Prodlužuje olaparib u pacientek s recidivujícím karcinomem ovaria a mutací BRCA celkové přežití?

13. 2. 2021

Olaparib, inhibitor enzymu poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP), je v lékové formě tablet mimo jiné indikovaný k udržovací léčbě dospělých pacientek s relabujícím high-grade epitelovým karcinomem vaječníku, vejcovodu nebo primárně peritoneálním karcinomem citlivým k platině, které odpovídají (úplná nebo částečná odpověď) na chemoterapii založenou na platině. Jeho účinností v této indikace z hlediska prodloužení doby bez progrese onemocnění a celkového přežití se zabývala níže prezentovaná studie fáze III.

Metodika studie a sledovaná populace

Do multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie SOLO2 bylo zařazeno celkem 295 platina-senzitivních pacientek s relabujícím high-grade serózním nebo endometrioidním karcinomem ovaria, zahrnující karcinom vejcovodu a primárně peritoneální karcinom, a zároveň potvrzenou mutací genu BRCA1/BRCA2. Všechny pacientky musely absolvovat ≥ 2 linie platinové chemoterapie s kompletní nebo částečnou odpovědí na poslední platinovou chemoterapii. Randomizované byly v poměru 2 : 1 do 2 ramen. Stratifikace pacientek proběhla dle odpovědi na předchozí chemoterapii (parciální vs. kompletní odpověď) a doby uplynulé od ukončení předchozí platinové chemoterapie (6–12 měsíců vs. > 12 měsíců). Celkem 196 pacientek užívalo olaparib v tabletové formě (300 mg 2× denně per os), 99 jich dostávalo placebo.

Primárním sledovaným parametrem byla doba do progrese onemocnění (PFS) hodnocená investigátory, mezi sekundární cíle patřilo celkové přežití (OS).

Výsledky

V době hodnocení dat (v únoru 2020) pro závěrečnou analýzu byly pacientky v obou ramenech sledovány průměrně po dobu 65 měsíců od zahájení užívání léčby. V průběhu trvání sledování přešla na následnou terapii inhibitorem PARP více než třetina pacientek (38 %), které zpočátku dostávaly placebo.

U pacientek užívajících olaparib došlo k 70% snížení rizika progrese onemocnění a v porovnání s placebovým ramenem bylo pozorováno statisticky významné prodloužení PFS o 13,6 měsíce (19,1 vs. 5,5 měsíce; poměr rizik [HR] 0,30; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,22–0,41; p < 0,0001).

Dlouhodobý přínos užívání olaparibu oproti užívání placeba byl pozorován i z hlediska celkového přežití (51,7 vs. 38,8 měsíce; HR 0,74; 95% CI 0,54–1,00; p = 0,0537). Dle metody Kaplanova-Meierova odhadu přežívalo po 5 letech celkově 42 % pacientek užívajících olaparib ve srovnání s 33 % nemocnými s placebem; 5letého přežití bez následné léčby pak dosahovalo 28 % pacientek s olaparibem vs. 13 % s placebem.

Závěr

Z analýz studie SOLO2 vyplývá, že olaparib prodlužuje přežití bez progrese i celkové přežití u pacientek s platina-senzitivním recidivujícím karcinomem ovaria a prokázanou mutací genu BRCA1/BRCA2 a poskytuje značný přínos v léčbě nemocných v této indikaci.

(mafi)

Zdroje:
1. Poveda A., Floquet A., Ledermann J. A. et al. Final overal survival (OS) results from SOLO2/ENGOT-ov21: a phase III trial assessing maintenance olaparib in patients (pts) with platinum-sensitive, relapsed ovarian cancer and a BRCA mutation. J Clin Oncol 2020; 38 (15_suppl.): 6002, doi: 10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.6002.
2. SPC Lynparza, datum poslední revize textu 3. 11. 2020. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lynparza-epar-product-information_cs.pdf¨Štítky
Gynekologie a porodnictví Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se