Patologem potvrzená kompletní remise zvyšuje šanci na dlouhodobé přežití pacientek s časným karcinomem prsu

1. 2. 2019

Mezi nejvýznamnější parametry posuzované při registraci nového protinádorového léčiva patří z hlediska účinnosti parametry přežití. K nasbírání dostatečného množství údajů ovšem bývá zapotřebí pro onkologii relativně dlouhý časový interval. Proto se v poslední době diskutuje o tom, zda některé časněji měřitelné parametry odpovědi na léčbu neodrážejí dlouhodobé přežití nemocných a nemohou tak posloužit ke zrychlení analýz účinnosti a tím i schvalování nových přípravků.

Kompletní remise

Jedním z takových parametrů je patologem potvrzená kompletní remise (pCR). Ta je definována jako nepřítomnost viabilních nádorových buněk v místě primárního nádoru po neoadjuvantní léčbě. Rozlišována je celková pCR (tpCR; např. u karcinomu prsu jde o vyšetření jak ložiska primárního nádoru, tak příslušné axily) a lokální pCR (vyšetření pouze ložiska primárního nádoru, u karcinomu prsu označovaná jako bpCR). Americký Úřad pro léčiva a potraviny (FDA) i Evropská léková agentura (EMA) již vydaly doporučení o používání tpCR jako preferovaného cílového parametru v klinických hodnoceních.

pCR ve studii TRYPHAENA

Mezinárodní tým onkologů pod vedením prof. Andrease Schneeweisse z Heidelberské univerzity se zaměřil na tpCR v populaci pacientek, jež se zúčastnily klinické studie TRYPHAENA. Tato randomizovaná otevřená multicentrická studie primárně hodnotila bezpečnost a kardiotoxicitu chemoterapie a kombinované anti-HER2 léčby, avšak účinnost terapie byla sekundárním cílem. Pacientky vstupující do studie od prosince 2009 do ledna 2011 měly časný lokálně pokročilý nebo inflamatorní nádor o velikosti > 2 cm, s pozitivitou receptorů HER2.

Ženy byly randomizovány do 3 ramen:

  • rameno A (n = 73): 3 cykly FEC (5-fluorouracil, epirubicin a cyklofosfamid) v kombinaci s pertuzumabem a trastuzumabem následované 3 cykly docetaxelu v kombinaci s pertuzumabem a trastuzumabem
  • rameno B (n = 75): 3 cykly FEC bez anti-HER2 terapie následované 3 cykly docetaxelu v kombinaci s pertuzumabem a trastuzumabem
  • rameno C (n = 77): 6 cyklů docetaxelu a karboplatiny vždy v kombinaci s pertuzumabem a trastuzumabem

Po provedení chirurgického zákroku pacientky pokračovaly s monoterapií trastuzumabem do 1 roku trvání léčby.

Parametry přežití a pCR

Autoři nyní publikovali analýzu dat z follow-up fáze po 5 letech od randomizace poslední pacientky. Odhady parametrů 3letého přežití bez známek onemocnění (DFS), přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS) byly ve všech ramenech obdobné (viz tab.).

Tab.  Odhady tříletého přežití – follow-up studie TRYPHAENA

Parametr/rameno

A (%)

B (%)

C (%)

DFS

87

88

90

PFS

89

89

87

OS

94

94

93

Histopatologické zhodnocení mělo 208 z 225 randomizovaných žen, z toho 128 dosáhlo tpCR, a to napříč všemi rameny. Pacientky, jež dosáhly tpCR, měly výrazně vyšší šanci být po 3 letech bez známek nemoci (poměr rizik [HR] 0,27; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,11−0,64). Podobného závěru bylo dosaženo, pokud se posuzovalo pouze primární ložisko, tj. při bpCR (HR 0,28; 95% CI 0,12−0,65).

Bezpečnost z pohledu dlouhodobého sledování

Jak antracyklinová chemoterapie, tak anti-HER2 léčba jsou známé svým rizikem kardiotoxicity. Během sledování pacientek v období po ukončení léčby se neobjevily žádné nové informace o bezpečnosti použitých léčiv. Celkem u 2 pacientek (2,8 %) v rameni A, 3 pacientek (4,0 %) v rameni B a 4 pacientek (5,4 %) v rameni C byla zaznamenána dysfunkce levé komory srdeční jakéhokoliv stupně. Pokles ejekční frakce o ≥ 10 % od počáteční hodnoty do hodnot < 50 % byl zaznamenán u 8 pacientek (11,1 %) v rameni A, 12 pacientek (16,0 %) v rameni B a 9 pacientek (11,8 %) v rameni C.

Závěr

Pacientky, jež dosáhly při neoadjuvantní léčbě chemoterapií a kombinovanou anti-HER2 léčbou tpCR, měly vyšší šanci delšího přežití bez známek onemocnění. Dlouhodobé sledování navíc nepřineslo žádná nová varování ohledně bezpečnosti použitých léčiv.

(jam)

Zdroj: Schneeweiss A., Chia S., Hickish T. et al. Long-term efficacy analysis of the randomised, phase II TRYPHAENA cardiac safety study: evaluating pertuzumab and trastuzumab plus standard neoadjuvant anthracycline-containing and anthracycline-free chemotherapy regimens in patients with HER2-positive early breast cancer. Eur J Cancer 2018; 89: 27−35, doi: 10.1016/j.ejca.2017.10.021.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se