Panitumumab v 1. linii u starších pacientů – výsledky studie PANDA

22. 10. 2020

Studie fáze II PANDA hodnotila u pacientů s wt-RAS/BRAF metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) režimy FOLFOX + panitumumab versus 5-FU + panitumumab v 1. linii léčby.

Úvod

Data, která máme k dispozici ohledně účinnosti 1. linie léčby u starších pacientů, jsou velmi omezená. Mnoho analýz přejímá spornou věkovou hranici 65 let a prací věnujících se konkrétně anti-EGFR látkám je velmi málo. Terapeutickou možností pro nepředléčený metastatický karcinom kolorekta (mCRC) s nemutovaným (wt − wild type) onkogenem RAS je režim FOLFOX + panitumumab (PAN). Guidelines doporučují u starších pacientů ke zvážení monoterapii fluoropyrimidiny, nicméně žádná randomizovaná studie nezkoumala v takových případech kombinaci s protilátkami k EGFR.

Metodika a průběh studie

Tato prospektivní otevřená multicentrická randomizovaná studie zahrnovala pacienty ve věku ≥ 70 let s neresekovatelným a nepředléčeným wt-RAS/BRAF mCRC. Byli randomizováni k podávání 12 cyklů FOLFOX + PAN (rameno A) nebo 5-FU/leukovorin (LV) + PAN (rameno B); následovala udržovací terapie PAN až do progrese nemoci (PD).

Primárním cílem bylo v obou ramenech přežití bez progrese (PFS). Mezi kritéria stratifikace patřil věk (≤ 75 vs. > 75 let), performance status ECOG (0−1 vs. 2) a geriatrické hodnocení pomocí skóre G8 (≤ 14 vs. > 14). V každém terapeutickém rameni byla nastavena nulová hypotéza pro medián PFS ≤ 6 měsíců. Žádné formální srovnání hodnocených ramen nebylo plánováno.

Sledovaná populace a výsledky

Od července 2016 do dubna 2019 prošlo screeningem celkem 394 pacientů, z toho 211 bylo schváleno pro zapojení do studie a 185 jich bylo randomizováno (92 do ramene A a 93 do ramene B). Hlavní charakteristiky pacientů byly srovnatelné v obou skupinách pacientů, medián věku účastníků činil 77 let. 

Během doby sledování (medián 20,5 měsíce), bylo zaznamenáno celkem 135 případů PD (64 v rameni A, 71 v rameni B). Medián PFS byl v rameni A 9,6 měsíce (95% interval spolehlivosti CI 8,8–10,9) a v rameni B 9,1 měsíce (95% CI 7,7–9,9). 65 % pacientů v rameni A dosáhlo odpovědi na léčbu, v rameni B to bylo 57 %.

Mezi pozorované nežádoucí příhody stupně 3–4 patřila neutropenie (9,8 % pacientů v rameni A, 1,1 % ve skupině B), průjem (16,3 a 1,1 %), stomatitida (9,8 a 4,4 %), neurotoxicita (3,3 % pacientů v rameni A), únava (6,5 a 4,4 %), vyrážka (25 a 24,2 %), hypomagnezémie (3,3 a 7,7 %).

Závěry

Za předpokladu multicentrické spolupráce jsou proveditelné i velké prospektivní randomizované studie starších pacientů s onemocněním diagnostikovaným na molekulární úrovni. Primární cíl byl splněn v obou terapeutických ramenech. Kombinace 5-FU/LV + panitumumab po dobu 12 cyklů následovaná udržovací léčbou panitumumabem až do progrese onemocnění může být u starších pacientů s wt-RAS/BRAF mCRC odůvodněnou terapeutickou možností. Autoři doporučují další hodnocení studiemi fáze III.

(mir)

Zdroj: Lonardi S., Schirripa M., Buggin F. et al. First-line FOLFOX plus panitumumab versus 5FU plus panitumumab in RAS-BRAF wild-type metastatic colorectal cancer elderly patients: The PANDA study. J Clin Oncol 2020; 38 (suppl. 15): 4002, doi: 10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.4002.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se