Bezpečnost radia-223 v kombinaci s konkomitantní terapií u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

8. 9. 2016

Výsledky studie publikované v červnu 2016 v Lancet Oncology poukazují na bezpečné a efektivní použití radia-223, navíc také v kombinaci s novými hormonálními léčivy, u pacientů s kastračně rezistentním metastatickým karcinomem prostaty.

Inzerce

Základem terapie u pokročilého a metastatického stadia onemocnění je androgen-deprivační léčba. I přes iniciální odpověď na tuto terapii později dochází k progresi onemocnění do kastračně rezistentní formy. Většina pacientů v tomto stadiu má prokazatelné kostní metastázy. Tyto vedou k tzv. kostním příhodám (SRE), jež jsou velmi často zodpovědné za hlavní symptomy a obtíže, na které si pacienti stěžují.

Jednou z možností terapie kastračně rezistentního karcinomu je podávání radiofarmaka radia-223 (chlorid radnatý, častěji radium-223-dichlorid). Studie ALSYMPCA, jejíž výsledky byly publikovány již dříve, ukázala signifikantně delší dlouhodobé přežití po podání radia-223 ve srovnání s placebem. 

Design a metodika studie, sledovaná populace pacientů

Mezinárodní prospektivní otevřená klinická studie fáze IIIb se zaměřila na pacienty s histologicky či cytologicky potvrzeným progredujícím metastatickým kastračně rezistentním karcinomem a s minimálně 2 kostními metastázami prokázanými pomocí zobrazovacích metod. Pacienti nebyli do studie zařazeni, pokud měli orgánové postižení, výjimkou byla pozitivita lymfatických uzlin.

Radium-223 v dávce 50 kBq/kg bylo podáváno intravenózně každé 4 týdny, maximálně však 6 dávek. Současně bylo v rámci studie povoleno podávat další onkologickou terapii. Primárním cílem bylo posouzení bezpečnosti a celkového přežití pacientů.

Mezi červencem 2012 a prosincem 2013 bylo do sledování zařazeno 839 pacientů ze 113 center ve 14 zemích. Celkem 696 pacientů dostalo jednu či více dávek radia-223, maximum 6 dávek bylo podáno 403 pacientům (58 %).

Výsledky

Nežádoucí příhoda jakéhokoli stupně spojená s léčbou byla popsána u 281 pacientů (40 %). Závažná nežádoucí příhoda jakéhokoli stupně byla nahlášena u 243 pacientů (35 %). Nejčastější závažnou (≥ grade 3) nežádoucí příhodou spojenou s léčbou byla anémie (5 %), neutropenie (1 %) a leukopenie (1%). 

Medián sledování činil 7,5 měsíce, hlášeno bylo 210 úmrtí. Medián celkového přežití činil 16 měsíců. Vyšší byl u pacientů se vstupní koncentrací alkalické fosfatázy v rámci normálního rozmezí, vstupní hladinou hemoglobinu > 100 g/l, vstupním statusem ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group performance status) 0 vs. 1 či 2 a více a dále pro pacienty bez bolesti při vstupu do studie ve srovnání s těmi, kteří udávali mírnou či středně silnou až silnou bolest.

Medián celkového přežití byl také vyšší u nemocných, kteří byli léčeni radiem-223 v kombinaci s abirateronem, enzalutamidem nebo oběma dohromady, a dále u pacientů, kteří dostali radium-223 v kombinaci s denosumabem.

Denosumab podávaný konkomitantně s radiem-223

Celkem 136 pacientů dostávalo denosumab jako konkomitantní terapii k radiu-223. Většina z nich (78 %) zahájila léčbu denosumabem ještě před první injekcí radia-223. Medián doby podávání denosumabu od první dávky radia-223 byl 33,9 týdne (interkvartilní rozmezí [IQR] 20,1−47,6). V post hoc analýze bylo ukázáno, že celkové přežívání pacientů léčených denosumabem konkomitantně podávaným s radiem-223 bylo delší než u těch, kteří denosumab spolu s radiem-223 nedostávali. Naopak u nemocných, kteří dostávali konkomitantně k radiu-223 bisfosfonáty, nebyl zaznamenán žádný rozdíl v celkovém přežití ve srovnání s pacienty neléčenými bisfosfonáty.

Závěr

Tato studie ukázala, že radium-223 může být použito bezpečně v kombinaci s abirateronem či enzalutamidem, tj. hormonální léčbou standardně používanou u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Ve srovnání s již dříve uvedenou studií ALSYMPCA se této studie účastnili také pacienti, kteří neměli symptomy plynoucí z přítomnosti metastáz při vstupu do studie. Výsledky také ukázaly, že konkomitantní podávání denosumabu a radia-223 může mít přídatný benefit z hlediska celkového přežívání pacientů. 

(eza)

Zdroj: Saad F. et al. Radium-223 and concomitant therapies in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer: an international, early access, open-label, single-arm phase 3b trial. Lancet Oncol 2016 Jul 26, pii: S1470-2045(16)30173-5, doi: 10.1016/S1470-2045(16)30173-5 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se