Durvalumab v terapii pacientů s neresekovatelným NSCLC stadia III a pokročilou formou SCLC: Co přinesly aktualizované výsledky studie PACIFIC a studie CASPIAN?

3. 12. 2020

Každý třetí pacient s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) je diagnostikován ve stadiu III, tedy ve fázi lokálně pokročilého neresekovatelného tumoru. U většiny pacientů v tomto stadiu dochází i přes standardní léčbu k progresi onemocnění. Podávání durvalumabu ve studii PACIFIC prokázalo velmi slibné klinické výsledky s přijatelným bezpečnostním profilem, přičemž pozitivní zprávy přináší i souhrn aktualizovaných výsledků prodlouženého sledování prezentovaný na letošním virtuálním kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO). Zde byly představeny také výsledky analýzy podskupin studie fáze III CASPIAN hodnotící durvalumab v 1. linii léčby pokročilého malobuněčného karcinomu plic (SCLC).

Durvalumab v léčbě NSCLC

Durvalumab je selektivní humánní monoklonální IgG1 protilátka, která blokuje interakci PD-L1 s PD-1 a CD80 a umožňuje tak T lymfocytům rozeznávat a zničit nádorové buňky. V České republice je durvalumab schválen v monoterapii pro léčbu dospělých pacientů s lokálně pokročilým neoperovatelným NSCLC exprimujícím PD-L1 na ≥ 1 % nádorových buněk, pokud nedošlo k progresi onemocnění po chemoradioterapii na bázi platiny.

Studie PACIFIC je randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie fáze III sledující účinnost durvalumabu jako konsolidační léčby u pacientů s neresekovatelným lokálně pokročilým NSCLC ve stadiu III, u kterých nedošlo k progresi onemocnění po konkomitantní chemoradioterapii na bázi platiny. Konsolidační terapie trvala maximálně 12 měsíců, přičemž sledovací období stále probíhá.

V primární analýze a prodlouženém sledování bylo při podávání durvalumabu prokázáno statisticky signifikantní prodloužení celkového přežití (OS) a doby bez progrese onemocnění (PFS). Bezpečnost a tolerabilita byly v obou skupinách srovnatelné. Výsledky post hoc analýzy přinášejí přehled situace po 4 letech sledovacího období.

Souhrn aktualizovaných výsledků

Ve skupině pacientů léčených durvalumabem byla v horizontu 4 let pozorována odhadovaná míra celkového přežití 49,6 % v porovnání s 36,3 % nemocných na placebu. Medián celkové doby přežití činil ve skupině na durvalumabu 47,5 měsíce, zatímco v placebové skupině to bylo 29,1 měsíce. Podle odhadů nedošlo u 35,3 % pacientů na durvalumabu k progresi onemocnění v rámci 4letého sledovacího období, u nemocných na placebu tento podíl činil pouze 19,5 %.

Durvalumab v léčbě SCLC

Na letošním virtuálním kongresu ESMO byly prezentovány také výsledky analýzy podskupin studie fáze III CASPIAN. Ta hodnotila durvalumab v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií, samotnou chemoterapii a další modality v 1. linii léčby pokročilého malobuněčného karcinomu plic. Primárního cíle celkového přežití bylo dosaženo v roce 2019.

Kombinace durvalumabu a chemoterapie přinesla snížení rizika úmrtí o 27 % v porovnání se samotnou chemoterapií. Ve skupině léčené kombinací durvalumabu a chemoterapie byl naživu a bez progrese onemocnění více než trojnásobek pacientů v porovnání se samotnou chemoterapií (17 vs. 4,5 %), a to po dobu 1 roku a více.

V podskupině pacientů bez progrese onemocnění po 12 měsících byla napříč studijními rameny pozorována 75% šance na přežití v horizontu 2 let, zatímco u pacientů s progresí onemocnění v této době byla šance na přežití v horizontu 2 let pouze 10 %. Pacienti s PFS ≥ 12 měsíců v porovnání s pacienty s PFS < 12 měsíců podstoupili větší počet cyklů terapie durvalumabem (medián 25 vs. 7) s obdobnou mírou nežádoucích účinků léčby.

Shrnutí a závěr

Aktualizované výsledky studie PACIFIC prezentované na letošním kongresu ESMO potvrzují pozitivní výsledky studie PACIFIC v prodlouženém období sledování trvajícím 4 roky. Podle recentní analýzy bylo při terapii durvalumabem dosaženo míry celkového přežití téměř 50 %, přičemž u více než třetiny pacientů nedošlo po této době k progresi onemocnění.

Výsledky studie CASPIAN prokázaly účinnost durvalumabu v kombinací s chemoterapií u nemocných s pokročilým malobuněčným nádorem plic. U těchto pacientů snížil riziko úmrtí o 27 %.

(holi)

Zdroje:
1. Antonia S. J., Villegas A. E., Daniel D. B. et al. Durvalumab after chemoradiotherapy in stage III non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2017; 377 (20): 1919−1929, doi: 10.1056/NEJMoa1709937.
2. Gray J. E., Villegas A. E., Daniel D. B. et al. Three-year overall survival update from the PACIFIC trial. J Clin Oncol 2019; 37 (15_suppl.): abstr. 8526, doi: 10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.8526.
3. ESMO 2020: Durvalumab demonstrates sustained overall survival in unresectable stage III NSCLC. Onco’Zine, 2020 Sep 18. Dostupné na: www.oncozine.com/durvalumab-demonstrates-sustained-overall-survival-in-unresectable-stage-iii-nsclc
4. Imfinzi demonstrated unprecedented survival in unresectable, Stage III non-small cell lung cancer with an estimated 50% of patients surviving four years. AstraZeneca, 2020 Sep 18. Dostupné na: www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/imfinzi-demonstrated-unprecedented-survival-in-unresectable-stage-III-nsclc.htmlŠtítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se