Monoterapie panitumumabem u starších pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem s nemutovanými onkogeny RAS a BRAF

8. 10. 2018

Účinnost a bezpečnost panitumumabu u starších pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (CRC) dosud nezkoumala žádná prospektivní studie. Autoři následujícího výzkumu se proto na tuto problematiku zaměřili, a to u starších pacientů s CRC s nemutovanými (wild type) onkogeny RAS a BRAF.

Metodika studie a sledovaná populace

Do studie bylo zařazeno 40 starších pacientů ve věku ≥ 75 let s metastatickým CRC s nemutovanými onkogeny RAS a BRAF. Panitumumab byl použit v off-label indikaci v 7 italských centrech. Jeho podávání bylo zahájeno jako léčba 1. linie u pacientů s absolutní kontraindikací jakékoliv chemoterapie nebo jako léčba 2. linie po selhání léčby založené na fluoropyrimidinové chemoterapii u pacientů s kontraindikací léčby irinotekanem.

Výsledky byly hodnoceny pomocí objektivní míry odpovědi (ORR – objective response rate), intervalu bez progrese onemocnění (PFS – progression-free survival), míry kontroly onemocnění (DCR – disease control rate), celkového přežití (OS – overall survival) a ukazatelů bezpečnosti.

Výsledky

Medián PFS dosáhl 6,4 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 4,9–8) a medián OS 14,3 měsíce (95% CI 10,9–17,7). ORR činila 32,5 % a DCR 72,5 %.

Nutnost snížení dávky v důsledku nežádoucích příhod byla popsána u 9 (23 %) pacientů, nebylo však zaznamenáno žádné trvalé přerušení léčby z důvodu nežádoucích příhod. Nejčastější nežádoucí příhodou stupně 3 byla kožní vyrážka s incidencí 20 %.

Závěr

Panitumumab je efektivní a dobře tolerovaný i u starších pacientů s metastatickým CRC (s nemutovanými onkogeny RAS a BRAF), u kterých se zdálo, že by chemoterapii nezvládli. Výsledky této práce je ovšem nutné potvrdit dalšími randomizovanými studiemi.

Diskuse – praktický dopad pro praxi

Léčba starších pacientů s CRC je v klinické praxi obtížná. Velká část těchto nemocných léčena není, jelikož klinický přínos chemoterapie není s ohledem na její toxicitu jednoznačný. Špatná fyzická kondice starších pacientů navíc možnosti jejich léčby značně limituje a negativní vliv má i na jejich následné přežití.

Vyšetřování mutačního statusu RAS a BRAF by mohlo pomoci vybrat z této skupiny vhodné pacienty, kteří by mohli profitovat z léčby samotným anti-EGFR preparátem. V prezentované studii byl použit panitumumab v off-label indikaci jako monoterapie 1. linie. U starších pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovanými onkogeny RAS a BRAF, kteří nebyli schopni podstoupit chemoterapii, byl v této indikaci účinný a dobře tolerovaný.

(epa)

Zdroj: Pietrantonio F., Cremolini C., Aprile G. et al. Single-agent panitumumab in frail elderly patients with advanced RAS and BRAF wild-type colorectal cancer: challenging drug label to light up new hope. Oncologist 2015; 20 (11): 1261–1265, doi: 10.1634/theoncologist.2015-0171.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se