Panitumumab v 1. linii léčby v kombinaci s FOLFOX4 nebo FOLFIRI u pacientů s kolorektálním karcinomem s vícečetnými či neresekovatelnými jaterními metastázami

2. 8. 2017

Panitumumab v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS zlepšuje výsledky léčby, pokud je použit v kombinaci s režimem FOLFOX (leukovorin, 5-fluorouracil, oxaliplatina) nebo FOLFIRI (leukovorin, 5-fluorouracil, irinotekan). Práce přímo srovnávající tyto dvě kombinace však dosud nebyla publikována, proto španělští autoři designovali studii PLANET-TTD.

Metodika studie

PLANET-TTD byla multicentrická randomizovaná otevřená studie fáze II provedená na neléčených pacientech starších 18 let s KRAS divokého typu s mCRC s vícečetnými nebo neresekovatelnými jaterními metastázami. V rámci studie byli pacienti randomizováni ke kombinaci panitumumabu s FOLFOX4 nebo panitumumabu s FOLFIRI. Primárním cílem byla míra objektivní odpovědi (ORR). Sekundárními cíli byly míra resekovatelnosti jaterních metastáz (R0 + R1), interval bez progrese onemocnění (PFS), celkové přežití (OS), výskyt nežádoucích účinků a perioperační bezpečnost. Dále byla sledována odpověď na léčbu podle statutu mutací RAS, časné zmenšení objemu nádoru (ETS − early tumour shrinkage) a hloubka odpovědi (DpR − depth of response) u pacientů s divokým typem RAS (WT-RAS). Analyzována byla data od 77 pacientů (38 léčených v režimu panitumumab + FOLFOX4, z toho 27 WT-RAS; 39 pak v režimu panitumumab + FOLFIRI, z toho 26 WT-RAS).

Výsledky

ORR byla 74 % ve skupině léčené kombinací panitumumab + FOLFOX4 (78 % u pacientů s WT-RAS) a 67 % u panitumumabu + FOLFIRI (73 % u pacientů s WT-RAS). Z výše uvedených pacientů jich 45 % z režimu panitumumab + FOLFOX4 (WT-RAS 37 %) a 59 % z režimu panitumumab + FOLFIRI (WT-RAS 69 %) prodělalo chirurgickou resekci.

Medián PFS činil 13 měsíců u pacientů v režimu panitumumab + FOLFOX4 (13 měsíců u pacientů s WT-RAS) a 14 měsíců v režimu panitumumab + FOLFIRI (WT-RAS 15 měsíců). Medián OS dosahoval 37 měsíců u pacientů léčených kombinací panitumumab + FOLFOX4 (WT-RAS 39 měsíců) a 41 měsíců při kombinaci panitumumab + FOLFIRI (WT-RAS 49 měsíců).

U pacientů s WT-RAS s potvrzenou odpovědí byl medián DpR 71 % ve skupině panitumumab + FOLFOX4 a 66 % ve skupině panitumumab + FOLFIRI. Chirurgické řešení bylo spojeno s delším přežitím.

Perioperační a celková bezpečnost byla v obou skupinách podobná, s výjimkou neutropenie stupně 3/4 (panitumumab + FOLFOX4 40 % a panitumumab + FOLFIRI 10 %; p = 0,003) a neuropatie (panitumumab + FOLFOX4 13 % a panitumumab + FOLFIRI 0 %; p = 0,025), které se objevovaly častěji v režimu panitumumab + FOLFOX4.

Závěr

U pacientů s mCRC a vícečetnými nebo neresekovatelnými jaterními metastázami s WT-KRAS vedly oba režimy (panitumumab + FOLFOX4 a panitumumab + FOLFIRI) k vysoké míře ORR a ETS, což umožňovalo potenciálně kurativní resekci. Mezi oběma režimy nebyly nalezeny signifikantní rozdíly.

(epa)

Zdroj: Carrato A., Abad A., Massuti B., et al. Spanish Cooperative Group for the Treatment of Digestive Tumours (TTD). First-line panitumumab plus FOLFOX4 or FOLFIRI in colorectal cancer with multiple or unresectable liver metastases: A randomised, phase II trial (PLANET-TTD). Eur J Cancer 2017 Jun 17; 81: 191−202, doi: 10.1016/j.ejca.2017.04.024.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se