Etiologická heterogenita subtypů karcinomu prsu na základě analýzy kohortových studií

25. 3. 2019

Navzdory intenzivnímu výzkumu a pokrokům ve screeningu, diagnostice a léčbě zůstává karcinom prsu jedním z nejčastějším onkologických onemocnění. Zatím však bylo identifikováno pouze několik rizikových faktorů pro jeho rozvoj. Vzhledem k jeho molekulární heterogenitě lze rovněž předpokládat, že rizikové faktory a jejich vliv na rozvoj onemocnění se u jednotlivých subtypů liší. Cílem dosud největší prospektivní studie svého druhu bylo přesněji zmapovat etiologickou různorodost karcinomu prsu.

Metodika analýzy

Do analýzy byla zahrnuta data z 9 kohortových studií. V součtu tyto studie sledovaly 606 025 žen, ze kterých 11 741 rozvinulo během sledování invazivní typ karcinomu prsu (medián doby sledování činil 10,4 roku). Na základě tkáňových markerů (přítomnost estrogenového receptoru [ER+], progesteronového receptoru [PR+], amplifikace HER2+) byly tyto případy klasifikovány jako luminální typ A (ER+ nebo PR+/HER2; 8700 pacientek), luminální typ B (ER+ nebo PR+/ HER2+; 1368 pacientek), HER2 obohacený typ (ER/PR/HER2+; 521 pacientek) a triple-negativní typ (ER/PR/HER2; 1152 pacientek).

Do analýzy rizik byla zahrnuta dostupná data ke známým rizikovým faktorům pro rozvoj karcinomu prsu. Poměr rizik (HR) a 95% intervaly spolehlivosti (CI) pro jednotlivé molekulární subtypy byly odhadnuty na základě multivariačního Coxova regresního modelu proporcionálních rizik.

Výsledky

Průměrný věk pacientek při zařazení do studie činil 54,7 roku, průměrný body mass index (BMI) dosahoval hodnoty 25,6. Ze sledovaných žen 85,9 % porodilo alespoň 1 dítě, průměrný věk při porodu prvního dítěte byl 24,3 roku.

Asociace reprodukčních faktorů s rizikem rozvoje karcinomu se lišila u jednotlivých subtypů. Porod alespoň 1 dítěte byl asociován se snížením rizika rozvoje luminálních subtypů karcinomu o 22−26 %, avšak se zvýšením rizika rozvoje triple-negativního karcinomu o 23 %. Asociace mateřství a rizika triple-negativního karcinomu se lišila podle věku a byla silnější ve skupině žen ve věku 55 let a starších (HR 1,56; 95% CI 1,21–2,01) ve srovnání se skupinou žen mladších 55 let (HR 0,81; 95% CI 0,58–1,14; p pro věkovou interakci = 0,002). Vyšší věk v době porodu prvního dítěte byl asociován se zvýšeným rizikem rozvoje karcinomu luminálního typu A.

Asociace s nástupem a délkou plodného věku

Věk v době menarche se pro jednotlivé subtypy karcinomu nelišil. Pro ženy, které rodily, byla delší doba mezi menarche a prvním porodem asociována s vyšším rizikem rozvoje karcinomu luminálního typu A a B, nikoli však s karcinomem HER2-obohaceným nebo triple-negativním. Asociace věku v době menopauzy s rizikem rozvoje karcinomu se lišila podle subtypu (p hodnota pro heterogenitu = 0,007). O rok pozdější menopauza byla asociována s nárůstem rizika rozvoje karcinomu luminálního typu A a B o 3−4 %, pro HER2-obohacený a triple-negativní karcinom byla tato asociace negativní. Hormonální terapie v době menopauzy byla rovněž asociována s nárůstem rizika pouze u karcinomu luminálního typu A a B.

Další faktory

Souvislost s užíváním hormonální antikoncepce nebyla pozorována. Konzumace alkoholu byla asociována se zvýšením rizika rozvoje luminálních typů karcinomu o 16 % na každý drink denně. Vyšší hodnoty BMI byly spojené se zvýšeným rizikem rozvoje luminálních typů karcinomu pouze u žen nad 55 let; u HER2-obohacených a triple-negativních karcinomů nebyla asociace pozorována v ani jedné ze dvou věkových skupin.

Závěr

Tato analýza přináší doposud nejsilnější důkazy ve prospěch etiologické heterogenity jednotlivých subtypů karcinomu prsu.

(alz)

Zdroj: Gaudet M. M., Gierach G. L., Carter B. D. et al. Pooled analysis of nine cohorts reveals breast cancer risk factors by tumor molecular subtype. Cancer Res 2018; 78 (20): 6011−6021, doi: 10.1158/0008-5472.CAN-18-0502.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se