Hodnocení výsledků léčby durvalumabem ze strany pacientů

31. 3. 2020

Výsledky interim analýzy studie PACIFIC, sledující účinnost durvalumabu v léčbě lokálně pokročilého neresekovatelného nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), prokázaly signifikantně delší dobu bez progrese onemocnění (PFS) při této léčbě ve srovnání s placebem. Následující práce analyzovala jeden ze sekundárních cílů studie PACIFIC − výsledky hodnocené pacienty (PRO − patient-reported outcomes).

Durvalumab a studie PACIFIC

Durvalumab je selektivní humánní monoklonální IgG1 protilátka proti ligandu receptoru programované buněčné smrti 1 (PD-L1), která umožňuje T lymfocytům rozeznávat a zničit nádorové buňky. V České republice je schválen v monoterapii pro léčbu dospělých pacientů s lokálně pokročilým neoperovatelným NSCLC exprimujícím PD-L1 na ≥ 1 % nádorových buněk, pokud nedošlo k progresi onemocnění po chemoradioterapii na bázi platiny.

PACIFIC je randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie fáze III sledující účinnost durvalumabu jako konsolidační léčby u pacientů s neresekovatelným lokálně pokročilým NSCLC ve stadiu III, u kterých nedošlo k progresi onemocnění po konkomitantní chemoradioterapii na bázi platiny. Primárními cíli studie byly PFS a celková doba přežití (OS). Dříve publikované analýzy prokázaly signifikantně delší PFS a OS, tento článek přináší analýzu jednoho z předem definovaných sekundárních cílů − výsledků hodnocených pacientem (PRO). Standardizované hodnocení výsledků léčby pacientem je zásadní pro posouzení vlivu onemocnění a terapie na kvalitu života pacientů a pro racionální vedení léčby.

Metodika hodnocení PRO ve studii PACIFIC

Pacientem sdělované symptomy, výkonnost a celkový zdravotní stav byly hodnoceny pomocí obecného dotazníku kvality života QLQ-C30 (Quality of Life Questionnaire-Core 30) verze 3, který byl vyvinut pracovní skupinou Quality of Life Group při Evropské organizaci pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC), a pomocí jeho modulu pro nádory plic QLQ-LC13 (Quality of Life Questionnaire − Lung Cancer 13).

Dotazníky byly pacientem vyplněny v čase randomizace, v týdnu 4 a 8, následně v intervalu 8 týdnů po dobu prvních 48 týdnů léčby a poté v intervalu 12 týdnů až do progrese onemocnění. Změny v klíčových symptomech byly hodnoceny pomocí smíšeného modelu pro opakovaná měření (MMRM) a analýzy času do výskytu události. Změna o 10 bodů od hodnocení při randomizaci byla považována za klinicky významnou.

Výsledky

Více než 79 % pacientů ze skupiny léčené durvalumabem a více než 82 % pacientů z placebové skupiny vyplnilo všechny dotazníky v průběhu prvních 48 týdnů od randomizace. V období 12 měsíců od randomizace nedošlo v žádné skupině ke klinicky významným změnám ve sledovaných klíčových symptomech (kašel, dušnost, bolesti na hrudi, únava, ztráta chuti k jídlu, fyzická výkonnost a celkový zdravotní stav). Rozdíl mezi oběma skupinami v adjustovaných změnách průměru pro kašel byl 1,1 (95% interval spolehlivosti [CI] –1,89 až 4,11), dušnost 1,6 (95% CI –0,58 až 3,87), bolesti na hrudi 0,4 (95% CI –2,13 až 2,93), únavu 2,2 (95% CI –0,38 až 4,78), ztrátu chuti k jídlu 1,2 (95% CI –1,27 až 3,67), fyzickou výkonnost –1,9 (95% CI –3,91 až 0,15) a celkový zdravotní stav 0,8 (95% CI –1,55 až 3,14). Žádný z těchto rozdílů mezi oběma skupinami nebyl klinicky signifikantní.

Závěr

Výsledky této sekundární analýzy naznačují, že klinického efektu léčby durvalumabem lze dosáhnout i bez zhoršení výsledků hodnocených pacientem, a tedy bez zhoršení pacientem hodnocené kvality života.

(alz)

Zdroje:
1. Hui R., Özgüroğlu M., Villegas A. et al. Patient-reported outcomes with durvalumab after chemoradiotherapy in stage III, unresectable non-small-cell lung cancer (PACIFIC): a randomised, controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2019 Dec; 20 (12): 1670−1680, doi: 10.1016/S1470-2045(19)30519-4.
2. SPC Imfinzi. Datum poslední revize textu: 21. 2. 2020. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imfizi-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se