Účinnost udržovací terapie olaparibem v jednotlivých podskupinách pacientek s nově diagnostikovaným pokročilým karcinomem ovaria a mutací BRCA

25. 1. 2021

Olaparib, inhibitor enzymu poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP), je mimo jiné indikovaný k udržovací léčbě pacientek s pokročilým karcinomem ovaria a mutací genu BRCA1/2. Jeho účinností z hlediska prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS) v jednotlivých podskupinách se zabývala níže prezentovaná klinická studie fáze III.

Metodika studie a sledovaná populace

Do multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie SOLO-1 bylo zařazeno celkem 391 pacientek s nově diagnostikovaným pokročilým (stadium III−IV dle klasifikace FIGO) high-grade serózním nebo endometrioidním karcinomem ovaria, primárně peritoneálním karcinomem a/nebo karcinomem vejcovodu s potvrzenou germinální či somatickou mutací genu BRCA1/BRCA2. Pacientky ve stadiu III onemocnění podstoupily cytoredukční chirurgický výkon před zahájením chemoterapie (iniciální operace) nebo po něm (intervalová operace). Pacientky ve stadiu IV podstoupily biopsii a/nebo iniciální či intervalový cytoredukční výkon. Po chemoterapii na bázi platiny dosáhly pacientky buď klinicky kompletní odpovědi (CR; definována jako ložisko nádoru nedetekovatelné radiologicky a fyziologická hladina onkomarkeru CA-125 v krvi), nebo parciální odpovědi (PR; definována jako ≥ 30% zmenšení velikosti nádoru nebo radiologicky nedetekovatelné ložisko nádoru, ale zvýšená hladina CA-125 v krvi).

Následně byly pacientky randomizované v poměru 2 : 1 do 2 ramen. Stratifikace proběhla dle odpovědi na předchozí platinovou chemoterapii. Celkem 260 nemocných užívalo olaparib (300 mg 2× denně per os), 130 dostávalo placebo. Délka terapie byla stanovena na 2 roky nebo do progrese onemocnění. Pacientky s částečnou odpovědí po 2 letech mohly pokračovat v léčbě.

Cílem studie bylo zjistit, zda udržovací terapie olaparibem prodlužuje PFS u pacientek s nově diagnostikovaným pokročilým ovariálním karcinomem. Byly rovněž dělány analýzy v jednotlivých podskupinách pacientek dle odpovědi na chemoterapii na bázi platiny (CR nebo PR), typu cytoredukčního chirurgického výkonu (iniciální nebo intervalový), jeho výsledku (detekovatelné nebo nedetekovatelné reziduum nádoru) a typu mutace BRCA (mutace genu BRCA1 nebo BRCA2).

Výsledky

V době uzavření dat pro primární analýzu byly pacientky sledovány průměrně po dobu 41 měsíců od zahájení užívání léčby. Ve skupině užívající olaparib trvala léčba průměrně 24,6 měsíce, v placebové skupině 13,9 měsíce. 82 % pacientek při zahájení studie vykazovalo kompletní klinickou odpověď na platinovou chemoterapii, 18 % parciální odpověď. Iniciální a intervalový cytoredukční chirurgický výkon podstoupilo 63 % a 35 % pacientek. 21 % jich mělo nedetekovatelné reziduum nádoru, u 76 % byla detekovatelná reziduální nemoc. Mutace genu BRCA1 byla potvrzena u 282 pacientek (72 %), mutace genu BRCA2 u 106 (27 %), u 3 (1 %) se vyskytovaly obě mutace.

V čase primární analýzy bylo v rameni pacientek užívajících olaparib snížené riziko progrese onemocnění nebo úmrtí v porovnání s placebovou skupinou:

  • o 66 % (medián PFS nedosažen vs. 15,3 měsíce; poměr rizik [HR] 0,34; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,24–0,47) u pacientek s kompletní odpovědí na platinovou chemoterapii a o 69 % (30,9 vs. 8,4 měsíce; HR 0,31; 95% CI 0,18–0,52) u nemocných s parciální odpovědí na platinovou chemoterapii;
  • o 69 % (medián PFS nedosažen vs. 15,3 měsíce; HR 0,31; 95% CI 0,21–0,46) u pacientek, které podstoupily iniciální cytoredukční chirurgický výkon, a 63 % (33,6 vs. 9,8 měsíce; HR 0,37; 95% CI 0,24–0,58) u pacientek s intervalovou cytoredukční operací;
  • o 56 % (medián PFS 29,4 vs. 11,3 měsíce; HR 0,44; 95% CI 0,25–0,77) u pacientek s detekovatelným reziduem nádoru po chirurgickém výkonu a 67 % (nedosažen vs. 15,3 měsíce; HR 0,33; 95% CI 0,23–0,46) u nemocných s nedetekovatelným reziduem;
  • o 59 % (HR 0,41; 95% CI 0,30–0,56) u pacientek s mutacemi v genu BRCA1 a 80 % (HR 0,20; 95% CI 0,10–0,37) u pacientek s mutacemi BRCA2.

Závěr

Udržovací terapie olaparibem u pacientek s nově diagnostikovaným pokročilým ovariálním karcinomem prokazatelně prodlužuje dobu do progrese nemoci nezávisle na typu předchozího cytoredukčního chirurgického výkonu, jeho výsledku, odpovědi na chemoterapii na bázi platiny nebo typu mutace BRCA.   

(mafi)

Zdroje:
1. DiSilvestro P. Colombo N., Scambia G. et al. Efficacy of maintenance olaparib for patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer with a BRCA mutation: subgroup analysis findings from the SOLO1 trial. J Clin Oncol 2020; 38 (30): 3528–3537, doi: 10.1200/JCO.20.00799.
2. SPC Lynparza. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lynparza-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Gynekologie a porodnictví Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se