FOLFOXIRI a panitumumab v terapii mCRC – zlepšení odpovědi na léčbu i resekability metastáz

21. 4. 2020

Pro pacienty s metastatickým karcinomem kolorekta (mCRC), kteří jsou schopni absolvovat intenzivní léčbu, představují režimy FOLFOX (5-fluorouracil/leukovorin, oxaliplatina) nebo FOLFIRI (5-fluorouracil/leukovorin, irinotekan) v kombinaci s monoklonálními protilátkami standard léčby 1. linie. Režim FOLFOXIRI, jenž je další možností, byl vyvinut s cílem ještě zvýšit účinnost chemoterapie. Studie německých onkologů VOLFI zjišťovala, jak je to s účinností kombinace cílené léčby a tripletové chemoterapie oproti chemoterapii samotné u dosud neléčených pacientů s mCRC bez mutace onkogenu RAS.

Metodika studie

Primárním cílem randomizované nezaslepené studie fáze II byla míra objektivní odpovědi na léčbu (ORR) hodnocené dle kritérii RECIST. Výzkumníci si předem definovali, že léčba v experimentálním ramenu (modifikovaný režim FOLFOXIRI [mFOLFOXIRI] a panitumumab) bude považována za účinnou, pokud ORR dosáhne ≥ 75 %, a za neúčinnou, pokud bude ≤ 60 %, což byl odhad ORR pro FOLFOXIRI z historických dat. Výsledky pacientů z experimentálního ramene porovnali s výsledky kontrolního ramene, které tvořili nemocní léčení ve studii pouze chemoterapií v režimu FOLFOXIRI. Sekundární cíle studie potom zahrnovaly míru sekundární resekability, toxicitu léčby, délku přežití bez progrese onemocnění (PFS) a celkového přežití (OS).

Výsledky

Do experimentálního ramene bylo randomizováno celkem 63 pacientů, do kontrolního pak 33. Hodnoty ORR pro kombinaci mFOLFOXIRI a panitumumabu přesáhly 75 % a byly vyšší při srovnání s FOLFOXIRI (87,3 vs. 60,6 %; poměr šancí [OR] 4,469; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,61−12,38; p = 0,004).

Míra sekundární resekability se přidáním panitumumabu zlepšila téměř trojnásobně (33,3 vs. 12,1 %; p = 0,02). PFS bylo v obou ramenech podobné, OS vykazovalo mírný, avšak nikoli statisticky signifikantní trend zlepšení ve skupině léčené mFOLFOXIRI a panitumumabem (poměr rizik [HR] 0,67; 95% CI 0,41−1,11; p = 0,12).

Z hlediska toxicity se jako rizikovější jevil režim mFOLFOXIRI a panitumumab, v rámci něhož se nežádoucí příhody stupně 3 a 4 projevily u 81,3 % pacientů oproti 66,7 % v kontrolním rameni. Nejčastěji se jednalo o průjem a kožní obtíže typické pro anti-EGFR terapii. V souvislosti s léčbou bylo zaznamenáno jedno úmrtí, a to v kontrolním rameni (příčinou byla periferní embolizace).

Závěr

Přidání panitumumabu k mFOLFOXIRI zlepšilo u pacientů s mCRC míru objektivní odpovědi na léčbu i resekabilitu metastáz a představuje tak terapeutickou alternativu u vybraných pacientů v dobrém stavu, kteří potřebují v 1. linii vysoce účinnou léčbu. Další studie s vyšším počtem pacientů by se měly zaměřit na to, zda přidání panitumumabu k FOLFOXIRI prodlužuje i přežití nemocných.

(mir)

Zdroj: Modest D. P., Martens U. M , Riera-Knorrenschild J. et al. FOLFOXIRI plus panitumumab as first-line treatment of RAS wild-type metastatic colorectal cancer: the randomized, open-label, phase II VOLFI Study (AIO KRK0109). J Clin Oncol 2019; 37 (35): 3401–3411, doi: 10.1200/JCO.19.01340.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se