Kombinace FOLFOXIRI a panitumumabu u pacientů s kolorektálním karcinomem a jaterními metastázami

6. 11. 2016

Pacienti s metastázami kolorektálního karcinomu (CRC), kteří nejsou indikováni k potenciální kurativní resekci, se mohou stát kandidáty resekce při agresivnější chemoterapii. Americká klinická studie hodnotila efekt kombinace 5-fluorouracilu (5-FU), leukovorinu, oxaliplatiny a irinotekanu (FOLFOXIRI) v kombinaci s panitumumabem u pacientů s nemutovanou formou onkogenu KRAS a s jaterními metastázami.

Metastázy CRC a jejich resekabilita

Ačkoliv může chirurgické odstranění metastáz CRC představovat v některých případech potenciálně kurativní řešení, většina pacientů s jaterními metastázami není schopna podstoupit jejich resekci kvůli počtu lézí nebo jejich lokalizaci. U některých nemocných s neresekabilními metastázami je však díky pokrokům ve farmakoterapii možné tento stav zvrátit.

Potenciál kombinace FOLFOXIRI a panitumumabu

Již dříve byl v klinických studiích hodnocen potenciál kombinace standardních chemoterapeutických režimů a cílené léčby v ovlivnění resekability metastáz CRC. Panitumumab byl hodnocen v klinické studii fáze II v kombinaci s režimem FOLFOXIRI u metastatického CRC s nemutovanými formami onkogenů KRAS, HRAS, NRAS a BRAF. 33 pacientů (89 %) dosáhlo objektivní odpovědi a 16 pacientů (43 %) podstoupilo resekci metastatických lézí, přičemž u 13 pacientů (35 %) dosáhla míra odstranění ložiska úrovně R0.

Na základě těchto výsledků se skupina amerických onkologů rozhodla uskutečnit klinickou studii fáze II, která by zhodnotila podávání panitumumabu v kombinaci s režimem FOLFOXIRI v 1. linii léčby nemocných s CRC, nemutovanou formou KRAS (vyšetřován byl exon 2) a pouze s jaterními metastázami. Pacienti byli zařazeni bez ohledu na to, zda byli považováni při vstupu do studie za kandidáty chirurgické léčby, nebo nikoli.

Průběh a výsledky studie

Pacientům byl podáván režim FOLFOXIRI a panitumumab v rámci 14denního cyklu. Každé čtyři cykly byli nemocní vyšetřeni pro zhodnocení stage tumoru a možnosti chirurgického zákroku. Primárním cílem studie byla míra objektivní odpovědi. 15 pacientů (medián věku 55 let, 87 % tvořili muži) se zúčastnilo 1–33 cyklů (medián 6 cyklů). Deset pacientů (67 %) bylo již na počátku studie kandidáty chirurgické léčby. U 12 pacientů bylo možné hodnotit klinickou odpověď a 9 z nich (60 %) dosáhlo při léčbě částečné odpovědi. Deset pacientů podstoupilo chirurgický zákrok, u všech se jednalo o kompletní resekci a částečnou odpověď.

Studie byla ukončena předčasně ve fázi zařazování subjektů, neboť se objevily důkazy o tom, že také mutace KRAS mimo vyšetřovaný exon 2 jsou spojeny s horším přežíváním pacientů léčených panitumumabem a chemoterapií založenou na oxaliplatině. Osm pacientů podstoupilo rozšířenou analýzu NRAS/KRAS mimo exon 2, kde nebyly nalezeny žádné další mutace.

Závěr

Kombinace FOLFOXIRI + panitumumab zůstává alternativou pro pacienty s CRC a jaterními metastázami s nemutovanou formou onkogenu KRAS/NRAS. Do budoucna je však v rámci zařazovacích kritérií klinických studií třeba vyšetřovat větší množství mutací.

(ave)

Zdroj: Bendell J. C., Zakari A., Peyton J. D. et al. A phase II study of FOLFOXIRI plus panitumumab followed by evaluation for resection in patients with metastatic KRAS wild-type colorectal cancer with liver metastases only. Oncologist 2016; 21 (3): 279–280, doi: 10.1634/the oncologist.2015-0439.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se