Cílená léčba metastatického karcinomu prsu ve 2. linii – zkušenosti z praxe

23. 11. 2020

Doporučený postup léčby metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu v 1. linii počítá s duální blokádou signální dráhy HER2 pomocí trastuzumabu a pertuzumabu v kombinaci s taxanovým cytostatikem. Po selhání této terapie se doporučuje léčba trastuzumab emtansinem (T-DM1). Doporučení však není podloženo prospektivně navrženou kontrolovanou studií, která by zkoumala výsledky této terapeutické sekvence. Kolektiv italských autorů se proto rozhodl publikovat výsledky souboru pacientek, jež byly touto sekvencí léčeny v podmínkách reálné klinické praxe.

T-DM1 v léčbě HER2-pozitivních nádorů prsu

T-DM1 je konjugát inhibitoru mikrotubulů (komplex emtansin) s trastuzumabem, monoklonální protilátkou cílící na receptor HER2. Po navázání T-DM1 na povrch buňky exprimující HER2 dochází k internalizaci celého komplexu a cytostatikum je doručeno přímo do nádorové buňky. Výhodou této léčby je zejména nižší toxicita.

T-DM1 je sice doporučován v několika guidelines jako preferovaná léčba ve 2. linii po terapii trastuzumabem s pertuzumabem a taxanem, existují však rozporuplná data z hlediska jeho snížené účinnosti po kombinaci pertuzumabu s trastuzumabem, případně snížené účinnosti v pokročilých liniích léčby. Prezentovaná studie popisuje výsledky u souboru pacientek ze 7 italských onkologických center.

Analyzovaný soubor pacientek

Do retrospektivní analýzy bylo zahrnuto 135 pacientek (věk 34−87 let) s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu, jež byly v 1. linii léčeny trastuzumabem s pertuzumabem a docetaxelem. Medián setrvání na 1. linii terapie činil 15,6 měsíce, klinicky přínosná byla léčba u 50 % pacientek ze souboru a celková míra odpovědi na terapii (ORR) dosahovala 42 %.

Všechny pacientky byly poté léčeny T-DM1 ve standardním dávkování 3,6 mg/kg i.v. každých 21 dní. Primárním cílem analýzy bylo zhodnocení účinnosti léčby ve 2. linii.

Výsledky

Účinnost

ORR ve 2. linii léčby činila 20,7 %, 44 % pacientek setrvalo na léčbě déle než 1 rok a klinický přínos terapie (kompletní/parciální odpověď na léčbu nebo stabilní onemocnění po dobu nejméně 6 měsíců) byl pozorován u 57,7 % pacientek. Medián přežití bez progrese onemocnění (PFS) dosáhl 10,5 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 8,6−12,7 měsíce).

Bezpečnost

Nežádoucí příhody během léčby byly zpravidla stupně 1−2, k nejčastějším patřila elevace jaterních enzymů (25 %) a astenie (21 %). Hematologické toxicity stupně 2 se vyskytly přibližně u 3 % pacientek, byl zaznamenán 1 případ neutropenie stupně 3. Nežádoucí příhody nevyžadovaly úpravu dávkování a byly zvladatelné dle postupů navržených v SPC.

Závěr

Terapie pomocí T-DM1 si zachovává účinnost a bezpečnost i po progresi metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu na duální blokádě kombinací pertuzumab/trastuzumab. Pro přibližně polovinu pacientek bylo nasazení T-DM1 ve 2. linii klinicky přínosné a léčba vykazovala nízkou toxicitu. T-DM1 se jeví jako vhodná terapie ve 2. a dalších liniích léčby tohoto metastatického onemocnění.

(este)

Zdroje:
1. Prete S. D., Montella L., Arpino G. et al. Second line trastuzumab emtansine following horizontal dual blockade in a real-life setting. Oncotarget 2020; 11 (22): 2083−2091, doi: 10.18632/oncotarget.27603.
2. SPC Kadcyla. Dostupné na: www.ema.europa.eu/documents/product-information/kadcyla-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se