Vyšetření lipidového profilu: proč, u koho a kdy?

25. 10. 2021

Kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou ve vyspělém světě hlavní příčinou úmrtí lidí ve středním a vysokém věku. V jejich rozvoji hrají zásadní roli dlouhodobě působící rizikové faktory. Jedním z neoddiskutovatelných rizikových faktorů pro rozvoj a progresi aterosklerózy jsou dyslipidémie, jež zahrnují široké spektrum lipidových abnormalit (vyšší celkový cholesterol, vyšší LDL cholesterol, vyšší hladina triglyceridů a nízký HDL cholesterol). Aby bylo možné působení tohoto rizikového faktoru ovlivnit, je nutné přítomnost dyslipidémie včas diagnostikovat.

Proč vyšetřovat hladinu lipidů?

Vyšetření hladiny lipidů by mělo být součásti komplexního zhodnocení kardiovaskulárního rizika u daného pacienta. Plošný screening většinou není doporučován, vyšetřovat hladinu lipidů má největší smysl u pacientů, kteří budou kandidáty případné léčby – ať už změny životního stylu nebo farmakoterapie.

U koho hladinu lipidů vyšetřovat?

Po komplexním zhodnocení kardiovaskulárního rizika u daného pacienta je doporučeno vyšetřovat hladinu lipidů u jedinců ve vyšším riziku. Konkrétní doporučení jednotlivých odborných společností se liší. Česká společnost pro aterosklerózu doporučuje při hodnocení KV rizika vycházet z doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS), jež stanovují KV riziko pomocí faktorů shrnutých do tabulek SCORE (zahrnuto je pohlaví, věk, kouření, přítomnost hypertenze a hladina celkového cholesterolu). Tabulky SCORE jsou v současné době extendované do věku 70  let a omezené výší hodnot celkového cholesterolu použitého při výpočtu na 7 mmol/l. Osoby s hladinou celkového cholesterolu ≥ 8  mmol/l musejí být považovány za možné nositele familiární hypercholesterolémie (FH), kteří jsou automaticky klasifikováni jako vysoce rizikoví (v přítomnosti KV onemocnění a dalšího rizikového faktoru jako velmi vysoce rizikoví). KV riziko ovšem zvyšují i další faktory (sociální deprivace, psychiatrické komorbidity, hypertrofie levé komory srdeční, nealkoholová jaterní steatóza, fibrilace síní a další).

Tab. 1.

Screening kardiovaskulárního rizika včetně vyšetření lipidogramu je doporučeno všem mužům ve věku ≥ 40 let a ženám ve věku ≥ 50 let, zvláště v přítomnosti dalšího rizikového faktoru podle SCORE. Rizikové skupiny jako pacienti s chronickou renální insuficiencí, diabetem 1. i 2. typu s mikroalbuminurií či podezřením na FH by měli být testovány bez ohledu na věk. Stanovení KV rizika včetně vyšetření lipidů je vhodné při negativním výsledku opakovat minimálně každých 5 let.

Pacienti s familiární hypercholesterolémií

FH je metabolická porucha tukového metabolismu s autosomálně dominantním typem dědičnosti, charakterizovaná vysokými koncentracemi LDL-c v séru a v průměru 3−13× zvýšeným rizikem předčasné klinické manifestace ICHS oproti jedincům s normocholesterolémií. Heterozygotní formou trpí asi 1 osoba z 200−300 a homozygotní formou je postižena 1 osoba z 300 000. Včasná diagnostika FH je důležitá pro včasné zahájení účinné hypolipidemické léčby.

Na FH bychom měli myslet:

  • při ICHS vzniklé u mužů mladších 55 let a žen mladších 60 let;
  • u osob, u jejichž příbuzných se kardiovaskulární onemocnění manifestovalo předčasně nebo se u nich objevily šlachové xantomy;
  • v případě hladiny celkového cholesterolu > 8 mmol/l při vyloučení sekundární příčiny hypercholesterolémie (např. hypotyreóza, Cushingův syndrom, užívání hormonální antikoncepce, mentální anorexie, cholestáza, nefropatie);
  • v případě velmi zvýšených hladin LDL-c (u dospělých > 5 mmol/l, u dětí > 4 mmol/l).

Pokud je diagnostikován první případ v rodině, je doporučen kaskádový rodinný screening. U dětí je doporučeno vyšetřování od věku 5 let, při suspektní homozygotní formě FH i dříve. 

Léčba dyslipidémie

Cílové hodnoty LDL-c se liší podle míry KV rizika: pro pacienty ve velmi vysokém riziku < 1,8 mmol/l nebo > 50% snížení; ve vysokém riziku < 2,6 mmol/l nebo > 50% snížení; ve středním riziku < 2,6 mmol/l a v nízkém riziku < 3,0 mmol/l.

Léčbu je nutné individualizovat podle potřeb konkrétního pacienta. Standardní hypolipidemickou léčbu 1. linie tvoří statiny, v dalším sledu doplněné o sekvestranty žlučových kyselin (pryskyřice) a inhibitory vstřebávání cholesterolu (ezetimib). Podávat je třeba nejvyšší možné tolerované dávky až do dosažení cílových hodnot cholesterolu.

U pacientů, kteří ani na této léčbě nedosahují cílových hodnot, je možné využít i léčbu inhibitory proproteinkonvertázy subtilisin/kexin 9 (PCSK9i), monoklonální protilátky blokující receptor LDL (LDLR). Použití v klinické praxi v Česku se řídí nejen doporučeními odborných společností, ale také preskripčními omezeními danými Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Podání PCSK9i je možné pouze ve specializovaných centech.

Léčba pacientů s FH

Cílovou hodnotou LDL-c při léčbě nemocných s FH ve velmi vysokém riziku je < 1,4 mmol/l a současně je třeba dosáhnout snížení koncentrace LDL-c nejméně o 50 %. Děti s FH by měly být podrobně poučeny o nutnosti dodržovat vhodnou dietu a léčeny statiny od věku 8–10 let. Cílovou hodnotou LDL-c při léčbě dětí ve věku > 10 let je < 3,5 mmol/l.

Závěr

Dyslipidémie jsou závažným rizikovým faktorem KV onemocnění, včasnou diagnostikou a co nejčasnějším zahájením léčby lze dramaticky snížit počet předčasných úmrtí u pacientů se závažnými, avšak léčitelnými poruchami metabolismu lipidů.

(epa)

Zdroj:
1. Česká společnost pro aterosklerózu. Diagnostická kritéria FH. Dostupné na: https://athero.cz/projekt-medpad/pro-odborniky/diagnosticka-kriteria-fh
2. Galema-Boers J. M., van Lennep J. E. Dyslipidemia testing: why, for whom and when. Maturitas 2015; 81 (4): 442−445, doi: 10.1016/j.maturitas.2015.05.012. 
3. Freiberger T., Bláha V., Soška V. a kol. Souhrn konsenzu panelu expertů International Atherosclerosis Society k problematice definice, diagnostiky a léčby těžké formy familiární hypercholesterolemie. Hypertenze & kardiovaskulární prevence 2016; 5 (2): 47–52.
4. Vrablík M., Piťha J., Bláha V. a kol. Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2019. Cor et Vasa 2020; 62 (2): 185–197, doi: 10.33678/cor.2020.024.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se