Pertuzumab v kombinaci s trastuzumabem a adjuvantní chemoterapií v léčbě časného karcinomu prsu

26. 11. 2018

Pertuzumab je humánní monoklonální protilátkou proti receptoru HER2, která je svým mechanismem působení komplementární k účinku trastuzumabu. Následující článek přináší výsledky klinické studie fáze III, jejímž cílem bylo sledovat, zda přidání pertuzumabu do kombinace s trastuzumabem a adjuvantní chemoterapií vede u nemocných s HER2-pozitivním časným karcinomem prsu ke zlepšení prognózy.

Mechanismus účinku pertuzumabu

Kombinace trastuzumabu, protilátky proti receptoru lidského epidermálního růstového faktoru HER2 (human epidermal growth factor receptor 2), se standardní chemoterapií výrazně zlepšila výsledky léčby nemocných s HER2+ karcinomem prsu v časném stadiu. Kombinace chemoterapie a podávání trastuzumabu po dobu 1 roku je v současnosti v těchto případech standardní léčbou. 

Mechanismus účinku pertuzumabu je komplementární k mechanismu účinku trastuzumabu. Cílem působení trastuzumabu je oblast v blízkosti transmembránové domény HER2 a jeho vazba brání dimerizaci HER2. Cílem působení pertuzumabu je dimerizační doména HER2. Navázání pertuzumabu vede k inhibici heterodimerizace HER2 s jinými receptory z rodiny receptorů HER. V případě obou protilátek je výsledkem jejich navázání na HER2 destrukce nádorových buněk prostřednictvím na protilátkách závislé buněčné toxicity.

Duální blokáda HER2 pomocí trastuzumabu a pertuzumabu v kombinaci s chemoterapií zvyšuje dobu přežití bez progrese onemocnění a celkovou dobu přežití u nemocných s metastatickým karcinomem prsu. Cílem prezentované studie bylo sledovat vliv přidání pertuzumabu do léčebné kombinace u nemocných s časným karcinomem prsu.

Metodika studie

Do randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované mezinárodní multicentrické studie fáze III bylo zahrnuto 4805 nemocných s operabilním HER2+ karcinomem prsu s postižením uzlin (63 %) nebo vysoce rizikovým nádorem bez postižení uzlin. Hormonální receptory byly negativní u 36 % pacientů.

Proběhla randomizace do dvou skupin s tím, že obě skupiny dostávaly standardní adjuvantní chemoterapii a trastuzumab po dobu 1 roku. Jedna skupina (n = 2400) dostávala navíc pertuzumab, druhá skupina (n = 2405) placebo. 

Výsledky

K relapsu onemocnění došlo u 171 nemocných dostávajících pertuzumab (7,1 %); ve skupině, která dostávala placebo místo pertuzumabu, došlo k relapsu u 210 nemocných (8,7 %). Poměr rizik (HR) činil 0,81 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,66−1,00; p = 0,045).

Odhad podílu nemocných přežívajících po dobu 3 let bez výskytu invazivní formy onemocnění dosahoval ve skupině dostávající pertuzumab 94,1 %, ve skupině dostávající placebo 93,2 %.

Pozorovaný bezpečnostní profil léčby byl v obou ramenech podobný. Srdeční selhání, smrt z kardiologické příčiny a srdeční dysfunkce se v obou skupinách vyskytovaly pouze zřídka. Průjem se závažností nejméně stupně 3 byl pozorován téměř výlučně během chemoterapie a byl častější u pacientů užívajících pertuzumab (9,8 % vs. 3,7 % pro placebo).

Závěr

Podávání pertuzumabu v kombinaci se standardní adjuvantní chemoterapií a léčbou trastuzumabem po dobu 1 roku vede k signifikantnímu zvýšení procenta přežívajících 3 roky bez výskytu invazivní formy onemocnění u nemocných s operabilním HER2-pozitivním časným karcinomem prsu.

(alz)

Zdroj: von Minckwitz G., Procter M., de Azambuja E. et al. Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in early HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2017; 377 (2): 122−131, doi: 10.1056/NEJMoa1703643.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se