Komparativní studie molekulárněpatologických vlastností karcinomu prostaty u tří specifických populací mužů

1. 11. 2016

Zajímavá studie japonských autorů porovnávala vzorky karcinomu prostaty celkem tří etnicky nebo zeměpisně blízkých populací mužů. Bylo zjištěno, že nádory mají odlišné biologické vlastnosti, a lišil se tak i jejich fenotyp studovaný imunohistochemickými a dalšími metodami.

Karcinom prostaty je jednou z nejčastějších malignit v západní Evropě a Spojených státech amerických, naopak v Japonsku je jeho prevalence nižší. Liší se také mortalita japonských pacientů a bělochů. Muži japonského původu, kteří žijí na Havaji (USA), spadají ve statistikách přibližně mezi populaci bělošskou a japonskou. Ačkoli je karcinom prostaty u japonských mužů méně častý, bývá obecně agresivnější a častěji zakládá metastázy. Vzhledem k tomu, že incidence indolentního karcinomu prostaty je u Japonců a bělochů stejná, musejí existovat rozdílné faktory, jež ovlivňují transformaci indolentního nádoru v plně rozvinuté metastazující onemocnění.

Metodika studie

S cílem najít některé rozdíly v biologii nádorů u těchto tří populací byla provedena studie, která hodnotila klinickopatologické a molekulárněpatologické vlastnosti u vzorků primárního tumoru získaných od zemřelých pacientů při pitvě. Celkem byly získány vzorky 92 mužů s klinicky diagnostikovaným karcinomem prostaty, a to 49 rodilých Japonců (průměrný věk 72,9 roku), 29 Američanů japonského původu žijících na Havaji (72,4 roku) a 14 bělochů žijících na Havaji (70,9 roku). 

Vzorky byly histopatologicky zhodnoceny a dále bylo provedeno imunohistochemické stanovení tenascinu a ras p21 a zhodnocení vazby na lektin HPA. Imunohistochemie a vazba na lektin byly hodnoceny pouze ve skupinách rodilých Japonců a Američanů japonského původu.

Tenascin je glykoprotein extracelulární matrix, který je fyziologicky přítomný v mezenchymální tkáni blízké rostoucím epiteliím. Protein ras p21 náleží mezi produkty exprese rodiny onkogenů RAS. U karcinomu prostaty byla identifikována korelace mezi expresí ras proteinů a histologickým grade tumoru. HPA (Helix pomatia antigen) je lektin, tj. protein, který váže specifickou sacharidovou složku glykoproteinů. Změny v sacharidových řetězcích vázaných na povrch buňky mohou doprovázet přeměnu fenotypu nádoru z nemetastatického na metastatický. Vyšší pozitivita HPA byla např. spojena s vyšším rizikem rekurence u nádorů prsu.

Výsledky

U rodilých Japonců byl špatně diferencovaný karcinom prostaty méně častý, naopak výskyt vzdálených metastáz byl častější než u dvou ostatních skupin. 90 % metastáz bylo u rodilých Japonců přítomno v kostech. Přítomnost tumoru s vysokým grade znamenala u rodilých Japonců ve 100 % případů přítomnost metastáz, oproti tomu 17 % Američanů japonského původu se špatně diferencovaným karcinomem metastázy nemělo.

U rodilých Japonců byla častější HPA pozitivita a exprese ras p21, naopak přítomnost tenascinu byla méně častá než u Američanů japonského původu. HPA pozitivita byla častěji nalezena u nemocných s metastázami, a to zejména u skupiny nemocných jak s kostními metastázami, tak s ložisky v jiných orgánech současně.

Závěr

Studie potvrdila, že se u rodilých Japonců vyskytují biologicky agresivnější nádory než u osob japonského původu žijících v USA. Nebyly nalezeny rozdíly ve fenotypu, které byly charakteristické pro metastazování specificky do kostí.

(imt)

Zdroj: Shiraishi T., Atsumi S., Yatani R. Comparative study of prostatic carcinoma bone metastasis among Japanese in Japan and Japanese Americans and whites in Hawaii. Adv Exp Med Biol 1992; 324: 7−16. Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se