Chemoimunoterapie v léčbě karcinomu prsu − finální výsledky studie IMpassion130

25. 10. 2020

Dle mezinárodních doporučení se u pacientek s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, u nichž detekujeme expresi proteinu PD-L1 na povrchu tumor infiltrujících imunitních buněk (IC), používá léčba inhibitorem imunitních kontrolních bodů atezolizumabem v kombinaci s cytostatikem nab-paklitaxelem. Finální výsledky z hlediska celkového přežití a dlouhodobé bezpečnosti léčby u pacientek, jež se zúčastnily registrační studie IMpassion130, byly prezentovány na letošním kongresu Evropské společnosti pro lékařskou onkologii (ESMO), který vzhledem k okolnostem probíhal virtuálně.

Metodika studie

Pacientky s dosud neléčeným metastatickým triple-negativním karcinomem prsu byly v poměru 1 : 1 randomizovány k podání nab-paklitaxelu v kombinaci s atezolizumabem nebo placebem. Léčba probíhala do progrese onemocnění nebo výskytu nepřijatelné toxicity. Pacientky byly stratifikovány podle předchozí (neo)adjuvantní terapie taxany, přítomnosti jaterních metastáz při vstupu do studie a exprese PD-L1 (pozitivní vs. negativní). Primárním cílem studie bylo přežití bez progrese onemocnění (PFS) a celkové přežití (OS).

Výsledky

Účinnost terapie

185 pacientek léčených atezolizumabem a 184 ve skupině s placebem mělo pozitivní expresi PD-L1, medián OS u této skupiny činil 25,4 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 19,6–30,7) v rameni s atezolizumabem a 17,9 měsíce (95% CI 13,6–20,3) v rameni s placebem.

Ke 14. dubnu 2020 zemřelo 666 z 902 účastnic (73,8 %), medián doby sledování činil 18,8 měsíce. Na jakékoliv léčbě setrvalo při ukončení sledování 6 % pacientek z ramene s atezolizumabem a 2 % pacientek z ramene s placebem. Medián OS u celé intention-to-treat (ITT) populace činil 21,0 měsíců (95% CI 19,0−23,4) v rameni s atezolizumabem a 18,7 měsíce (95% CI 16,9−20,8) v rameni s placebem.

Bezpečnostní profil

Analýzu bezpečnostního profilu bylo možno provést u 460 pacientek z ramene s atezolizumabem a 430 z ramene s placebem. Nežádoucí příhody stupně 3–4 se vyskytly u 51 % pacientek ze skupiny léčené atezolizumabem a 43 % z ramene s placebem. Přibližně 1 % pacientek v každém rameni zaznamenalo nežádoucí příhodu stupně 5, avšak od poslední analýzy nebyly zaznamenány žádné nové příhody stupně 5 ani nebyl pozorován žádný nový bezpečnostní trend.

Léčba byla v důsledku nežádoucí příhody přerušena u 19 % pacientek v rameni s atezolizumabem a u 8 % v rameni s placebem. Nejčastějším důvodem byla neuropatie a přerušení léčby se spíše týkalo podávání nab-paklitaxelu.

Závěr

Bylo potvrzeno, že kombinace atezolizumabu s nab-paklitaxelem je bezpečná a dobře tolerovaná. Výsledky této finální analýzy IMpassion130 jsou konzistentní s dříve provedenými analýzami. Ačkoliv rozdíl v celkovém přežívání pacientek z ITT populace nebyl mezi studijními rameny statisticky signifikantní, u nemocných s pozitivní expresí PD-L1 byl rozdíl OS klinicky významný.

(este)

Zdroje:
1. Emens L. A., Adams S., Barrios C. H. et al. IMpassion130: final OS analysis from the pivotal phase III study of atezolizumab + nab-paclitaxel vs placebo + nab-paclitaxel in previously untreated locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer. Ann Oncol 2020; 31 (suppl_4): S1142−S1215, doi: 10.1016/annonc/annonc325.
2. Schmid P., Adams S., Rugo H. S. et al. Atezolizumab and nab-paclitaxel in advanced triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2018; 379 (22): 2108−2121, doi: 10.1056/NEJMoa1809615.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se