), celkové přežití (OS – overall survival), toxicita a kvalita života (hodnocená pomocí dotazníku QLQ-C30).

Výsledná zjištění

Do studie bylo zařazeno celkem 96 pacientů, kteří byli randomizováni do ramene A (63 osob) a ramene B (33 osob).

ORR dosáhlo 85,7 % pacientů v rameni A a 54,5 % v rameni B (p = 0,0013; poměr šancí [OR – odds ratio] 5,000; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,870–13,370). ORR pro levostranně lokalizovaný nádor pak při srovnání ramen A a B činila 90,6 vs. 60,0 % (p = 0,0039; OR 6,400; 95% CI 1,889–21,679), zatímco pro pravostranný to bylo 60,0 vs. 50,0 % (p = n. s.). DCR činila 96,8 % v rameni A a 78,8 % v rameni B (p = 0,0071; OR 8,212).

Četnost sekundárních resekcí v kohortě 2 byla 60 % (n = 12) v rameni A proti 36,4 % (n = 4) v rameni B. U 32,8 % pacientů v rameni A a 12,1 % v rameni B se vyskytly závažné nežádoucí příhody stupně 3–5 související s léčbou (p = 0,0297). Nicméně nebyly hlášeny žádné rozdíly v celkovém zdravotním stavu, funkční škále ani škále hodnocení symptomů.

Závěr

U pacientů s nemutovaným (wild-type) RAS mCRC vedl režim mFOLFOXIRI s panitumumabem v porovnání s režimem FOLFOXIRI k významně vyšší četnosti odpovědi. Výrazná účinnost byla pozorována také u pravostranného umístění tumorů a CRC s mutací genu BRAF. Bylo zjištěno, že tímto režimem může být dosaženo vysoké míry sekundárních resekcí. I když byl pozorován nárůst toxicity (s léčbou spojených závažných nežádoucích příhod), kvalita života hodnocená pomocí dotazníku byla v obou ramenech shodná.

(blu)

Zdroj: Geissler M., Riera-Knorrenschild J., Tannapfel A. et al. mFOLFOXIRI + panitumumab versus FOLFOXIRI as first-line treatment in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer m(CRC): a randomized phase II VOLFI trial of the AIO (AIO-KRK0109). J Clin Oncol 2018; 36 (15 suppl.): 3509–3509, doi: 10.1200/jco.2018.36.15_suppl.3509.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se