Kvalita života pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem při použití panitumumabu spolu s FOLFOX4 v 1. linii léčby

3. 12. 2016

Metastatický kolorektální karcinom (mCRC) je onemocnění s nízkou kurabilitou. Terapie se proto zaměřuje na co nejdelší prodloužení života se současným zachováním jeho dobré kvality. Použití panitumumabu v 1. linii léčby může zlepšit přežití pacientů, ale je spojeno s kožními reakcemi, které by mohly zhoršovat kvalitu jejich života.

Inzerce

Kvalita života jedním z cílů léčby

Optimální léčba zhoubných nádorů musí zohlednit rovnováhu mezi účinkem a bezpečností, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění kvality života. I přes nedávné pokroky je kurativní terapie mCRC možná pouze u pacientů, kteří podstoupili radikální chirurgickou resekci. Zlepšení kvality života se tak stává jedním z cílů léčby.

Panitumumab

Panitumumab je plně humánní monoklonální protilátka, která se s vysokou afinitou a specificitou váže na receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR). Je určen k léčbě dospělých pacientů s mCRC s divokým typem (wild-type) onkogenů RAS v první linii v kombinaci s režimy FOLFOX nebo FOLFIRI.

Studie PRIME

Mezinárodní randomizovaná studie fáze III PRIME hodnotila terapeutický přínos kombinace panitumumabu se standardním režimem chemoterapie FOLFOX u pacientů s mCRC, kteří vykazovali výkonnostní stav ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group performance status) 0─2. Wild-type RAS byl zjištěn u 505 z celkového počtu 1183 pacientů zařazených do studie. U těchto nemocných byl vyhodnocen efekt kombinace panitumumabu s FOLFOX4 proti samotnému FOLFOX4.

Přidání panitumumabu do 1. linie léčby vedlo u pacientů s wild-type pro KRAS a NRAS exony 2─4 k signifikantnímu prodloužení doby přežití bez progrese (PFS − progression free survival), což byl primární cíl studie, a celkové doby přežití (OS − overall survival) coby jednoho ze sekundárních cílů. Mezi pacienty léčenými kombinací panitumumabu + FOLFOX4 byl vyšší počet osob s časnou regresí nádoru (≥ 30 % do 8 týdnů), byla lepší objektivní odpověď na léčbu (ORR − objective response rate), trvání léčebné odpovědi a hloubka léčebné odpovědi.

Ovlivnění kvality života

Terciárním cílem studie bylo hodnocení kvality života. Použit byl dotazník EuroQol, který hodnotí 5 dimenzí kvality života (EQ-5D). Výsledkem je index zdravotního stavu nabývající hodnot 0–1 (0 = nejhorší zdravotní stav, 1 = nejlepší zdravotní stav) a pomocí vizuální analogové škály hodnocený subjektivní zdravotní stav pacienta (EQ-5D VAS; hodnota 100 = nejlepší zdravotní stav, hodnota 0 = nejhorší stav). Kvalita života byla zjišťována těsně před randomizací a pak každé 4 týdny až do progrese onemocnění.

Závažné kožní reakce, které jsou pro inhibitory EGFR typické, byly hlášené u 38 % pacientů s kombinací FOLFOX4 + panitumumab a u 2 % pacientů léčených pouze FOLFOX4. Mezi léčenými skupinami však nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl v kvalitě života a nebyly zjištěny ani rozdíly v kvalitě života mezi pacienty se závažnou kožní toxicitou stupně 3+ a těmi s kožními reakcemi stupně 0–2.

U pacientů se symptomatickým kolorektálním karcinomem (na začátku studie), u kterých došlo k časné regresi nádoru, bylo v porovnání s pacienty bez časné regrese zaznamenáno významné zlepšení kvality života. Významně četnější (p < 0,001) časné regrese nádoru bylo dosaženo ve skupině s panitumumabem.

Závěr

Přidání panitumumabu k FOLFOX4 v 1. linii léčby mCRC významně prodlužuje přežití pacientů (PFS a OS), a přestože vede k vyššímu počtu kožních komplikací, nezhoršuje v porovnání se samotným FOLFOX4 kvalitu života.

(blu)

Zdroj: Siena S., Tabernero J., Bodoky G. et al. Quality of life during first-line FOLFOX4 ± panitumumab in RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma: results from a randomised controlled trial. ESMO Open Mar 2016; 1 (2): e000041, doi: 10.1136/esmoopen-2016-000041.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se