Methylace v genu Cdx-2 jako potenciální prognostický marker kolorektálního karcinomu

10. 10. 2017

Je známo, že zvýšená methylace DNA v oblastech promotorů tumor-supresorových genů je spojena s umlčováním těchto genů v různých typech nádorů. Autoři prezentovaného článku zkoumali methylaci DNA v genu Cdx-2, který je klíčovým nádorovým supresorem u kolorektálního karcinomu, a její souvislost s klinickopatologickými nálezy a prognózou pacientů s tímto typem nádoru.

Je známo, že zvýšená methylace DNA v oblastech promotorů tumor-supresorových genů je spojena s umlčováním těchto genů v různých typech nádorů. Autoři prezentovaného článku zkoumali methylaci DNA v genu Cdx-2, který je klíčovým nádorovým supresorem u kolorektálního karcinomu, a její souvislost s klinickopatologickými nálezy a prognózou pacientů s tímto typem nádoru.

Změny v DNA a kolorektální karcinom

Zjistilo se, že kromě množství environmentálních a genetických faktorů se na rozvoji kolorektálního karcinomu mohou podílet také změny v methylačním statusu CpG ostrůvků v oblastech promotorů genů. Zvýšená methylace DNA je úzce spojená s transkripčním umlčováním genů kódujících nádorové supresory, což vede k podpoře kancerogeneze.

CDX2 je protein, který je zásadní pro proliferaci a diferenciaci buněk střevního epitelu a nastavení rovnováhy v tlustém střevě. Ukázalo se, že pro kolorektální karcinom je klíčovým nádorovým supresorem. Autoři se zaměřili na asociaci mezi methylací v genu Cdx-2 a expresí mRNA a tato data dále korelovali s klinickopatologickými nálezy a prognózou pacientů.

Metodika a průběh studie

Byly získány vzorky celkem 108 dosud neléčených pacientů (průměrný věk 58,3 roku) s primárním sporadickým adenokarcinomem, kteří se v letech 2000–2001 léčili v univerzitní nemocnici v Čeng-čou v Číně. 58 z těchto pacientů se podrobilo chirurgické resekci, při které byly získány jak vzorky z nádoru, tak kontrolní vzorky ze zdravé sliznice. Zbylých 50 nádorových vzorků bylo získáno při kolonoskopické biopsii bez odpovídajících kontrolních vzorků zdravé tkáně.

Ze vzorků tkáně byla izolována genomová DNA a celková RNA. Methylace v genu Cdx-2 byla hodnocena pomocí bisulfitové reakce a následnou methylačně-specifickou polymerázovou řetězovou reakcí (PCR). Exprese mRNA byla analyzována prostřednictvím reverzní transkripce a kvantitativní PCR.

Výsledky

Methylace promotoru Cdx-2 byla detekována u 39,8 % vzorků nádorové tkáně, ale nevyskytovala se u žádného ze vzorků normální tkáně. Naproti tomu gen pro protein CDX2 byl exprimován ve všech vzorcích zdravé sliznice, ale pouze ve 35,2 % vzorků nádoru. U těchto nádorů methylace DNA korelovala se sníženou hladinou mRNA (p < 0,05).

Methylace Cdx-2 promotoru byla spojená s výskytem metastáz v lymfatických uzlinách (p < 0,02), ale nebyla pozorována žádná signifikantní korelace se stadiem nádoru, jeho diferenciací ani pohlavím nebo věkem pacientů. Z analýzy doby přežití vyplynulo, že medián doby přežití pacientů s nemethylovaným promotorem Cdx-2 dosahoval 36 měsíců, zatímco pro pacienty s methylací to bylo 26 měsíců (p = 0,027).

Závěr

Exprese CDX2 v kolorektálním karcinomu je nepřímo úměrná methylaci DNA v promotoru genu Cdx-2 a ztráta exprese tohoto genu souvisí s výskytem metastáz v lymfatických uzlinách a kratší dobou přežití pacientů. Test methylace genu Cdx-2 by tak v klinické praxi mohl sloužit jako marker rizika metastatického onemocnění.

(este)

Zdroj: Jiang G., Luo C., Sun M. et al. Methylation of CDX2 as a predictor in poor clinical outcome of patients with colorectal cancer. Genet Test Mol Biomark 2016; 20: 710–714, doi: 10.1089/gtmb.2016.0136.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se