Interval mezi ukončením anti-VEGF a zahájením anti-EGFR terapie jako nástroj pro výběr léčebné strategie

6. 8. 2019

Dosavadní klinické studie potvrdily, že protilátky proti receptoru pro epitelový růstový faktor (anti-EGFR), cetuximab a panitumumab, představují pro pacienty s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) z pohledu doby přežití jasný benefit. Čerstvě publikovaná práce japonských autorů srovnávala výsledky léčby těmito dvěma protilátkami v závislosti na délce intervalu mezi ukončením předchozí léčby bevacizumabem (anti-VEGF – protilátkou proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru).

Indikace cílené léčby v terapii mCRC a možnosti kombinací

Základem paliativní terapie mCRC je chemoterapie, jejíž účinek zvyšuje cílená léčba – jak panitumumab, tak cetuximab lze použít již v 1. linii spolu s režimy FOLFOX nebo FOLFIRI, cetuximab lze kombinovat také s irinotekanem coby monoterapií. Při ukončení chemoterapie pro intoleranci je možné v obou případech pokračovat s cílenou léčbou až do progrese onemocnění. Obě protilátky jsou nevhodné pro kombinaci s kapecitabinem.

Metodika studie

Autoři studie retrospektivně posuzovali výsledky léčby pacientů s mCRC ve dvou zdravotnických zařízeních v Japonsku, kteří dostávali panitumumab nebo cetuximab v kombinaci s irinotekanem. Mezi zařazovací kritéria patřily histologicky potvrzený mCRC, absence mutace v exonu 2 genu KRAS (wild-type = nemutovaný tumor) a refrakternost nebo nesnášenlivost chemoterapie zahrnující fluoropyrimidiny, oxaliplatinu a irinotekan.

Sledovanými parametry byly celkové přežití (OS – overall survival) a přežití bez progrese (PFS – progression-free survival) podle doby od ukončení léčby bevacizumabem (bevacizumab-free interval) < 6 měsíců nebo ≥ 6 měsíců.

Výsledky

Do hodnocení bylo zapojeno celkem 178 pacientů. Mezi těmi, kteří užívali panitumumab (n = 44) a cetuximab (n = 134), nebyl pozorován významný rozdíl v parametru OS ani PFS.

Ve skupině 132 pacientů, u kterých byl BFI kratší než 6 měsíců, však dosáhl medián OS 13,3 měsíce při aplikaci panitumumabu (n = 39) a 11,5 měsíce u cetuximabu (n = 93; p = 0,043). Medián PFS činil 5,8 měsíce u panitumumabu a 4,9 měsíce u cetuximabu (p = 0,055). Multivariační analýza potvrdila superioritu panitumumabu z hlediska OS.

Závěr

U pacientů léčených v předchozích 6 měsících bevacizumabem bylo dosaženo významně delšího celkového přežití při následné léčbě zahrnující panitumumab v porovnání s cetuximabem. Interval mezi ukončením léčby bevacizumabem a zahájením anti-EGFR terapie může být užitečným nástrojem pro výběr optimálního anti-EGFR preparátu.

(mir)

Zdroj: Hayashi K., Mitani S., Taniguchi H. et al. Panitumumab provides better survival outcomes compared to cetuximab for metastatic colorectal cancer patients treated with prior bevacizumab within 6 months. Oncology 2019; 96 (3): 132–139; doi: 10.1159/000493321.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se