Výběr vhodného taxanu pro kombinovanou léčbu nádorů prsu

25. 3. 2019

Pertuzumab v kombinaci s trastuzumabem a docetaxelem se stává u HER2-pozitivních nádorů prsu standardem v 1. linii léčby. Studie PERUSE se zaměřila na bezpečnost a účinnost kombinace pertuzumabu s trastuzumabem a taxanem dle výběru ošetřujícího lékaře.

Taxany v léčbě nádorů prsu

V mnoha zemích se za taxan první volby při léčbě metastatického karcinomu prsu považuje paklitaxel, který má oproti docetaxelu příznivější profil akutní toxicity. Zejména u starších pacientek nemusí být doporučená dávka docetaxelu (100 mg/m2) dobře snášená.

Nab-paklitaxel, léková forma paklitaxelu navázaného na nanočástice albuminu, v klinických studiích také prokázal účinnost srovnatelnou s docetaxelem za nižšího výskytu neutropenie, ale s častější senzorickou neuropatií.

Metodika studie PERUSE

Tato stále probíhající multicentrická jednoramenná studie fáze IIIb se zaměřuje na stanovení účinnosti a bezpečnosti 3 široce používaných taxanů v kombinaci s duální terapií proti HER2, a to u pacientek s neoperabilním lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.

Primárním cílem studie je bezpečnostní analýza, sekundární cíle zahrnují četnost odpovědi na léčbu (ORR) a přežití bez progrese onemocnění (PFS).

Předběžné výsledky

Celkem 1436 pacientkám (medián věku 54 let) byla podána nejméně jedna dávka taxanu (docetaxel, n = 775; paklitaxel, n = 589; nab-paklitaxel, n = 65; 7 pacientek ze studie vystoupilo ještě před podáním taxanu). 29 % pacientek užívalo před zahájením léčby taxanem trastuzumab. Medián trvání léčby činil 16 měsíců pro pertuzumab s trastuzumabem a 4 měsíce pro taxan.

Ve srovnání s léčbou docetaxelem byla léčba paklitaxelem spojena s vyšším výskytem neuropatie (31 % pacientek udávalo periferní neuropatii jakékoli závažnosti, pro docetaxel to bylo pouze 16 %), ale s nižším výskytem febrilní neutropenie (1 vs. 11 %) a mukozitid (14 vs. 25 %).

Předběžná analýza účinnosti byla provedena s mediánem doby sledování 52 měsíců a medián PFS činil celkově 20,6 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 18,9−22,7). Pacientky léčené docetaxelem dosahovaly mediánu PFS 19,6 měsíce, pro paklitaxel to bylo 23,0 měsíce a nab-paklitaxel 18,1 měsíce. Celková ORR dosahovala 80 % (95% CI 78−82 %): 79 % v případě docetaxelu, 83 % u paklitaxelu a 77 % při léčbě nab-paklitaxelem.

Závěr

Předběžné výsledky studie PERUSE naznačují, že bezpečnost a účinnost kombinované léčby pertuzumabem, trastuzumabem a taxanem dle výběru ošetřujícího lékaře jsou konzistentní s výsledky získanými pro docetaxel v této kombinaci. Paklitaxel se zdá být rozumnou alternativou k docetaxelu, s podobnou účinností a předvídatelným bezpečnostním profilem.

(este)

Zdroj: Bachelot T., Ciruelos E., Schneeweiss A. et al. Preliminary safety and efficacy of first-line pertuzumab combined with trastuzumab and taxane therapy for HER2-positive locally recurrent or metastatic breast cancer (PERUSE). Ann Oncol 2019 Feb 23, pii: mdz061, doi: 10.1093/annonc/mdz061 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se