Kombinace panitumumabu a FOLFOX6 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − finální analýza studie PEAK

5. 7. 2017

Panitumumab je v kombinaci s režimem FOLFOX nebo FOLFIRI indikovaný v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS. Primární výstupy studie PEAK prokázaly lepší výsledky v parametrech celkového přežití a doby přežití bez progrese pro kombinaci modifikovaného FOLFOX6 (mFOLFOX6) a panitumumabu v porovnání s mFOLFOX6 a bevacizumabem. V roce 2017 byla publikována finální analýza studie PEAK, která tyto výsledky potvrzuje.

Metodika a cíle studie

První linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu zahrnuje chemoterapii kombinovanou s podáváním inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFRi), mezi které se řadí panitumumab, nebo inhibitorů vaskulárního endotelového faktoru (VEGFi), mezi něž patří bevacizumab.

Studie PEAK (Panitumumab Efficacy in combination with mFOLFOX6 Against bevacizumab plus mFOLFOX6 in mCRC subjects with KRAS WT tumours) byla koncipována jako otevřená randomizovaná klinická studie fáze II a zabývala se porovnáváním dvou terapeutických modalit u předtím neléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem KRAS v exonu 2.

Primárním cílem studie byla doba přežití bez progrese (PFS), mezi sekundární cíle patřila doba celkového přežití (OS), objektivní odpověď na léčbu, doba trvání odpovědi (DoR), doba do odpovědi na léčbu, hloubka léčebné odpovědi (DpR), časné zmenšení nádoru (ETS) a další parametry.

Výsledky

Celkem u 170 pacientů podstupujících terapii (77 %) byl identifikován metastatický kolorektální karcinom s divokým typem RAS a u 156 z nich byl zjištěn tumor s divokým typem RAS i BRAF.

Medián PFS byl delší při kombinaci mFOLFOX6/panitumumab v porovnání s kombinací mFOLFOX6/bevacizumab u pacientů s divokým typem RAS (12,8 vs. 10,1 měsíce; HR 0,68; 95% CI 0,48–0,96; p = 0,029) i u pacientů s divokým typem RAS/BRAF (13,1 vs. 10,1 měsíce; HR 0,61; 95% CI 0,42–0,88; p = 0,0075).

Medián OS činil při kombinované terapii s panitumumabem 36,9 měsíce a při terapii s bevacizumabem 28,9 měsíce u pacientů s divokým typem RAS (HR 0,76; 95% CI 0,53–1,11; p = 0,15) a 41,3 vs. 28,9 měsíce u pacientů s divokým typem RAS/BRAF (HR 0,70; 95% CI 0,48–1,04; p = 0,08).

Medián doby trvání odpovědi byl lepší ve skupině léčené panitumumabem (11,4 vs. 9 měsíců; HR 0,59; 95% CI 0,39–0,88; p = 0,011), stejně tak i medián hloubky léčebné odpovědi (65 vs. 46,3 %; p = 0,0018).

Časné zmenšení nádoru (ETS) ≥ 30 % v 8. týdnu terapie bylo pozorováno u většího počtu pacientů užívajících panitumumab v porovnání s pacienty užívajícími bevacizumab (64 vs. 45 %; p = 0,052). Parametr ETS byl přitom spojen se zlepšením v ukazatelích PFS/OS.

Závěr

Finální analýza potvrdila primární výsledky studie PEAK. V 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS kombinace mFOLFOX6/panitumumab dosahuje lepších výsledků ve sledovaných parametrech v porovnání s kombinací mFOLFOX6/bevacizumab.

(holi)

Zdroj: Rivera F., Karthaus M., Hecht J. R. et al. Final analysis of the randomised PEAK trial: overall survival and tumour responses during first-line treatment with mFOLFOX6 plus either panitumumab or bevacizumab in patients with metastatic colorectal carcinoma. Int J Colorectal Dis 2017 Apr 19, doi: 10.1007/s00384-017-2800-1 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se