Celkové přežití a snášenlivost olaparibu ve studii OlympiAD – výsledky prodlouženého sledování

28. 5. 2020

Olaparib ženám s metastatickým karcinomem prsu se zárodečnou mutací BRCA, které nebyly předléčené chemoterapií, přináší nejen prodloužení doby přežití bez progrese, ale dle posledních zpráv i delší celkové přežití. Jeho tolerabilita je přitom dlouhodobě dobrá.

Úvod

Přibližně 5 % všech pacientek s karcinomem prsu má zárodečnou (germline) mutaci v genu BRCA1 a/nebo BRCA2, vyšší zastoupení této mutace je u nádorů HER2-negativních. Ve studii fáze III OlympiAD byla potvrzena účinnost inhibitoru PARP olaparibu právě u pacientek se zárodečnou mutací BRCA a HER2-negativním metastatickým karcinomem prsu. Ten je v současné době schválen pro léčbu těchto pacientek. Studie ukázala statisticky signifikantní nárůst doby přežití bez progrese oproti nemocným léčeným chemoterapií. Další sledování umožnilo zhodnotit efekt léčby i z pohledu celkového přežití a tolerabilitu olaparibu.

Studie OlympiAD v prodlouženém sledování

OlympiAD byla randomizovaná kontrolovaná otevřená klinická studie fáze III. Účastnice byly randomizované v poměru 2 : 1 k podávání olaparibu či chemoterapie (kapecitabin, vinorelbin nebo eribulin v monoterapii). Celkově bylo do studie zahrnuto 205 pacientek randomizovaných do ramene s olaparibem a 97 léčených chemoterapií. První analýza dat z hlediska celkového přežití proběhla v září 2017, kdy doba sledování činila 25,3 měsíce, v následné analýze pak 26,3 měsíce. Výsledky pokračujícího exploratorního prodlouženého sledování trvajícího 4 roky byly oznámeny v roce 2019 na San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS).

Účinnost olaparibu

Medián celkového přežití (OS) byl 19,3 měsíce při podávání olaparibu oproti 17,1 měsíce v případě chemoterapie (poměr rizik [HR] 0,84; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,63–1,12). Míra celkového přežívání (OS) po 4 letech činila 18,9 % oproti 14,2 %. 

Z analýzy podskupin vyplynul mj. nejvyšší přínos z terapie olaparibem pro pacientky s metastatickým karcinomem prsu, u nichž byl olaparib použit jako lék 1. volby, tedy bez předchozí chemoterapie pro léčbu v metastatickém stadiu onemocnění (medián OS 22,6 vs. 14,7 měsíce; HR 0,54). 4leté OS bylo v tomto případě 24,6 % u olaparibu oproti 12,8 % u chemoterapie. U pacientek již předléčených 1 či 2 liniemi chemoterapie byl medián OS při podávání olaparibu 18,8 vs. 17,2 měsíce (HR 1,13), OS po 4 letech činilo 17,1 vs. 14,8 %. Medián OS byl 17,2 měsíce v případě olaparibu oproti 13,3 měsíce v případě chemoterapie u pacientek, které byly v předchozích liniích léčeny chemoterapií založenou na platině (HR 0,74); u pacientek bez předchozí platinové chemoterapie byl medián OS 20,3 měsíce oproti 19,6 (HR 0,86).

V případě hormonálně pozitivních karcinomů prsu činil medián OS 21,8 vs. 21,3 měsíce (HR 0,79), u pacientek s triple-negativními karcinomy pak 17,4 měsíce u olaparibu oproti 14,9 měsíce u chemoterapie (HR 0,87).

Bezpečnostní profil

Nežádoucí příhody pozorované při podávání olaparibu byly obecně méně závažné a zvladatelné s podpůrnou léčbou nebo modifikací dávky. Jednalo se zejména o nauzeu, zvracení a anémii. Mezi analýzou OS provedenou v roce 2017 a prodlouženým sledováním nedošlo ke vzniku žádných nových závažných nežádoucích příhod spojených s léčbou olaparibem. Míra jejího přerušení byla nízká (4,9 % při původní analýze), riziko rozvoje anémie se nezvyšovalo s prodloužením expozice olaparibu.

Závěr

Prodloužené sledování potvrdilo přínos olaparibu pro celkové přežití pacientek s BRCA-mutovaným metastatickým karcinomem prsu. Využití olaparibu je od dubna 2019 v EU schváleno pro nemocné s HER2-negativním lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem (pro HR-pozitivní je indikace určena po vyčerpání možností hormonální terapie) a podmínkou je, aby předchozí chemoterapie zahrnovala antracykliny a taxany. Analýza podskupin ukázala i na možnost významného prodloužení celkového přežití u pacientek, které dosud nebyly léčené chemoterapií pro metastatický karcinom. Tolerance olaparibu byla dobrá a nebyly zachyceny důkazy kumulativní toxicity při jeho prodlouženém podávání.

(eza)

Zdroje:
1. Robson M. E., Tung N., Conte P. et al. OlympiAD final overall survival and tolerability results: olaparib versus chemotherapy treatment of physician’s choice in patients with a germline BRCA mutation and HER2-negative metastatic breast cancer. Ann Oncol 2019 Apr; 30 (4): 558–566, doi: 10.1093/annonc/mdz012.
2. Broderick J. M. Extended follow-up shows continued olaparib benefit in BRCA+ MBC. San Antonio Brest Cancer Symposium, 2019. Dostupné na: www.onclive.com/conference-coverage/sabcs-2019/extended-followup-shows-continued-olaparib-benefit-in-brca-mbcŠtítky
Gynekologie a porodnictví Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se