6 let sledování pacientek s karcinomem prsu ve studii APHINITY

17. 4. 2020

Primární analýza výsledků klinické studie APHINITY podpořila kombinovanou anti-HER2 léčbu trastuzumabem a pertuzumabem v kombinaci s chemoterapií u pacientek s časným karcinomem prsu s pozitivitou receptoru HER2. Na konci loňského roku byly prezentovány výsledky účinnosti a bezpečnosti této léčby po více než 6 letech sledování.

Časný karcinom prsu a duální cílení na receptor HER2

Do studie APHINITY byly od listopadu 2011 do srpna 2013 zařazovány ženy s HER2-pozitivním časným operabilním karcinomem prsu. Ve dvojitě zaslepené kontrolované studii byly randomizovány buď k chemoterapii v kombinaci trastuzumabem a pertuzumabem (2400 žen), nebo k chemoterapii v kombinaci s trastuzumabem a placebem (2405 žen). Pacientky byly do ramen dále stratifikovány podle přítomnosti onemocnění ve spádových uzlinách, exprese receptorů pro pohlavní hormony, režimu chemoterapie a geografické oblasti, ve které byly léčeny.

Výsledky primární analýzy byly publikovány v New England Journal of Medicine v roce 2017 a vedly ke schválení této kombinované anti-HER2 cílené léčby u pacientek s vysokým rizikem rekurence s časným stadiem onemocnění. Zjistilo se totiž, že výrazný benefit z kombinované léčby mají především nemocné s pozitivním nálezem ve spádových uzlinách (poměr rizik [HR] pro dosažení 3letého přežití bez známek invazivního onemocnění [IDFS] 0,77; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,62−0,96). V době provádění primární analýzy nebyl dostatek údajů k validnímu posouzení celkového přežití. Předběžná analýza ukázala, že mortalita byla v obou léčebných ramenech obdobná, a pacientky byly dále sledovány.

Výsledky účinnosti kombinované léčby

V polovině roku 2019 byla po sledování, jehož medián trvání činil 74,1 měsíce, provedena plánovaná interim analýza dat. Počet úmrtí v obou léčebných ramenech se významně nelišil (5,2 % pro rameno s pertuzumabem oproti 6,1 % u placeba) a 6letého celkového přežití tak dosáhlo 94,8 % žen léčených pertuzumabem a 93,9 % žen dostávajících v kombinaci placebo.

Významný rozdíl se ukázal v pravděpodobnosti IDFS – 6letého IDFS dosáhlo 90,6 % žen léčených pertuzumabem a 87,8 % dostávajících v kombinaci placebo (HR 0,76; 95% CI 0,64−0,91). Léčba pertuzumabem snížila výskyt vzdálených (5,9 vs. 7,7 %) a lokoregionálních (1,2 vs. 2,0 %) relapsů karcinomu.

Potvrdil se také benefit přidání pertuzumabu u pacientek s pozitivním nálezem ve spádových uzlinách. 6letého IDFS dosáhlo 87,9 % žen s pozitivním nálezem a 83,4 % s negativním nálezem (HR pro IDFS 0,72; 95% CI 0,59−0,87). Oproti výsledkům primární analýzy se navíc objevil klinický benefit i u pacientek s pozitivitou exprese receptorů pro pohlavní hormony (HR pro IDFS 0,73; 95% CI 0,59−0,92).

Bezpečnost duální anti-HER2 terapie

Od provedení primární analýzy se v souboru pacientek neobjevily žádné nové bezpečnostní signály. Celkem došlo k 18 primárním kardiálním příhodám ve skupině léčené pertuzumabem a k 8 příhodám ve skupině s placebem v léčebné kombinaci. Za primární příhody byly považovány srdeční selhání (New York Heart Association [NYHA] III či IV), pokles ejekční frakce o 10 bodů od zařazení do studie a zároveň pod 50 % nebo úmrtí z kardiálních příčin (na srdeční selhání, infarkt myokardu nebo primární arytmii). Sekundární kardiální příhody byly podobně časté v obou ramenech: 65 vs. 68 událostí. Jako sekundární příhoda byl hodnocen asymptomatický nebo mírně symptomatický (NYHA II) pokles ejekční frakce potvrzený vyšetřením opakovaným po 3 týdnech.

Závěr

Data získaná v rámci follow-up fáze studie potvrzují, že přidání pertuzumabu k trastuzumabu a chemoterapii je vhodné u žen s časným HER2-pozitivním karcinomem prsu a přítomností nádorových buněk ve spádových lymfatických uzlinách. S narůstající délkou sledování se zdá, že klinický benefit není závislý na (ne)přítomnosti receptorů pro pohlavní hormony. Další interim analýza je plánována na konec roku 2021.

(jam)

Zdroj: Piccart M., Procter M, Fumagalli D. et al. Interim overall survival analysis of APHINITY (BIG 4-11): a randomized multicenter, double-blind, placebo-controlled trial comparing chemotherapy plus trastuzumab plus pertuzumab versus chemotherapy plus trastuzumab plus placebo as adjuvant therapy in patients with operable HER2-positive early breast cancer. San Antonio Breast Cancer Symposium, 10.‒12. 12. 2019. Dostupné na: www.abstractsonline.com/pp8/#!/7946/presentation/2040Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se