Biomarkery odpovědi na léčbu cílenou proti EGFR u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

22. 3. 2016

Kolorektální karcinom je druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění v USA i v Evropě. Základem léčby pacientů s neresekovatelným metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) je paliativní chemoterapie, v poslední době rozšířená o léčiva cílená na receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF) a jeho receptor. Bohužel je stále málo biomarkerů, které by lékařům pomohly najít ty pacienty, pro něž bude tato léčba skutečně přínosem.

Bylo prokázáno, že přidání panitumumabu k režimu FOLFOX v 1. linii léčby u pacientů s mCRC a divokým typem KRAS na exonu 2 zlepšuje míru odpovědi na léčbu, interval do progrese onemocnění i celkové přežití. Bohužel existuje určité procento těchto pacientů, kteří i přes absenci mutace KRAS na exonu 2 na anti-EGFR terapii nereagují. Je tedy nezbytně nutné najít další ukazatele, podle kterých by bylo možné tuto léčbu indikovat.

Mutace KRAS na exonu 2 byly jako negativní prediktivní ukazatel odpovědi na anti-EGFR terapii objeveny již zhruba před dekádou, od té doby je nicméně hledání dalších biomarkerů neúspěšné. Zkoumány jsou archivované vzorky ze studií s anti-EGFR terapií, jako nadějné se jevily zejména další mutace v různých exonech KRAS a jiných genech rodiny RAS, geny predikující rezistenci vůči léčbě (HER2, PIK3CA, PTEN) či kódující alternativní signalizaci (MET, FGFR1). Z randomizovaných studií s panitumumabem v 1. linii mělo 17–23 % pacientů s divokým typem KRAS na exonu 2 jinou mutaci KRAS (exon 3 a 4) nebo mutaci jiného genu z rodiny RAS (NRAS). Prevalence mutací RAS u pacientů s divokým typem KRAS na exonu 2 se v jednotlivých studiích pohybovala mezi 16 a 31 %.

Jak je patrné, současné snahy se pohybují především na úrovni jednotlivých genů. Teprve budoucnost ukáže, zda je tento přístup správný a je možné jej skutečně využít v široké klinické praxi. Zatím není zcela jasné, zda opravdu všechny formy mutací RAS mají negativní prediktivní výpovědní hodnotu, a vyřešena není ani otázka testování BRAF, protože data o prediktivním vlivu zde nejsou jednoznačná. Současně je nutné definovat roli dalších biomarkerů (mutace PIK3CA, ztráta PTEN). Velkým otazníkem proto zůstává odpověď na otázku, zda takto zlepšená stratifikace založená na genetické analýze opravdu přinese lepší výsledky léčby.

Mutace RAS byly identifikovány jako negativní prediktory odpovědi na anti-EGFR léčbu včetně panitumumabu u pacientů s mCRC. Zkoumá se i řada dalších biomarkerů, jejich role je však zatím nejasná.

(epa)

Zdroj: Patel S. B., Gill D., Garrido-Laguna I. Profile of panitumumab as first-line treatment in patients with wild-type KRAS metastatic colorectal cancer. Onco Targets Ther 2015 Dec 30; 9: 75−86; doi: 10.2147/OTT.S68558.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se