Kombinace anti-EGFR protilátek a režimu FOLFOX v terapii levostranného metastatického kolorektálního karcinomu

1. 8. 2018

Účinnost chemoterapie založené na oxaliplatině v kombinaci s protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u metastatického kolorektálního karcinomu zůstává kontroverzní. Metaanalýza publikovaná v roce 2018 v časopisu Medicine zkoumala účinnost této kombinované terapie u pacientů s kolorektálním karcinomem s nemutovaným onkogenem RAS.

Prediktivní faktory úspěšnosti léčby

Kolorektální karcinom (CRC) je jednou z nejčastějších forem maligního onemocnění na celém světě. V roce 2012 bylo diagnostikováno více než 1,3 milionu nových případů a zaznamenáno 694 tisíc úmrtí. Současný výzkum se soustředí na kombinaci chemoterapie a cílené léčby, zejména ve vztahu k mutacím v onkogenech RAS a BRAF, které jsou negativními prediktivními faktory úspěšnosti cílené léčby.

Stále více důkazů navíc naznačuje molekulární odlišnost tumorů ve vztahu k jejich primární lokalitě. Levostranné tumory dle výsledků studií vykazují vyšší citlivost vůči anti-EGFR léčbě v důsledku zvýšené exprese genů AREG a EREG, které kódují proteiny amfiregulin a epiregulin z rodiny proteinů EGF.

Metaanalýza

Recentně publikovaná metaanalýza zkoumala účinnost kombinace FOLFOX a anti-EGFR protilátek v terapii metastatického levostranného CRC. Vyhledány byly randomizované klinické studie v databázích MedlineEmbaseCochrane Library publikované do října 2017. Do analýzy byly zahrnuty i abstrakty z konferencí odborných společností ASCO a ESMO. Kritéria splnilo celkem 5 klinických studií (OPUS, COIN, NORDIC-VII, PRIME, TAILOR). Primárním cílem bylo zhodnocení efektu přidání panitumumabu nebo cetuximabu k chemoterapii na bázi oxaliplatiny v 1. linii terapie metastatického CRC.

Výsledná zjištění

V 5 klinických studiích byla hodnocena data 4109 pacientů, zařazovací kritéria metaanalýzy splnilo 992 pacientů s kolorektálním karcinomem s nemutovaným (wt – wild-type) onkogenem RAS a 1236 pacientů s CRC s wt-RAS/BRAF. Přidání anti-EGFR protilátky k režimu FOLFOX v 1. linii léčby vedlo k signifikantnímu zlepšení v parametrech přežití bez progrese nemoci (PFS: poolovaný poměr rizik [HR] 0,70; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,59–0,82; p < 0,0001), celkového přežití (OS: HR 0,79; 95% CI 0,67–0,92; p = 0,003) a míry objektivní odpovědi (ORR: poolovaný poměr šancí [OR] 2,56; 95% CI 1,77–3,70; p < 0,0001) v porovnání se samotnou chemoterapií.

U pacientů s karcinomem s wt-RAS/BRAF nebylo pozorováno signifikantní zlepšení parametrů OS a PFS po přidání anti-EGFR protilátky k režimu XELOX či FLOX v porovnání se samotnou chemoterapií. Zlepšení bylo pozorováno v případě přidání anti-EGFR protilátky k režimu FOLFOX v parametrech OS (HR 0,77; 95% CI 0,61–0,98; p = 0,03) i PFS (HR 0,68; 95% CI 0,57–0,82; p < 0,0001).

Metaanalýza studií TAILOR a PRIME prokázala, že primární lokalizace tumoru predikuje šanci na přežití v případě přidání anti-EGFR protilátky k režimu FOLFOX u pacientů s wt-RAS. Celkové přežití bylo vyšší v případě levostranných tumorů (HR 0,71; 95% CI 0,59–0,85; p = 0,0002) než u pacientů s pravostranným tumorem (HR 0,90; 95% CI 0,65–1,25; p = 0,53). Parametry PFS a ORR však naznačují, že z přidání anti-EGFR protilátky profitují i pacienti s pravostranným metastatickým kolorektálním karcinomem.

Závěr

Z výsledků metaanalýzy vyplývá, že anti-EGFR protilátky v kombinaci s režimem FOLFOX přispívají ke zlepšení parametrů přežití u pacientů s nemutovaným onkogenem RAS a RAS/BRAF. Z terapie více profitují pacienti s levostranným tumorem, účinnost však lze pozorovat i v případě pravostranných tumorů.

(holi)

Zdroj: Chen D., Li L., Zhang X. et al. FOLFOX plus anti-epidermal growth factor receptor (EGFR) monoclonal antibody (mAb) is an effective first-line treatment for patients with RAS-wild left-sided metastatic colorectal cancer: a meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2018 Mar; 97 (10): e0097, doi: 10.1097/MD.0000000000010097.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se